Svetski poredak i međunarodni odnosi su u procesu brzih, fundamentalnih i neminovnih promena pod uticajem globalizacije i digitalne revolucije. U ovakvim okolnostima se takođe otvaraju nove mogućnosti za saradnju i napredak, ali se pojavljuju i novi izazovi.

Koji faktori i sile će oblikovati budući međunarodni sistem? Koje su moguće konture novog svetskog poretka? Kakva će biti uloga diplomatije? Kako se pozicionirati u tom procesu, najbolje iskoristiti nove prilike i minimizirati rizike? To su pitanja od suštinskog značaja ne samo za diplomate, državne i međunarodne službenike, već i za one koji se bave medijima, rade u akademskom i nevladinom sektoru,  privatnom biznisu ili finansijama.

Novi studijski program MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA U GLOBALNOM I DIGITALNOM SVETU na master akademskim studijama Fakulteta za medije i komunikacije nudi odgovore na ova pitanja i viziju budućnosti međunarodnih odnosa i diplomatije. Osnovni cilj programa je da pripremi studente različitih profesija za nastup i delovanje u izmenjenim međunarodnim uslovima koje karakterišu proliferacija globalnih problema, rastuća međuzavisnost, uticaj novih tehnologija i razvoj komunikacija, kao i pojava novih ne-državnih aktera.

Imajući u vidu takav specifičan cilj, program će prvenstveno biti zasnovan na primerima i iskustvu iz prakse. Na istorijskom primeru iz perioda hladnog rata, i na savremenom primeru događaja na Bliskom Istoku i u Arapskom svetu, analiziraćemo osnovne elemente međunarodnih odnosa poput strategije, percepcije, interpretacije, istorijske perspektive, itd., i njihov uticaj na međunarodne odnose, rat i mir, konfrontaciju i saradnju … Identifikovaćemo globalne izazove i probleme u XXI veku, kao što su alarmantni nivo nejednakosti, proliferacija oružja za masovno uništenje, transnacionalne pretnje poput terorizma, trgovine ljudima i ilegalne trgovine narkoticima, rastuće opasnosti od ekstremnih vremenskih prilika i klimatskih promena. Bavićemo se procenom rizika koji predstavljaju svaki od ovih problema za međunarodni mir i bezbednost kroz kombinovanu analizu sadašnje situacije, verovatnoće eskalacije u budućnosti, kao i mogućih posledica koje to može imati. Izučavaćemo različite instrumente delovanja u međunarodnim odnosima, ulogu sile, i smisao pojmova moći i pravde. Analiziraćemo uticaj religije i kulture u savremenim međunarodnim odnosima, sa posebnim osvrtom na islamske ideje i aktere koji igraju važnu ulogu u svetskoj politici danas. Ukazaćemo i na izuzetan značaj izgradnje i održavanja snažnih odnosa, zasnovanih na poverenju, sa ciljnim grupama i širom javnošću u zemlji i inostranstvu.

Program će se u velikoj meri osloniti na konkretne primere iz prakse, a studenti će imati priliku da slušaju predavanja renomiranih domaćih i međunarodnih diplomata i eksperata sa bogatim praktičnim iskustvom, kao i da sa njima diskutuju o najvažnijim temama. Studenti će takođe učestvovati u simulacijama i radionicama u kojima će vežbati različite vidove nastupa i delovanja, posebno u kriznim i vanrednim situacijama, i biti podstaknuti da razmišljaju analitički i kreativno.