Studenti Fakulteta za medije i komunikacije imaju prilike da istražuju granice znanja sa najzanimljivijim i najkreativnijim misliocima u našem društvu i van granica naše zemlje. Predavači i predavačice Fakulteta za medije i komunikacije donose sa sobom veliko iskustvo i znanja iz različitih oblasti društvenih nauka i prakse kao što su filozofija, svetska književnost, studije kulture, PR i poslovne komunikacije, novinarstvo, itd. Tokom studiranja na Fakultetu za medije i komunikacije, imaćete prilike da slušate sledeće predavače i predavačice:
Nastavnici i saradnici na Fakultetu za medije i komunikacije

Za prikaz biografije, kliknite na ime predavača

Završila je osnovne studije medicine, magisterijum iz neuropsihologije i doktorat medicinskih nauka iz oblasti neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao primarijus, specijalista neuropsihijatrije radi više od trideset godina u vaninstitucionalnoj zaštiti starijih osoba i palijativnom zbrinjavanju. Član je katedre za gerontologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1995. godine.

Profesorka dr Milićević Kalašić je nacionalni korespodent u projektima Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti mentalnog zdravlja (od 2003. do 2011. godine) i gerontologije (od 2011. do danas). Predsednik je zdravstvene komisije Crvenog krsta Srbije od 2010. godine. Takođe je aktivni  član  nacionalnih i međunarodnih udruženja, potpredsednik Sekcije za psihijatriju trećeg doba Svetske psihijatrijske organizacije. Često učestvuje u radu redakcionih odbora međunarodnih časopisa. Pokazala je višegodišnje iskustvo kao član timova nacionalnih i međunarodnih projekata. Od 2012.godine aktivno sarađuje sa Univerzitetom Berkli, Kalifornija iz oblasti javnog zdravlja preko Fogarty programa.

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu.

Vanredni je profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije.

aleksandra.milicevic.kalasic @ fmk.edu.rs

Rođena 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Godine 2002. diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju "Postmoderna interpretacija interdisciplinarnih teorija i prakse ruske i sovjetske avangarde 1910–1932. godine", odbranila je 2006. godine na Katedri za teoriju umetnosti i medija, Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Školske godine 2002/2003. radila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na mestu asistenta. Tokom studija, usavršavala se u Rusiji i Italiji. Sa svojim radovima, po pozivu, učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. 

Godine 2008. diplomirala je i na Katedri za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Saradnik je časopisa za teatar, film i televiziju "TFT"; zbornika Filmskog centra Srbije «Introducing Youth»; slavističkih zbornika i dr.
Objavila je knjige „Paradigma ruske avangardne i postmoderne umetnosti“ (2008) i “Ideja o glumi: performativni artekosmizam“ (2011).  Prevela je sa ruskog jezika knjigu Mihaila Epštejna “Sola Amore” (2010). Režirala je i izvodila monodramu “Desankin ljubavni životopis” (2008, FDU), igrala je u filmovima “Žigosana” (režija Saša Radojević), “Država” (režija Jelena Marković), “Narcis-Eho” (režija Saša Radojević), “Il Commissario Nardone” (režija Fabrizio Costa).

amra.latific @ fmk.edu.rs

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Smer za socijalni rad i socijalnu politiku, magistrirala je 1986. i doktorirala 1997. godine na istom fakultetu. Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Član je Odbora za proučavanje stanovništva SANU.

od 2006. do 2010. godine je radila na postdiplomskom studiju Menadžment u socijalnom radu u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Banja Luka i Fakulteta društvenih nauka Geteborg, kao vođa modula Teorija i organizacija socijalnog rada i izbornog modula Siromaštvo. U školskoj 2006/2007. godini bila je angažovana na Filozofskom fakultetu – Odseku za pedagogiju u Novom Sadu, u 2008/2009. godini na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od školske 2011/2012. godine angažovana je na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije. Objavila je brojne radove iz socijalne politike, socijalnog razvoja i planiranja i socijalnog rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, pet udžbenika, četiri monografije i tri studije, uređivala je više knjiga, zbornika radova i ediciju Planiranje porodice. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih i edukativnih projekata, a nekima i rukovodila. Dobitnik je sledećih priznanja: Oktobarska nagrada Šapca 1973. godine, Zahvalnica Izvršnog veća Srbije za Međunarodnu godinu deteta UN, Plaketa Republičke zajednice dečje zaštite, Orden rada sa srebrnim vencem 1986. godine i više plaketa i zahvalnica predškolskih ustanova u Srbiji.

ana.gavrilovic@fmk.edu.rs

Rođena 1964. u Beogradu. Diplomirala na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakuteta u Beogradu. Magistrirala na Department of History of Art and Architecture, University of Pittsburgh sa tezom "A Finding on the Iconography of the Decans in the Representation of the Month of December in the Sala dei Mesi in Palazzo Schifanoia, Ferrara". Doktorirala na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakuteta u Beogradu tezom "Ikonografija italijanskih studiola XV i XVI veka u službi vladarske ideologije".

Bavi se studijom evropske umetnosti i umetničke teorije novog veka, posebno kulture i umetnosti 16. veka. Među temama kojima bavi su i koncept humanizma, ars memoriae, recepcija maskomunikacijskog potencijala  starih umetničkih praksi, istorijski modeli muzealne delatnosti, pitanja koja se tiču smisla kolekcionarskih praksi i problemi muzejske prezentacije. Saradnik projekta "Modernizacija Zapadnog Balkana", MNTR, 2010-2014. Član The Renaissance Society of America, ICOM-a i European Society for Aesthetics.

angelina.milosavljevic @ fmk.edu.rs

Rođena 1954. godine u Ljubljani. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za psihologiju. Magistrirala (1991) i doktorirala (2000) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1982. godine angažovana na projektima Ministarstva nauke Republike Srbije u oblasti razvojne i pedagoške psihologije (8 projekata). Od 2006. do 2010. godine rukovodila je projektom Ministarstva nauke (Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena). Učestvovala je u tri međunarodna projekta kao istraživač i koordinator za programsku komponentu (SIDA/SAREC, OSI/IEP i OSI Crna Gora). Učestvovala je u 18 domaćih projekata (koji su imali podršku Svetske banke, UNESCO, UNICEF, Fonda za otvoreno društvo i organizacije Save the Children). U osam projekata je imala ulogu rukovodioca projekta ili tematskog bloka u okviru projekta.

Objavila jednu samostalnu monografiju i četiri koautorske monografije. Autor je ili koautor radova objavljenih u pet međunarodnih i sedam domaćih monografija. Autor i koautor dvadesetak članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor knjige za popularnu nauku „Konflikti i šta sa njima“, koja je prevedena na sedam jezika.

Angažovana je kao rukovodilac ekspertskog tima Ministarstva prosvete i sporta za otvaranje tržišta udžbenika (2002-2003) i kao član ekspertskog tima Ministarstva prosvete i sporta za očuvanje kvaliteta u obrazovanju (od 2002, sada u statusu stalnog konsultanta Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Član konsultantskog tima Ministarstva prosvete i sporta za akreditovanje programa za stručno usavršavanje nastavnika i za nacionalni akcioni plan borbe protiv nasilja. Član Veća za reformu (2001-2002), Prosvetnog saveta (2003), član odbora za mlade pri organizaciji Prijatelji dece Srbije (2002-2003); član stručnog saveta UNICEF-a za program „Moja škola-škola bez nasilja“ (od 2005).

Član redakcije časopisa Psihologija (1993-2002), glavni urednik časopisa Psihološka istraživanja (1997-2003), zamenik glavnog urednika časopisa Psihološka istraživanja (od 2010), glavni urednik monografskih izdanja Instituta za psihologiju (1997-2003). U izdavačkoj kući Kreativni centar angažovana je kao konsultant (od 1994. godine do 2005). Koautor je dva akreditovana projekta za stručno usavršavanje nastavnika (Učionica dobre volje i Kultura kritičkog mišljenja). Od 2002. godine recenzent za više desetina knjiga za popularnu nauku i za 16 udžbenika za osnovnu školu. Član međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja: ISCAR i Društva psihologa Srbije.

Nosilac sledećih nagrada: Oktobarska nagrada za najbolji studentski rad (1979. i 1982); nagrada Borislav Stevanović za naučni doprinos u psihologiji (1989. za tekst u zborniku Simbolička igra i stvaralaštvo); nagrada Neven za knjigu iz popularne nauke Konflikti i šta sa njima (1995); nagrada Živorad Žiža Vasić za popularizaciju psihologije (2002).

dijana.plut @ fmk.edu.rs

Rođen u Beogradu 1952. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završio 1999. godine na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Dobitnik “Fulbright” stipendije 1987. godine. Član SANU van radnog sastava od 2003. godine. Izabran za “Best Doctors in America” 2002. i svake naredne godine do danas. Uvršćen u Kingston’s “Who is Who in America”. Izabran za “Best Doctors in St. Louis”, St. Louis Magazine, svake godine od 2003. Redovni profesor psihijatrije na Departmanu psihologije na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Gostujući profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Koautor je jednog od vodećih modela ličnosti u svetu, tzv. “Sedmofaktorskog psihobiološkog modela” sa profesorom Kloningerom iz Sent Luisa, SAD. Objavio je više od 100 naučnih radova u recenziranim časopisima, desetine poglavlja u knjigama i udžbenicima, kao i jednu knjigu sa profesorom Kloningerom. Objavio je 30 originalnih radova u srpskim časopisima i 70 originalnih radova u inostranim časopisima i knjigama.

Rođena je 1961. godine u Dubrovniku. Diplomirala i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2006. godine na Katedri za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od školske godine 1994-1995. predavačica u Centru za ženske studije. Prevodi sa engleskog i slovenačkog jezika.

Objavila je monografije: Jezik, poezija, postmodernizam - Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002); Govor druge (2006); Poezija teorija rod - Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009); Politika poezije - Tranzicija i pesnički eksperiment (2010); Diskursi popularne kulture (2011).

Kao kourednica učestvovala je u uređivanju američkog časopisa Chain issue 5 posvećenog temi »Different Languages« (1998); sa Vladimirom Kopiclom uredila je i prevela Novi pesnički poredak - antologija novije američke poezije (2001); sa Miškom Šuvakovićem uredila Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in  Yugoslavia, 1918-1991 (2003, 2006), sa Ažinovim autorkama uredila antologiju Diskurzivna tela poezije - Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (2004).

Bila je član neformalne umetničko-teorijske Zajedinice za istraživanje prostora i učestovala u organizovanju izložbi i ciklusa predavanja, kao i u uređivanju njene publikacije Mentalni prostor. Zamenica je glavne i odgovorne urednice časopisa ProFemina, pokrenula je Ažinovu školu poezije i teorije.

Od osamdesetih pisala književnu kritiku za časopis Književna reč, Polja, Letopis Matice srpske, itd, a tokom devedevetih za beogradske dnevne novine Borba, Naša Borba i novosadski nedeljnik Nezavisne.

Usavršavala se u Sjedinjenim Američkim Državama (SUNY – Buffalo) i u Mađarskoj (CEU – Budimpešta).

dubravka.djuric @ fmk.edu.rs

Rođen 1974. godine u Beogradu. Završio Matematičku gimnaziju u Beogradu u specijalnoj matematičkoj grupi. Diplomirao 1999. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za Fizičku elektroniku, smer Mikroelektronika. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije na smeru za Primenjenu matematiku u elektrotehnici sa prosečnom ocenom 10 i odbranio magistarsku tezu 2003. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti digitalne obrade slika 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radio je na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (2007-2008) kao asistent na svim matematičkim predmetima, i na Fakultetu za kompjuterske nauke i Višoj školi za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend (2008-2011) kao asistent na predmetima Računarska grafika, Web programiranje, Web tehnologije, Digitalna logika, Arhitektura i organizacija računara, i VLSI dizajn.

U periodu 2007-2011. godine radio je u američkoj firmi MySkin/TeleSkin kao naučni istraživač na obradi digitalnih medicinskih slika. Od 2001. godine učestvuje i na projektima iz oblasti stohastike i matematičke analize Matematičkog instituta SANU i Ministarstva Prosvete (Nauke i Tehnologije), čiji je bio stipendista 2004-2008. godine.

Napisao je poglavlje u Springer ediciji i veći broj radova (na Thomson Reuters SCI listi) iz oblasti digitalne obrade slika. Član je programskog komiteta IEEE International Symposium on Multimedia (ISM 2013) i recenzent u časopisu IET Image Processing. Koautor je i mnogih radova iz oblasti matematičke statistike, biomedicine i mikroelektronike, i učestvovao je u mnogim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama.

djordje.baljozovic @ fmk.edu.rs

Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Radi na Institutu za političke studije u Beogradu.

Objavio je više desetina naučnih radova u različitim naučnim časopisima i učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova. Autor je i četri naučne monografije: Građansko društvo: istorijski razvoj koncepta, Asocijativna demokratija: problemi i perspektive, Lavirint naučnog mišljenja i izražavanja i Anatomija savremene države (naučna monografija je 2013. ušla u izbor za nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih nauka).

Glavni je urednik naučnog časopisa Serbian Political Thought, član uredništva naučnih časopisa Socijalna politika- časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada i Kultura polisa - časopis za negovanje demokratske političke kulture. Koordinator projekta Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

djordje.stojanovic@fmk.edu.rs 

Rođen je 1961.godine u Novom Sadu. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Katedra za filozofiju i sociologiju - grupa za marksizam - diplomirao 1986. godine na temu „Otvoreni problemi jugoslovenskog federalizma“.

Od 1986. do 2005. godine radi kao novinar i urednik emisija složenih struktura u redakciji informativnog programa TV Novi Sad, zatim kao skupštinski izveštač, izveštač sa ratom zahvaćenih područja i kao urednik centralne informativne emisije – Dnevnik. Od 2000 – 2003. godine bio je urednik Unutrašnjopolitičke redakcije TV Novi Sad. Dugogodišnji urednik niza složenih programskih sadržaja – informativnog i dokumentarnog karaktera.

Uporedo sa novinarskim poslom radi i kao predavač na Osnovnim i Specijalističkim studijama TV novinarstva u Novosadskoj novinarskoj školi. U isto vreme, sa grupom kolega započinje rad na profilisanju studijskog programa Menadžment u medijima na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, gde od osnivanja tog studijskog programa, 2001. godine, započinje akademsku karijeru, predaje: Uvod u medije, Odnosi sa javnošću, Istraživačko novinarstvo, Novinarstvo, Analitičko novinarstvo, Menadžment u medijima, Strateško upravljanje odnosima s javnošću.

Magistrirao na temu „Metod medijske analize sadržaja na primeru televizijskog izveštavanja o godišnjici masakra u Srebrenici“. Odbranio i doktorsku disertaciju po nazivom "Uticaj društvenog konteksta na promenu paradigme medijskog izveštavanja", kojom je dokazao da je način medijskog izveštavanja u velikoj meri određen društvenim i političkim kontekstom. 

Koautor je tri monografije: Uvod u masovne medije, Masovni mediji, Novinarstvo, autorizovanog priručnika iz PR-a Put do publike, elektronskog udžbenika CDRPraktikum TV novinarstva, poglavlja: Od vesti do komentara i Etika TV slike, edicija Medijske reference. Kao autor i koautor objavio je više od 100 originalnih i preglednih naučnih radova, desetine stručnih radova, recenzent je više publikacija i udžbenika, autor i koautor desetak poglavlja u domaćim i stranim monografijama iz oblasti novinarstva, komunikologije, odnosa s javnošću, inovativnih procesa u medijima, medijske pedagogije, menažmenta u medijima i multimedije.

Kao predavač po pozivu, 2009. godine, održao je seminar na temu „Media discourse of the conflict in the former SFRJ“, na univerzitetu Tehnologico de Moterrey, Departman za humanističke nauke, Mexico City.

Mentor je na više desetina diplomskih i master radova, na tri magistarska rada i dve doktorske disertacije iz oblasti Novinarstva, Komunikologije, Menadžmenta u medijima i Odnosa sa javnošću.

Zvanje novinarskog trenera stekao je tokom osamnaestomesečne specijalizacije (TOT program), kod Danske škole novinarstva 2004/05. Od tada drži kurseve, treninge i obuku u lokalnim, regionalnim i nacionalnim elektronskim i štampanim medijima u Vojvodini, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Saradnik je i konsultant više NVO i više lokalnih i regionalnih medija u Vojvodini, Crnoj Gori i BiH.

Kao rukovodilac ili član projektnog tima učesnik je više međunarodnih, pokrajinskih i republičkih projekata iz oblasti novinarsta, medija, multimedija i medijske pedagogije. Trenutno je član projektnog tima na republičkom projektu (br. 47020, od 2011 – 2015.) Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene. Autor i realizator na projektu Medijska pismenost i edukacija, naručilac Kancelarija za inkluziju Roma Vojvodine, težište na razvijanju i pozicioniranju magazina Dekada Roma. Član je projektnog tima i realizator na projektu „Kompetencije direktora škole za novu paradigmu upravljanja“ , u delu Komunikacijske veštine – preporuke za poboljšanje komunikacije sa internim i eksternim javnostima, odnosi sa medijima, javni nastup, prihvaćen i akreditovan od strane republičkog Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja; br. 556-XIII/27/2010.

Član je naučnih i programskih odbora više međunarodnih naučnih konferencija u zemlji i okruženju.

Na predlog Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, član je Komisije za vrednovanje i akreditaciju stručnih programa za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Bio je glavni i odgovorni urednik stručnog magazina „Lideri“, stručni konsultant na izradi uređivačke koncepcije Pirotskih novina i stalni saradnik stručno – naučnog časopisa "Link", časopisa za profesionalce u štampanim i elektronskim medijima u Srbiji. U PR školi „Kontakt 1“ – autor je i realizator osnovnog kursa iz PR-a (javni nastup, prezentacija i odnosi sa medijima).

Dobitnik je nagrade za TV reportažu „Ciga pekar koviljski“ na međunarodnom festivalu reportaže INTERFER 2000.

Autor je više objavljenih i izvođenih radio drama, autor je više priča u ediciji „Priče u boji, literatura kao mobil kontent“, izdavač Media Art Service International, autor je minijature u zbirci „Hajke na bajke“ i šest radio drama u zbirci „Okolominutno radio pozorište“, koje su do sada izvođene na više od 40 radio stanica u Srbiji.

Član Udruženja novinara Srbije, Međunarodne federacije novinara i Društva za odnose sa javnošću Vojvodine.

goran.bulatovic @ fmk.edu.rs

Doktorirao 2009. godine na pariškom Institutu političkih studija (Sciences Po) i Nortvestern univerzitetu (SAD). Predavao je na univerzitetima u Edinburgu, Gracu, Ljubljani i Sarajevu u oblastima, političkih nauka, kulturnih i umetničkih studija, ljudskih prava i demokratije kao i studija Jugoistočne Evrope.

Objavio je monografiju Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav States: One Hundred Years of Citizenship (Bloomsbury, 2015) koju je pod naslovom “Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj: jedna povijest Jugoslavije i postjugoslavenskih država” objavila Fraktura 2016. Sa Srećkom Horvatom objavio je knjigu Pravo na pobunu (Fraktura, 2010.) i uredio zbornik Dobro došli u pustinju postsocijalizma (englesko izdanje Verso, 2015.; Fraktura, 2015.). Sa Jo Shaw uredio je zbornike Citizenship after Yugoslavia (Routledge, 2012.) i Citizenship Rights (Ashgate, 2013.). Autor je dva nagrađivana romana, Dvorac u Romagni (2000) i Elijahova stolica (2006) koja su do danas prevedena na 15 jezika, kao i romana Rezalište (2017). U Jugoslovenskom dramskom pozorištu predstava Elijahova stolica, u režiji Borisa Liješevića, osvojila je Grand Prix BITEF-a 2011. Njegova prva drama Brašno u venama (2016) je dobila nekoliko regionalnih nagrada za najbolji tekst, dok je njegov komad Zrenjanin premijerno izveden u Narodnom pozorištu u Zrenjaninu 2017.

Za svoj književni, intelektualni i javni rad dobio je francusko odlikovanje Chevalier des Arts et des Lettres.

igor.stiks@fmk.edu.rs

Rođena 1973. godine u Zemunu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student u klasi. Od 1997. godine zaposlena na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirala 2003. godine na Filozofskom fakultetu kod mentora prof. dr Ivana Ivića. Doktorirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu kod mentora van. prof. dr Aleksandra Baucala.

Jednu akademsku godinu vodila je vežbe iz Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po pozivu držala je predavanja u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i studentima Beogradske otvorene škole. Vodila je studente kroz praktične i master radove, a učestvovala je i u komisijama za ocenu nacrta doktorskih disertacija. Održala je predavanje na Institutu za obrazovanje u Hong Kongu (The Hong Kong Institute of Education) pod nazivom „Piaget meets Vygotsky in Belgrade: Education and reseraches in socio-cultural context“.

Učestvovala je na petnaest  istraživačkih projekata. Bila je rukovodilac dva domaća projekta “Kultura kritičkog mišljenja” i “Svakodnevnica mladih u Srbiji: Snimak budžeta vremena i jednog potprojekta u okviru međunarodnog projekta “ELDS - Early Learning and Developmental Standards“.

Objavila je brojne radove iz razvojne, socijalne i pedagoške psihologije. Autor je monografije „Mišljenje u adolescenciji: Razvojni tok i uloga porodice“ (2007). Koautor i urednik je monografije „Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu“ (2007). Objavila je deset poglavlja u domaćim i internacionalnim monografijama, tri članka u maeđunarodnim i devetnaest članaka u domaćim časopisima, kao i šezdeset saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Član je međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research). Recenzent je brojnih radova u časopisima Psihologija i Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, kao i za međunarodnu konferenciju udruženja ISCAR. Deset godina bila je član organizacionog odbora najprestižnijeg naučnog skupa u psihologiji kod nas „Empirijska istraživanja u psihologiji“.

ivana.stepanovic.ilic @ fmk.edu.rs

Rođena 1969. godine u Beogradu. Osnovne studije psihologije završila 1993. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije na Katedri za socijalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu upisuje 1994. godine. Magistarski rad sa temom “Izborno ponašanje u Srbiji - demografski i personalni činioci”, kod mentora prof. dr Bore Kuzmanovića, brani novembra 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Nacionalni identitet: psihološka analiza naučnih i laičkih shvatanja“, brani 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 1994. godine radi u Institutu za političke studije. Nakon sticanja zvanja doktora psiholoških nauka, u Institutu za političke studije unapređena u zvanje naučnog saradnika. Za docenta Univerziteta Singidunum, Fakulteta za evropske pravno – političke studije, izabrana 2008. godine. Bila angažovana kao Direktor sektora za ispitivanje javnog mnenja u Medium Index, jugoslovenskoj članici Gallup International. Od 2007. godine član je tima Strateškog Marketinga, kao Direktor medijskih istraživanja. Rukovodila svim etapama istraživačkog procesa: kreiranjem instrumenata i projektnih zadataka, pripremanjem upitnika, prikupljanjem podataka, statističkom analizom, pisanjem izveštaja, itd. Učestvovala na brojnim međunarodnim projektima (FP7 projektima Evropske komisije).

Objavila brojne stručne radove u oblasti izbornog ponašanja, nacionalnog identiteta; ponašanja konzumenata hrane; učestvovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu u domaćim i stranim časopisima. Autor monografije: Čovek o naciji, objavljene 2008 godine. Bila gostujući predavač na Filozofskom fakultetu i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

jasna.milosevic @ fmk.edu.rs

Rođena 1950. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1973. Doktorirala 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Takođe je završila specijalizaciju iz kliničke psihologije 1980. godine, kao i psihoterapijske treninge iz TA 1982, sistemske porodične terapije 1997. (UK) i kognitivno-bihejvioralne terapije 1996. godine (UK). Poseduje Statement of Equivalence Britanskog udruženja za psihologiju (BPS) za status sertifikovanog kliničkog psihologa (chartered clinical psychologist).

Radila je na Klinici za psihijatriju u Beogradu (sadašnji Institut za psihijatriju) do 1992, a potom u Velikoj Britaniji, u „South West and St. Georges Mental Healt Trust“ (1993-2006) i u privatnoj praksi.

Tokom rada u Beogradu učestvovala je i u nastavi za studente psihologije i medicine, držala kurseve na magistarskim studijama iz psihoterapije pri Medicinskom fakultetu i bila supervizor za specijalizante iz kliničke psihologije.

U Velikoj Britaniji predavala je kao gostujući profesor na magistarskim studijama iz sistemske psihoterapije na University of Surrey (1995-1997), bila je među nastavnicima nosiocima programa za doktorat iz sistemske psihoterapije na University of Barkshire (1997-2009), u nastavi za doktorante iz kliničke psihologije za University of Surrey (1998-2006), Royal Holloway University (2002-2005) i UCL (2003-2005).

Držala je niz edukativnih seminara i radionica iz sistemske terapije, kako za studente u terapijskom treningu, tako i za studente u toku doktorskih studija iz kliničke psihologije. Vodila je trening programe iz kognitivno-bihejvioralne terapije za lekare na specijalizaciji iz psihijatrije i za socijalne radnike u mentalnom zdravlju.

U svojoj dugoj karijeri aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima.

Objavila više od 40 samostalnih i kolaborativnih stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, sa temama iz različitih oblasti psihologije, naročito kliničke psihologije i psihoterapije, istraživanja selfa, etike,  kao i radove o inovacijama u organizaciji službi u mentalnom zdravlju, među kojima izdvajamo: „Uloga ranih poruka u formiranju paranoidnosti“ (1979), „Analiza komunikacije terapeut-pacijent u psihoterapiji paranoidnih“(1982), „Ugovor protiv psihoze“ (1982), „Indikacije za psihoterapiju paranoidnih stanja“ (1986), „Psihoterapija kao komunikacija sistema vrednosti“(1988), „Individualna psihoterapija paranoidnih reakcija“ (1997), „Between self and narrative, towards a social construction of self“ (1997), „A framework for systemic consultation“ (2001), „Professional identity of clinical psychologists“ (2004), „Living with psychosis, a narrative framework“ (2007).

jelena.manojlovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1969. godine u Beogradu. Diplomirala 1993. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila postdiplomske studije, magistrirala 1997. godine i odbranila doktorsku disertaciju 2006. godine.

U zvanju naučnog saradnika, radi na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Angažovana na projektima Ministarstva nauke, oblast razvojne i pedagoške psihologije. Sarađivala na međunarodnim projektima: Democracy in Education - Education for Democracy (SIDA/SAREC, 1998-2001) i Obrazovanje i društvena kriza (UNESCO, 2000-2003). Radila kao analitičar u istraživačkom delu projekta Moja škola – škola bez nasilja (UNICEF, 2006-2008). Radila na projektu Svakodnevica mladih u Srbiji (Ministrastvo omladine i sporta, 2007-2009), čiji su rezultati korišćeni za izradu Nacionalne strategije za mlade. Od 1999. godine član autorskog tima projekta Kultura kritičkog mišljenja (Institut za psihologiju i MOST) i rukovodilac potprojekta Kultura kritičkog mišljenja u nastavi psihologije. Kao član ekspertskih timova Ministarstva prosvete, bila angažovana na reformi stručnog usavršavanja nastavnika (2001-2003) i izradi nacionalnih standarda kvaliteta udžbenika (2003-2004). Učestvovala u oceni pedagoško-psihološkog kvaliteta novih osnovnoškolskih udžbenika (2003-2007). Od 2008. godine, kao stručni konsultant Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, radila na definisanju nacionalnih obrazovnih standarda za predmet Priroda i društvo.

Objavila dve samostalne monografije, a koautor je radova objavljenih u tri međunarodne i deset domaćih monografija. Autor velikog broja članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Član međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja: ISCAR.

Predavala u Beogradskoj otvorenoj školi (2002-2003). Držala predavanja po pozivu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Učiteljskom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

jelena.pesic @ fmk.edu.rs

Rođena u Beogradu 1966. godine. Doktorirala na Rodnim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu - Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i multidisciplinarne studije i istraživanja: Centar za rodne studije. Magistrirala je na Otvorenom univerzitetu London, Mylton Keynes, u oblasti savremene političke filozofije, a osnovno obrazovanje je stekla na Katedri za istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radi kao redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Radi kao gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju. Gostovala je kao predavačica na Institutu Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani, Filozofskom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Sofiji, Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, i mnogim drugim obrazovnim institucijama. 

Od 2001. godine je jedna od koordinatorki i predavačica u Centru za ženske studije i istraživanje roda u Beogradu, gde je takođe i urednica biblioteke Rod i kultura. 

Objavila je knjige Zajednica onih koji nemaju zajednicu (FMK, Beograd, 2008), Hieroglyphs of Jealousy (Euro Balkan Institut, Skopje, 2008) i Politike nemislivog: uvod u ne-fašistički život  (FMK, Beograd, 2014), kao i više stručnih članaka iz oblasti savremene filozofije, savremene političke teorije, rodnih studija, queer teorije, studija kulture, itd. Uredila je više zbornika i temata u stručnim časopisima. 

jelisaveta.blagojevic @ fmk.edu.rs

Rođen 1953. godine u Beogradu. Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Izlaže od 1975. godine. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143.

Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007), Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.

Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija. Objavio je knjigu „Presecanje haosa“ (1998) i monografiju „Art Sessions: Era Milivojević“ (2001). Priredio je sedam samostalnih izložbi i učestvovao u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000).

Urednik za teoriju u časopisu „Moment“, glavni urednik časopisa za vizuelnu kulturu „New Moment“ (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002), BELEF-a (2003, 2004). Bio je kreativni direktor agencijama Sachi & Sachi (1993-1997), Communis (2006).

jovan.cekic @ fmk.edu.rs

Rođena 1963. godine u Nikšiću, Crna Gora. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Odsek sa srpskohrvatski jezik i književnost, stekla diplomu profesora Srpskohrvatskog jezika i književnosti jugoslovenskih naroda i narodnosti. Diplomirala sa temom „Uporedna analiza korišćenja specifičnih morfoloških normi u odabranim djelima srpskih i hrvatskih pisaca“. U isto vreme stiče diplomu iz oblasti novinarstva, na tadašnjem jugoslovenskom Institutu za novinarstvo iz Beograda.

Opredeljuje se za novinarsku karijeru koju započinje u Televiziji Titograd (danas TV Crne Gore) u Informativnom programu, gde radi kao novinarka i urednica u Redakciji za kulturu, urednica niza složenih unutrašnjo-političkih programskih sadržaja i, sa samo 22 godine postaje urednica centralne informativne emisije – Dnevnik. U televiziju Novi Sad prelazi 1992. godine gde radi u redakciji Informativnog programa, specijalizuje se za izveštavanje o spoljno-političkim događajima, u nekoliko navrata radi kao urednica Redakcije za spoljnu politiku. Od 1995. do 1999. radi u televiziji Beograd kao urednik spoljno političkog bloka u informativnim emisijama. Od oktobra 2000. godine do maja 2003. godine nalazi se na funkciji Ogovornog urednika Informativnog programa TV Novi Sad. Tokom 2004. i 2005. godine formira današnju Web redakciju pokrajinskog javnog servisa RTV Vojvodine, jedan od prvih Web programa u Srbiji uopšte. Samostalna je autorka na desetine složenih i analitičkih informativnih, spoljno-političkih i umetničkih medijskih sadržaja.

Uporedo sa novinarskim poslom radi i kao predavač na Osnovnim i Specijalističkim studijama Novinarstva i TV novinarstva u Novosadskoj novinarskoj školi, gde se specijalizuje za sledeće oblasti: Specifičnost TV izraza u odnosu na štampane i nove medije, Izveštavanje u nizu, Specifičnost TV vesti, Centralna informativna emisija – pripremanje i uređivanje, Novinarski žanrovi, Intervju u elektronskim medijima u odnosu na štampane medije.

U to vreme, sa grupom kolega, započinje rad na profilisanju studijskog programa Menadžment u medijima na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu, gde i započinje akademsku karijeru. Od 2006. do 2015. godine bila zaposlena na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu,  gde je držala nastavu na predmetima Uvod u medije, Teorija i tehnologija štampe, Novinarstvo, Analitičko novinarstvo, Medijska pismenost. U dva mandata bila i šef studijskog programa Menadžment u medijima.

Magistrirala iz oblasti menadžmenta medija i medijske pedagogije sa temom »Medijska pismenost u školi postmoderne«. Doktorirala iz oblasti medijske kulture, uža oblast medijska pismenost, sa temom: „Modelovanje kurikuluma za srednjoškolski nastavni predmet multimedijska pismenost u funkciji razvijanja svesnosti o procesima medijske komunikacije“.

Autorka i koautorka više od 100 originalnih i preglednih naučnih radova, nekoliko desetina stručnih radova, recenzentkinja više stručnih publikacija i dva udžbenika iz oblasti novinarstva i medija, autorka i koautorka desetak poglavlja u domaćim i stranim monografijama iz oblasti novinarstva, medijske pedagogije, medijske pismenosti, multimedije, komunikologije i menažmenta u medijima.

Kao predavač po pozivu, 2009. godine, održala seminar na temu „Medijska pismenost – evropska i srpska iskustva (Alfabetizacion mediatica: las experiencias Europea y Serbia)“, Campus Estado de Mexico, na univerzitetu Tehnologico de Moterrey, Divizija za društvene i humanističke nauke, Mexico City.

Mentorka na više diplomskih i master radova iz oblasti Medijske pismenosti, Komunikologije i Teorije i tehnologije štampanih medija.

Kao članica projektnog tima ili predavač po pozivu, učesnica je više međunarodnih, pokrajinskih i republičkih projekata. Članica projektnog tima na republičkom projektu (br. 47020, od 2011 – 2015.) Digitalne medijske tehnologije i društveno obrazovne promene, integralna i interdiscilinarna istraživanja: Nove tehnologije i društvene promene, Digitalizacija televizijskog programa i Novo medijsko društvo i vaspitna uloga medija u digitalnom kontekstu. Neposredni istraživački fokus na redefinisanju tradicionalnih vrednosti novinarske profesije, pod uticajem digitalnih tehnologija na društveno obrazovne promene u društvu i u sferi medija, obrazovanja i informisanja, sa predlozima konkretnih aktivnosti za prilagođavanje promenama.

Članica projektnog tima i realizatorka na projektu „Kompetencije direktora škole za novu paradigmu upravljanja“ , u delu Komunikacijske veštine – preporuke za poboljšanje komunikacije sa internim i eksternim javnostima, odnosi sa medijima, javni nastup, prihvaćen i akreditovan od strane republičkog Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja; br. 556-XIII/27/2010.

Autorka je i realizatorka inovativnog projekta Mentorski rad u visokoobrazovnim institucijama. Neposredni rezultat projekta je, osim monografije koja je u pripremi, uvođenje i potpuna implementacija mentorskog načina rada sa studentima, od danaupisa na fakultet. Članica je programskih i naučnih odbora nekoliko međunarodnih naučnih konferencija u Srbiji i Crnoj Gori.  

Zvanje novinarskog trenera stekla je tokom osamnaestomesečne specijalizacije (TOT program), kod Danske škole novinarstva 2004/05. Od tada drži kurseve, treninge i obuku u lokalnim, regionalnim i nacionalnim elektronskim i štampanim medijima u Vojvodini, Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Saradnica je i konsultantkinja nekoliko NVO i većine lokalnih i regionalnih medija u Vojvodini, Crnoj Gori i BiH. Autorka je projekta Medijska pismenost i edukacija, a težište je na razvijanju i pozicioniranju magazina Dekada Roma Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine.

Lična interesovanja su usmerena na proširivanje znanja u oblasti novih medija, odnosa sa javnošću, umeća pregovaranja i ubeđivanja, timskog rada.

Članica je Udruženja novinara Srbije, Međunarodne federacije novinara i Društva za odnose sa javnošću Vojvodine. Članica je UO JMU RTV Vojvodine.

ljiljana.bulatovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je 2001. godine na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Istorija moderne umetnosti. Magistrirala 2008. godine na istom fakultetu. Na Katedri za modernu umetnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2013. godine je odbranila doktorsku tezu "Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI veka".

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti savremene umetnosti. Jedna je od pokretača elektronskog časopisa za savremenu umetnost www.dipassage.org koji postoji od 2002. godine. Od 2008. godine članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Urednica je studentskog elektronskog časopisa Propeler.

maja.stankovic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1981. godine u Vranju. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Međunarodni odnosi). Na istom fakultetu je završila master studije (Političko nasilje i država), specijalističke studije (Terorizam i organizovani kriminal) i doktorske studije politikologije.

Objavila je preko 50 naučnih radova iz oblasti politikologije i tri naučne monografije “Huliganizam: nasilje i sport”, “Ekstremna desnica: međunarodni aspekti desničarskog ekstremizma” i “Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma”. Uređivala je međunarodne tematske zbornike i domaće naučne časopise (zamenik je glavnog i odgovornog urednika u časopisu “Nauka i društvo – Science and Society” i sekretar redakcije  časopisa “Kultura polisa”).

Učestvovala je na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama. Član je međunarodnih naučnih asocijacija - ISA, IPRA, RISA, CEEISA. Dobitnik je internacionalnog  priznanja “Terra Incognita” u 2015. godini  za doprinos međunarodnoj  kulturi i nauci, kao jedan od autora monografije “Коммуникация и терроризм”. 

Prof. dr Marija Đorić je bila angažovana u nastavi na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultetu za evropske pravno političke studije u Novom Sadu. Sekretar je multidisciplinarnih master studija “Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost” koje organizuje Rektorat u Beogradu.  Radi  na Institutu za političke studije u Beogradu i Fakultetu za medije i komunikacije.  

marija.djoric @ fmk.edu.rs

Rođen je u Beogradu 1954. godine.  Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1982. Odbranio je doktorsku disertaciju sa naslovom ”Teorija u umetnosti i analitička filozofija” na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1993. godine. Izabran je za docenta za predmet ”primenjena estetika” na Fakultetu muzičke umetnosti 1996. godine. U zvanje redovnog profesora je izabran 2002. godine. Predavao je i ko-rukovodio postdiplomskim studijama teorije umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama  Univerziteta umetnosti u Beogradu od 2002. do 2014. godine.  Rukovodilac je studijskih programa: doktorske akademske Studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti  (DHTU), doktorske akademske Studije savremenih transdisciplinarnih umetnosti i medija (DTUM) i master akademske Studije savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti (MTUM) na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu od školske 2015-2016. godine.

Bio je Gostujući profesor na Filzofskom fakultetu u Ljubljani (1998) i Univerzitetu u Helsinkiju (2012). Predavao je na predmetima  iz estetike,  teorije i istorije umetnosti, teorije vizuelnih i izvođačkih umetnosti  na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Fakultetu za humanističke studije u Kopru, Filozofskom fakultetu u Tuzli, Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Fakultetu političkih nauka u Beogradu i Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Sa predavanjima i radionicama je gostovao na SUNY Buffalo;  UC San Diego; Adam Mickiewicz University Poznań; Academy of Fine Arts Vienna; Faculty of History and Philosophy Cluj-Napoca; Institut für Theaterwissenschaft Leipzig; University of Reading; Gerrit Rietveld Academie Amsterdam; Royal College London; Institute in Social Sciences and Humanities EuroBalkan Skopje, Filozofski fakultet u Rijeci itd. Radio je na alterantivnim edukativnim projektima ”Seminar” (Beograd, 1978), ”Zajednička škola o prostoru” (Beograd, 1981), ”Seminar - Primeri tekstualne prakse u vizuelnim umetnostima dvadesetog veka - čitanje tekstova” (Beograd, 1985-1988), ”PATS – Performing Arts Theoretical School” (Beograd, 2000-2001), ”Summer Seminars for Art Curators” (Yerevan, 2007, 2011), ”Art Kritika?” (Minsk, 2012), ”World of Art - School for curators and critics of contemporary art” (Ljubljana od 2000), ”Sztuka i wiedza w XX wieku” (Łódź, 2011), itd.

Predsednik je Društva za estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije i drugi vice predsednik Međunarodnog društva za estetiku (International Association for Aesthetics).

Napisao je i uredio 50 knjiga koje su objavljene na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i engleskom jeziku. Izdavajaju se: Anatomija angelova (Ljubljana, 2001), Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918–1991 (uredio sa Dubravkom Đurić, Cambridge Mass, 2003, 2006), Pojmovnik suvremene umjetnosti (Zagreb and Ghent, 2005), Konceptualna umetnost (Novi Sad, 2007, Beograd 2010), Epistemology of Art (Belgrade, Vienna, 2008), The Clandestine Histories of the OHO Group (Ljubljana, 2009), Umetnost i politika (Beograd, 2012), Istorija umetnosti u Srbiji - XX vek 1-3 (Beograd, 2010-2015) etc. Važnije naučne studije su: “Art as a Political Machine: Fragments on the Late Socialist and Postsocialist Art of Mitteleuropa and the Balkans” (iz Postmodernism and the Postsocialist Condition – Politicized Art Under Late Socialism, Berkeley, 2003), „Remembering the Art of Communism: Analysis of Contradiction: Approaches and Transgressions“ (Third Text – Critical perspectives on contemporary art & culture, London, 2009), ”Aesthetics, Politics and Music in the Context of Contemporary Critical Theory” (New Sound, Belgrade, 2013), ”Theories of Modernism. Politics of Time and Space” (Filozofski vestnik, Ljubljana, 2014),  ”NSK. Critical Phenomenology of the State” (iz Aesthetic Revolutions and Twentieth-Century Avant-Garde Movements, Durham, 2015).

miodrag.suvakovic @ fmk.edu.rs

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1975. godine. Magistrirala 1987, a doktorirala 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je kliničku psihologiju i više godina radila na Psihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta na poslovima psihodijagnostike, psihoterapije istraživanja i edukacije. Ekspert je za diferencijalnu dijagnostiku i psihoterapiju poremećaja ličnosti.

Učestvovala je u nastavi na specijalističkim studijima iz kliničke psihologije i master studijama psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1982-1992). Nosilac je Internacionalne licence za psihoterapiju Evropske asocijacije psihoterapeuta. Trener je i supervizor Nacionalne asocijacije za psihoterapiju.

Objavila je preko 80 stručnih i naučnih radova u stranim i domaćim časopisima, iz oblasti diferencijalne dijagnostike i psihoterapije poremećaja ličnosti. Referisala je brojne radove na međunarodnim i domaćim kongresima. Njen rad je citiran kao originalan doprinos u ediciji Developements in Psychotherapy (ed. W. Dryden, SAGE pub. 1996). Koautor je poglavlja u knjizi Personality Disorders, (eds. M. Maj, H.S. Akiskal, John Wiley & Sons, 2005).

Više godina je recenzent i član redakcije časopisa „Psihijatrija Danas“, koji izdaje Institut za mentalno zdravlje u Beogradu. Od 1988-1992. je bila član Izdavačkog saveta i recenzent časopisa Internacionalnog udruženja za transakcionalnu analizu, „Transactional Analysis Journal“, sa sedištem u San Francisku. Istraživač je na projektu posvećenom ispitivanju temperamenta i strukture simptoma poremećaja ličnosti (2011-2015) koje finansira republičko Ministarstvo nauke.

mirjana.divac @ fmk.edu.rs

Rođena u Beogradu. Diplomirala 1970. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Opšta književnost sa teorijom, kao i na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za filozofiju. Magistarski rad na temu “Shvatanje Rolana Barta o prirodi književnog značenja” odbranila je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1976. Od 1970. do 1972. bila je stipendista francuske vlade na Ecole pratique des hautes études u Parizu, Francuska, kod profesora Rolana Barta. Od 1974. radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu kao naučni istraživač.

Doktorsku disertaciju “Pojam ženskog pisma u savremenoj francuskoj književno-teorijskoj misli” odbranila 1987. na Sveučilištu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu. U zvanje naučnog savetnika izabrana 1988.godine.

Od 1980. do 1984. bila je lektor za srpsko hrvatski jezik u Francuskoj, na Univerzitetu Bordo III, u Bordou. Letnjisemestar 1988. provela je kao stipendista Republičke zajednice za nauku na Njujorškom univerzitetu, u SAD. Od 1988. do 1991. lektor je za srpsko hrvatski jezik u Francuskoj, na Univerzitetu Lion II, u Lionu. Tokom školske 1990/91. predavala na Univerzitetu Paris 7, Jussieu u Francuskoj, kao gostujući profesor u okviru Departmana Texte et document.
 Od 1987. do 1991. bila je jedan od ko-direktora za dva programa posle doktorskih studija u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku. Program Beyond Images: “Women, culture and the Art” u organizaciji Instituta za književnost u Beogradu, Univerziteta Paris 7 i Univerziteta iz Amsterdama i program “The feminist dialectic of enlightenment” u organizaciji Univerziteta iz Amsterdama, Univerziteta iz Utrehta, Univerziteta iz Berlina, Univerziteta iz Frankfurta i Instituta za književnost iz Beograda.

Od 1994. do 1998. bila Ministar kulture u Republičkoj vladi. Od 1999. do 2001. bila Ambasador u Unesku, Pariz, Francuska. Od 2002. do 2004. predavala na Jussieu, Paris 7, kao gostujući profesor u Parizu, Francuska. Prve radove, kao i svoj magistarski rad objavljivala na Trećem programu, gde je godinama bila stalni saradnik. Tokom 1979/80. imala stalnu rubriku Miscelanea, u Književnoj reči. Od 1980. do 1984. bila član redakcije Književnih novina.

Član je Udruženja književnika od 1980. Bila je stalni kritičar poezije u NIN-u. Bila urednik i saradnik anala objavljivanih kao rezultat naučnih skupova u Dubrovniku, u izdanju Univerziteta u Utrehtu, Holandija i Paris 7, Jussieu, Francuska.

Prevela sa francuskog knjige Žan Piažea “Strukturalizam” i Žorž Munea “Filozofija i lingvistika”.
 Objavila više od pedeset tekstova u domaćim i stranim stručnim časopisima.
 U izdanju izdavačke kuće Prosveta 1986. godine objavila je knjigu “Literatura kao zavođenje”, kao i dopunjeno i izmenjeno izdanje 2004.godine.
 Trenutno su u pripremi za štampu knjige “Teorijski diskurs postmoderne” i “Znak, slika, značenje”.

nada.popovic.perisic @ fmk.edu.rs

Rođena u Beogradu 1972. godine, gde je nakon završenih osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1994, smer: finansije, bankarstvo, osiguranje), stekla i diplomu magistra ekonomskih nauka (2006). Na Univerzitetu Singidunum odbranila je doktorsku disertaciju jula 2014. godine iz oblasti menadžmenta, na temu „Uvođenje društveno odgovornog poslovanja u strategiju rukovođenja preduzećem u Srbiji“

Bila je u dva mandata članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsednica Radne grupe za DOP pri Udruženju banaka Srbije. Aktivno je učestvovala u osnivanju Saveta stranih investitora Srbije (FIC), Nemačko-srpskog poslovnog udruženja (DSW) i Foruma Srbija - Nemačka. 

Doprinela je da Eurobank osvoji prestižne domaće nagrade iz oblasti društveno odgovornog poslovanja: “Virtus” (2008/2009/2010/2013), “DOP kompanija 2010” Privredne komore Srbije, ”DOP kompanija koja je obeležila deceniju” Kluba privrednih novinara Srbije, “Zlatni globus” magazina „Biznis”, “Zlatni pečat” Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije, “PRiznanje” DSOJ za “Pokretan inkluzivni muzej”, NALED-ov sertifikat u CSR-u i srebrnu UEPS plaketu za najbolju integrisanu marketinšku kampanju 2013.

Članica je britanskog Instituta za direktni i digitalni marketing (IDM), Društva Srbije za odnose s javnošću (DSOJ) i srpskog Udruženja za marketing (SEMA). 

natasa.krstic @ fmk.edu.rs

Rođena 1952. godine u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je 1989. i doktorirala u oblasti psihijatrije. Uporedo sa kliničkim radom na Institutu za psihijatriju i Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, od 1994. godine se bavi razvijanjem modela primene sistemskog modela u različitim kontekstima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i promocijom psihoterapije kao nezavisne profesije. Od 2000. godine je međunarodni ekspert za akreditaciju trening instituta za psihoterapiju ispred Evropske asocijacije za psihoterapiju.

2005. godine je osnovala Asocijaciju sistemskih terapeuta, koja je evropski i nacionalno akreditovana institucija za edukaciju iz oblasti psihoterapije. Aktuelni je generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju i Saveza društva psihoterapeuta Srbije. Sarađivala je sa brojnim međunarodnim organizacijama (UNHCR, UNICEF, UNDP, CARE, Handicap International) u konstruisanju i primeni različitih trening programa za stručnjake koji su pružali psihosocijalnu podršku ugroženom stanovništvu. Trenutno je konsultant Međunarodne organizacije za migracije i „SOS Kinderdorff selima“ u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Objavila je brojne radove iz psihoterapije, psihosocijalnog pristupa. Član je uređivačkog odbora „Human Systems“.

nevena.calovska @ fmk.edu.rs

Diplomirao na Odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu 1982. godine; magistrirao radom “Književna shvatanja Pola de Mana i teorija dekonstrukcije” 1987. godine na istom fakultetu; doktorirao tezom “Teorijski problemi čitanja kao osnove modernog shvatanja književnosti” 2001. godine na istom fakultetu. Između 1984. i 2001. godine radio kao naučni istraživač na Projektu za teoriju Instituta za književnost i umetnost u Beogradu; od 2001. do 2007. godine kao vanredni profesor na Filološkom fakultetu (Katedra za opštu književnost i teoriju književnosti), a od 2007. godine kao redovni profesor semilogije medija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Predavao u Sjedinjenim Američkim Državama (Yale University), Velikoj Britaniji (Sheffield University) i Austriji.

Objavio je stotinak tekstova u stručnoj i opštoj periodici. Objavljene knjige: "Antinomije kritike" (1982), "Slučaj Niče" (1997), "ABC dekonstrukcije" (1998), "Ljuba ili o etici" (1999), "Predavanja o čitanju" (2000), "Pesništva: Prilozi pesničkoj ontologiji Martina Hajdegera" (2001), "Moderno shvatanje književnosti" (2002), "Istina apokalipse: Filozofija i pesništvo na »poslednjem sudu«" (2003), "Šta je teorija" (2006), "Od znaka do smisla" (2007), "Gozbe I: Ljubav između filozofije i pesništva". Vreme do Platona" (2009), "Provokacija kao komunikacija" (2010).

novica.milic @ fmk.edu.rs

Diplomirala političke nauke i studije Bliskog istoka na Hebrew University u Jerusalimu, Izrael. Magistrirala Istoriju Bliskog istoka na Univerzitetu u Tel Avivu. Doktorirala je na Institute for Conflict Analysis and Resolution (ICAR) pri George Mason University, SAD.

Akademska direktorka programa SIT Study Abroad za Balkan (Peace and Conflict Studies in Serbia Bosnia and Kosovo). Od 1994. godine bavi se političkom edukacijom. Prošla je obuku za medijatora konfliktnih grupa i radila sa grupama iz Izraela i Palestine, Severne Irske, Kipra i zemljama naslednicama bivše SFRJ.

Gostujuća je predavačica na Mirovnoj akademiji u Sarajevu (Post-Yugoslav Peace Academy) i u Youth Initiative New Policy School. Osnivačica Centra za komparativne studije konflikta (Center for Comparative Conflict Studies - CFCCS) pri Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu − edukativnog centra posvećenog analizi društava u konfliktu, posebno u kontekstu Izraela/Palestine i bivših republika SFRJ.

Autorka je brojnih publikacija, među kojima i: "»It Was Like Fighting a War with Our Own People«: Anti-War Activism in Serbia during the 1990’s" (Nationalities Papers 39, 2011); "Alternative Voices in Public Urban Space: Serbia’s Women in Black" (Ethnologia Balkanica 10, 2006). 

orli.fridman @ fmk.edu.rs

Rođen 1944. godine u Valjevu. Na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao 1969. Za asistenta za Statistiku i Psihometriju na istom odeljenju izabran 1971. Doktorirao 1982, disertacija „Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem“. Za vanrednog profesora na Odeljenju za psihologiju u Beogradu izabran 1992, gde je radio do oktobra 2010. Za vanrednog profesora za predmete Statistika, Statistika 2, Metodologija psiholoških istraživanja i Psihometrija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum izabran novembra 2010.

Držao nastavu Statistike na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju u Beogradu. Osim na Filozofskom fakultetu u Beogradu, držao nastavu na odeljenjima za psihologiju u Nišu, Banjaluci i Tuzli. Trenutno honorano angažovan na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Takođe drži nastavu na predmetu Statistika za bibliotekare na Filološkom fakultetu u Beogradu. Držao predavanja o pravljenju testova znanja u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu. Bio rukovodilac dva projekta Instituta za psihologiju u Beogradu. Trenutno vodi projekat selekcije kandidata za stipendije Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije u istom institutu. Više od 20 godina organizovao i vodio prijemni ispit za sve grupe Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u časopisima i na naučnim skupovima. Knjiga „Testovi opšte informisanosti“ objavljena u više izdanja. Više puta bio mentor ili član komisija za izradu doktorskih i magistarskih radova. Osam godina bio glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija.

Dva puta biran za prodekana za nastavu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio upravnik Odeljenja za psihologiju u Beogradu i šef Katedre za metodologiju psiholoških istraživanja. Trenutno član Upravnog odbora Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije. Bio član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu, bio član Upravnog odbora Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije i član Saveta Filozofskog fakulteta u Beogradu.

panta.kovacevic @ fmk.edu.rs

Rođen 1965. godine, upisao Filozofski fakultet 1981, magistrirao 1991. godine, doktorirao 1995. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik većeg broja međunarodnih stipendija (Humboldt, DAAD, Sasakawa). Zaposlen u Institutu za savremenu istoriju. Držao predavanja na 26 stranih univerziteta. Na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum drži nekoliko predmeta u oblasti istorije medija i kulture, istorije propagande i marketinga, komunikacije između kultura, istorije porodica i roda, itd. Radio kao saradnik ili regionalni koordinator na velikom broju međunarodnih projekata. Član Evropske akademije nauka i umetnosti (Salcburg).

Napravio više stotina sati raznih obrazovnih emisija i nekoliko muzejskih izložbi. Pisao kolumne i analize u velikom broju listova. Napisao osam knjiga, kao i preko 80 naučnih radova, od kojih je skoro polovina objavljena u inostranstvu, uglavnom na engleskom i nemačkom jeziku, kao i više desetina novinskih članaka i eseja. U svojim knjigama se bavio pretežno istorijom društva, kulture i medija u 20. veku. Preveo sedam knjiga sa engleskog jezika, na kome je i napisao jednu knjigu koja je doživela dva izdanja. Otvarao neke malo ili nimalo istraživane teme u srpskoj istoriografiji. Neke od tih tema su kasnije postajale veoma popularne među mlađim generacijama naučnika, ne samo istoričara, već i istoričara umetnosti, književnosti, arhitekture i filma, komunikologa, kulturologa, sociologa i antropologa. To je verovatno razlog zbog koga je Predrag J. Marković, prema podacima Narodne biblioteke Srbije, jedan od deset najcitiranijih srpskih istoričara.

predrag.j.markovic @ fmk.edu.rs

Rastko Močnik je profesor "Teorije diskursa" i "Epistemologije humanističkih i društvenih nauka" na  Univerzitetu u Ljubljani, Slovenija. Sa zvanjem doctor honoris causa, profesor Močnik predaje savremene društvene teorije (Globalizacija u istorijskom kontekstu) na Plovdivskom univerzitetu Paisij Hilendarski,  Bugarska.

Profesor Močnik je jedan od najuglednijih, politički angažovanih intelektualaca na prostorima bivše Jugoslavije. Doktorirao je 1975. godine u Parizu (Université de Paris X - Nanterre), i potom, 1983. na Univertzitetu u Ljubljani. U okviru Fulbrajtovog akademskog programa, 1985. je boravio na post-doktorskim  studijama na Berkli Univerzitetu (University of California at Berkeley), SAD. U periodu od 1987. do 1989. profesor Močnik je bio prorektor na Univerzitetu u Ljubljani. Pored brojnih skupova, profesor Močnik je organizovao međunarodnu konferenciju "Pokretljivost i solidarnost u savremenoj Evropi" (Mobility and Solidarity in Contemporary Europe).    

Profesor Močnik je objavio veči broj radova iz političke filozofije, sociologije, semiologije,  analize diskursa, teorije ideologije, teorije književnosti i teorijske psihoanalize. Glavna dela su: Spisi iz humanistike, Ljubljana, 2009; Svetska ekonomija i revolucionarna politika, Ljubljana 2006; 3 Teorije: Institucija, Nacija, Država, Beograd, 2003; Suočavanja: istorije, tranzicije, verovanja, Panorama, Sofija, 2001;  Teorije za naše vreme: Klod Levi-Stros, Marsel Mos, Emil Dirkem Magor, Skopje, 1999; Al­ter­ka­ci­je: Alternativni govori i ekstravagantni  članci, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998; Ko­li­ko fa­ši­zma?: ras­pra­ve o post­ko­mu­ni­zmu, Arkzin, Zagreb, 1995;  Od re­či do re­či: ras­pra­va iz fi­lo­zo­fi­je je­zi­ka, Ljubljana, 1985; Is­tra­ži­va­nja za so­ci­o­lo­gi­ju knji­žev­no­sti, Ljubljana, 1984; Me­se­čevo zla­to: se­mi­o­lo­ška ana­li­za po­e­zi­je Fran­ce­ta Pre­šer­na, Ljubljana, 1980.

Prof. Rastko Močnik se poslednjih godina bavi pitanjima globalizacije, političkog i socijalnog diskursa, teorijom kognitivnog kapitalizma, teorijom ideologije i problematikom Evrope.

Na Fakultetu za medije i komunikacije je gostujući predavač na odseku za postdiplomske studije.

Rođena 1978. godine u Beogradu, gde je stekla osnovno obrazovanje. Školovanje je nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je kao stipendista Oberlin Konzervatorijuma diplomirala 2001. godine. Nakon završenih studija u SAD, radila je na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu kao umetnički saradnik na gudačkom odseku i završila specijalističke studije kamerne muzike u klasi Olivere Đurđević. Godine 2004. primljena je na magistarske studije u oblasti korepeticije i kamerne muzike na fakultetu Džulijard u Njujorku. Magistrirala je 2006. godine u klasi profesora Džonatana Feldmana.

Nastupala je kao solista i kamerni muzičar u Srbiji, Makedoniji, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Finskoj i širom Sjedinjenih Američkih Država, u prestižnim koncertnim dvoranama kao što su: Salle Gavot u Parizu i Alice Tully Hall u Njujorku. U proteklih nekoliko godina organizovala je međunarodne projekte u Srbiji, Grčkoj i SAD u cilju kulturne razmene, širenja kulture i obrazovanja. Učestvovala je na internacionalnim muzičkim festivalima na Univerzitetu Indijana, Institutu Klivland i Kazalmađoru u Italiji. Godine 2009, u organizaciji Muzičkog informativnog centra SOKOJ u Beogradu, održala je dvodnevni seminar na temu „Kako postati profesionalac u muzičkom svetu“. Model ove radionice je korišćen u okviru seminara na internacionalnom muzičkom festivalu u Kazalmađoru u Italiji, gde je Sanja Petričić vodila radionice sa talentovanim mladim muzičarima iz Evrope, Azije i SAD.

sanja.petricic @ fmk.edu.rs

Rođen 1953. godine u Beogradu. Televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista. Teoretičar, predavač i publicista, u oblasti masovnih komunikacija i teorije televizije. Autor prve magistarske teze u SFRJ iz oblasti teorije TV sistema − Život kao informacija: početak alternativnih televizijskih sistema. Autor prve doktorske teze iz oblasti televizijske estetike u Srbiji: Estetsko kodifikovanje televizije.

Ostvario preko 1500 televizijskih emisija i serija, kao reditelj, producent ili scenarista, i tri igrana filma, kao reditelj i ko-producent. Režiser i producent velikih scenskih manifestacija i festivala. Utemeljivač i idejni tvorac Radio-televizije ATLAS (Crna Gora), Televizije IN (Crna Gora), prve digitalne komercijalne TV mreže na Balkanu, kreativni direktor Novog 3K televizijskog kanala (Srbija), Televizije Avala (Srbija). Utemeljivač, idejni tvorac i prvi dekan Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici.

Predavač na predmetima: Komunikologija, TV produkcija, TV režija, Estetika audio vizuelnih medija, na FDU, Cetinje. Ko-autor udžbenika Sredstva masovnih komunikacija. Autor knjige Estetika televizije i novih medija. Predavač na predmetima Estetika televizije, Zabavno-muzički TV žanrovi i Analiza programskih sadržaja na International Academy of Broadcasting (IAB), Švajcarska.

stanko.crnobrnja @ fmk.edu.rs

Tatjana Rosić je rođena 1962. godine u Beogradu. Diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, Odsek za jugoslovensku književnost i opštu književnost. Doktorsku tezu „Figura oca kao figura odsustva u srpskom romanu XX veka“ odbranila na istom fakultetu.

Spoljni je saradnik u statusu naučnog saradnika na projektu „Savremena književne teorije i njihova primena“ Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
Autorka knjige Proizvoljnost dnevnika (1994) i antologije savremene srpske proze na makedonskom jeziku Bizarni raskazi (2002).

Objavila je brojne radove iz oblasti književnih, kulturnih i rodnih studija, kao i iz oblasti istorije srpske književnosti.

Učestvovala i bila organizator mnogih međunarodnih projekata („Moja privatna Evropa“, 2002, Projekat univerzitetske razmene između univerziteta u Americi na kojima predaju državljani Srbije i univerziteta u Srbiji).

tatjana.rosic @ fmk.edu.rs

Rođen 1981. godine u Beogradu. Diplomirao muzikologiju na Univerzitetu u Oksfordu, Velika Britanija, 2004. godine. Magistrirao 2008. godine na Univerzitetu Kornel (Cornell), SAD, gde je radio kao asistent i predavač i doktorirao 2011. godine pod mentorstvom prof. Džudit Perejno (Judith Peraino) sa temom „The Virtuoso under Subjection: How German Idealism Shaped the Critical Reception of Instrumental Virtuosity in Europe, c. 1815–1850“.

Pored evropske muzičke kulture XIX veka, Cvejićeva interesovanja obuhvataju i jugoslovensku, evropsku i severnoameričku popularnu muziku, marksizam, poststrukturalizam, teorije roda, kao i izvođenje i transkribovanje evropske renesansne i srednjovekovne muzike. Objavio radove iz oblasti istorije evropske muzike, američke pop muzike i transkripcije evropske srednjovekovne muzike u srpskim, američkim i britanskim muzikološkim časopisima i izdanjima i izlagao na muzikološkim i etnomuzikološkim naučnim skupovima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD.

Kao bariton/kontratenor nastupao s profesionalnim ansamblima za ranu muziku u Oksfordu, Njujorku i Los Anđelesu. 

zarko.cvejic @ fmk.edu.rs

Rođena 1947. godine u Beogradu. Diplomirala 1972, specijalizirala neuropsihijatriju 1978, subspecijalističke studije psihoanalitičke psihoterapije završila 1992. godine, doktorirala 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. godine je nastavnik na odeljenju za Psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je predavala predmet Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma. Na Fakultetu za medije i komunikacije izabrana 2008. godine za redovnog profesora i šefa Departmana za psihologiju. Bila je dugogodišnji rukovodilac Centra za edukaciju u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi u Institutu za mentalno zdravlje. 

Objavila je oko pedeset naučnih radova, monografija-supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji, osam poglavlja u knjigama, radove u kojima je jedini autor ili prvi od dva autora. U periodu od 1990. godine realizovala više projekata uz podršku UNICEF-a u Srbiji i Crnoj Gori. 

Od 2000. je spoljni konsultant Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) za psihosocijalnu podršku interno raseljenim licima i porodicama nestalih. 2002-2003. godine angažovana kao spoljni konsulant MKCK za rad sa porodicama nestalih u Gruziji i Abhaziji. 

2001-2002. godine je bila angažovana kao sudski veštak Haškog suda. Od 2004. godine je bila podpredsednik Društva analitičkih psihoterapeuta Srbije, a od 2004. izabrana za predsednika Društva. Od 2001. je član Evropskog udruženja psihoterapeuta. Od 2004. godine je delegat Srbije u Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

zorka.lopicic @ fmk.edu.rs

Nataša Teofilović (1968) je doktorka digitalne umetnosti (prvi doktorat u Srbiji iz digitalne umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2010). Na istom univerzitetu magistrirala je 2007, a diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao studentkinja generacije. Autorka je knjige Umetnost pokreta u prostoru praznine (teorija i praksa digitalnih karaktera) u kojoj se bavi teorijom i praksom 3D karakter animacije (kompjuterske animacije humanoida).

U svojim radovima, Nataša Teofilović kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju. Tehnički posmatrano, ona radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, te radove objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Njeni digitalni radovi se mogu opisati terminima interdisciplinarne, hibridne i intraaktivne umetnosti.

Izlaže od 1995. godine i od tada je realizovala 15 samostalnih i oko 120 kolektivnih izložbi, nacionalnih i međunarodnih. Od brojnih domaćih i međunarodnih priznanja izdvajaju se: počasna nagrada međunarodnog festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2016. (Honorary mention at the Prix Ars Electronica 2016), počasna nagrada na međunarodnom konkursu iz digitalne umetnosti Evropskog instituta za fiziku čestica – CERN, Ženeva i festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2011. (Honorary mention at the first Prix Ars Electronica Collide@CERN), rad u izboru žirija 15-og međunarodnog festivala medijske umetnosti u Tokiju 2011. (Jury Sellection at 15th Japan Media Arts Festival, Tokyo) , otkup digitalnog ambijenta s.h.e. za prikazivanje tokom jednogodišnje stalne postavke muzeja Ars Electronica u Lincu (2007-2008. godine). 

natasa.teofilovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1954. godine u Murskoj Soboti, Slovenija. Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelenih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika.

Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama. Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, koja svakog marta okuplja najzančajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. 

borut.vild @ fmk.edu.rs

Rođena 1976. godine u Beogradu. Diplomirala na Katedri grafike knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na istoj katedri sa bibliofilskim izdanjem knjige Nevidljivi gradovi Itala Kalvina. U polju dizajna i vizuelnih komunikacija autor mnogih vizuelnih identiteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, izložbi i grupnih radionica (Oktobarski salon, Belef, Memorijal Nadežda Petrović, OFF Guide, Grifon i drugi). U saradnji sa Dis-patch kolektivom autor projekta OFF Guide koji se bavi DIY izdavaštvom.

Izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada: Grifon, Golden Bra Magdalena, Velika nagrada Majske izložbe. Jedan je od osnivača i autora Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik u okviru koje se organizuju predavanja, izložbe i radionice za studente iz regiona.

isidora.nikolic @ fmk.edu.rs

Diplomirala na katedri za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija bila višegodišnji stipendista Ministarstva prosvete i dobitnik stipendije ambasade Kraljevine Norveške.

Za vreme postdiplomskih studija stručno se usavršavala u Japanu, kao stipendista Japanske fondacije (Kokusai Koryu Kikin). Doktorirala 2017. godine na Fakultetu za medije i komunikacije.

Učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama, prevodila i objavljivala radove u različitim naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti teorije medija, studija kulture, filma i književnosti. Ko-uredila zbornik PanEroticsm, (Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2015). Među poslednjim objavljenim radovima su tekstovi „Bemusing the Audience: Probing the Narrative Diversions in Symbol“ (Ekphrasis – Images, Cinema, Theory, Media, Vol.15 (1), 2016) „Ruševina lepote i multitemporalnost u romanu Zlatni paviljon“ (Jezik, književnost, vreme: književna istraživanja, 2017), „Silent Bodies: Japanese taciturnity and image thinking“ (Etnoantropološki problemi, god. 12, sv. 1., 2017).

ana.dosen @ fmk.edu.rs

Ana Petrov (1982) diplomirala je muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i završila master i doktorske studije na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Od 2015. godine radi na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, gde predaje nekoliko kurseva iz oblasti socioloških i antropoloških teorija, kao i kurs o jugoslovenskoj popularnoj muzici.

Petrov je autorka monografija o Pjeru Burdijeu (Orion art i FMK, Beograd, 2015) i Brunu Laturu (Orion art i FMK, Beograd, 2015),  studije o naučnom imperijalizmu u diskursu o muzici Maksa Vebera (Hollitzer Verlag, Wien, 2016), kao i brojnih članaka o estetici i sociologiji muzike 19. i 20. veka, konstruisanju normativnog tela u socijalističkoj Jugoslaviji, i o politikama (post)jugoslovenske popularne muzike. 

ana.petrov @ fmk.edu.rs

Doc. dr Aneta Stojnić rođena je u Beogradu. Diplomirala je pozorišnu režiju na Akademiji umetnosti u Beogradu 2004. godine. Tokom 2005. i 2006. usavršavala se iz oblasti pozorišne antropologije na ISTA Internacionalnoj školi pozorišne antropologije (International School of Theatre Anthropology) pri Grotovski centru u Vroclavu (Poljska) i CTLS Centru za pozorišna i laboratorijska istraživanja (Center For Theatre and Laboratory Studies) pri Odin teatru u Danskoj. Master studije iz Teorije umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta Umetnosti u Beogradu završila je 2009. godine odbranivši tezu „Izvođačke umetnosti između tuprisutnosti i elektronske reprezentacije“. Doktorirala je na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu, takođe na grupi za Teoriju umetnosti i medija 2013. godine odbranivši tezu “Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti: ka novom političnom performansu”, pod mentorstvom prof. dr Miška Šuvakoviča i prof. dr Marine Gržinić. Tokom doktorskih studija bila je stipendistkinja austrijske vlade za istraživački boravak na Akademiji lepih umetnosti u Beču (Akademie der Bildenden Künste Wien) 2010, 2012. i 2013. godine.

Po završetku doktorskih studija dobija BASILEUS stipendiju za postdoktorsko istraživanje na centru za Studije izvođačkih umetnosti i medija (S:PAM / Studies in Performing Arts and Media), Univerziteta u Gentu (Ghent University) 2013/14. godine za istraživački projekat “Body and it’s Double” koji se bavio politikama tela u 21. veku. Sledeće godine dobija stipendiju austrijske vlade za drugo postdoktorsko istraživanje na Akademiji lepih umetnosti u Beču na studijskoj grupi za Konceptualnu umetnost / Post konceptualne umetničke prakse (PCAP), za naučni projekat: “Liminal Spaces and Shifting Realities in Contemporary Performance: Body, Politics, Technologies”.

Objavila je knjigu “Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti: Ka novom političkom performansu”, Orion Art i FMK, Beograd, 2015, i veliki broj radova u internacionalnim stručnim časopisima i zbornicima, kao i na naučnim skupivima širom sveta.

Paralelno sa radom u polju teorije, Aneta Stojnić se aktivno bavi savremenim izvođačkim praksama, kao i kustoskim radom, a sarađivala je sa brojnim renomiranim institucijama i organizacijama kako kod nas tako i širom Evrope. Bila je na više umetničkih rezidencijalnih boravaka (artist in residence) od kojih su najznačajniji: Kultur Kontakt, (Beč, jun 2012); Tanzquatrier Wien u saradnji sa Kultur Kontaktom (Beč, mart-maj 2011); ENPARTS campus i Dansens Hus, Štokholm (jun, avgust 2011) i Platforma11, Lajpcig i Berlin (septembar 2011). 

Članica je profesionalnih udruženja, inicijativa i mreža: PSi Performance Studies international; IFTR Internationa Federation for Theatre Research; Savez Dramskih Umetnika Srbije; i Performance and Philosophy.

Aktuelnu listu publikacija možete pogledati ovde

aneta.stojnic @ fmk.edu.rs

Rođena 1961. godine u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1983. godine, smer Klinička psihologija. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad iz oblasti procene ličnosti “Empirijska analiza graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu” odbranila je 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorat iz oblasti procene ličnosti "Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika" odbranila je 2001. godine na istom fakultetu, gde je 2005. godine i stekla zvanje naučnog saradnika.

Od 1985. godine zaposlena je na Klinici za psihijatriju KC Srbije, obavlja poslove dijagnostike i psihoterapije sa različitim kategorijama psihijatrijskih poremećaja. U svom naučnom radu objedinjava iskustva istraživača i praktičara, što je retkost među kliničkim psiholozima. Pohađala je edukacije iz oblasti psihoterapije: autogeni trening, Radix, Transakciona analiza, porodična terapija, grupna analitička terapija. Poslednjih deset godina radi kao mentor-koordinator na specijalizaciji iz medicinske psihologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Znanje i iskustvo iz oblasti procene ličnosti koristi u selekciji: kadrova (United Nations Development Programme Office, Ekonomski fakultet u Podgorici, Narodna Banka CG, Ministarstvo za finansije i ekonomiju Vlade Srbije, formiranje nacionalne mreže gerontodomaćica u CG) i studenata (četiri generacije Policijske akademije u Danilovgradu, Fakultet dramskih umetnosti na Cetinju).

Održala je brojne edukativne seminare iz oblasti procene ličnosti. Učestvovala je kao organizator ili član tima u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (WAIS-IV, NEO PI-R,PAI, Rorschach metod). Učestvovala je u internacionalnom projektu (o univerzalnosti Petofaktorskog modela ličnosti), čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science. Ima objavljene tri knjige.

dragana.djuric.jocic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1983. godine. Osnovne i master studije etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu završila je 2009. godine odbranivši rad čiji se fokus zasniva na istraživanju dijaloških relacija polja etnomuzikologije i studija roda, te koji podvlači važnost analize kulturalnog kao pre svega tekstualnog. Svoja interesovanja za studije roda i, posebno, za specifičnu pozicioniranost ženskog tela i subjektiviteta u području jezičko-reprezentacijskih prostora proširuje u domenima teorije umetnosti, poststrukturalističkih studija, feminizama, postfeminizama i teorijske psihoanalize radeći na tezi doktorske disertacije pod nazivom Interpretacije mapiranja ženskog tela u tekstualnim prostorima umetnosti i kulture koju je odbranila 2014. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, pri Centru za interdisciplinarne studije – studijski program Teorija umetnosti i medija pod mentorstvom prof. dr Miška Šuvakovića. Objavljivala je radove u različitim naučnim i stručnim časopisima i zbornicima iz oblasti teorije umetnosti, studija kulture i etnomuzikologije. Trenutno je u zvanju docentkinje za oblasti Teorija umetnosti i medija i Kultura i studije kulture na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

dragana.stojanovic @ fmk.edu.rs

Rođen je 1981. godine u Somboru. Na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 2006. Na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2008. godine završio je master studije. Na istom fakultetu 2014. godine, pod mentorstvom prof. dr Sunčice Zdravković, odbranio je doktorsku disertaciju čiji je naziv „Vanfovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanja“.

Od 2006. je član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a od 2010. zaposlen je u zvanju asistenta na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu. Od 2011. godine angažovan je kao istraživač na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pod nazivom „Fundamentalni kognitivni procesi u funkcije“ (b. p. 179033). 2009. godine pohađao je letnju školu Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti („Memory and Mind: Learning and Representing Structures in the Brain and Mind“) i boravio u studijskoj poseti odeljenju za psihologiju Midlseks univerziteta u Londonu.

Polje njegovih profesionalnih interesovanja obuhvata psihologiju čitanja, kognitivnu psihologiju, psihologiju opažanja, eksperimentalno istraživanje književnosti i metodologiju psiholoških istraživanja.

dusan.vejnovic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1971. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju 1998. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za psihologiju. 2006. godine odbranila je magistarski rad na temu: “Psihometrijsko istraživanje koncepta emocionalne inteligencije i njegove operacionalizacije Baron-ovim instrumentom za merenje koeficijenta emocionalne inteligencije (EQ)” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je sa odličnom ocenom 2007. godine i stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Doktorsku disertaciju “Dodatna valjanost Inventara za procenu ličnosti (PAI) u objašnjenju nekih psihopatoloških entiteta” je odbranila 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Gorana Kneževića.

Od 1999. god. do 2012. god. radi kao klinički psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Kao deo tima istraživača učestvovala u nizu pilot istraživanja novih psiholoških mernih instrumenata na našoj kliničkoj populaciji (MCMI III samoopisni inventar ličnosti; Inventar za procenu ličnosti (PAI)). Tokom 2011. godine u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i u sklopu Projekta ministarstva obrazovanja Republike Srbije učestvovala u istraživanju “Standardizacija WAIS-IV testa na srpskoj populaciji” i bila edukator istraživača za primenu WAIS-IV testa sposobnosti. Od 2007. godine radi kao mentor u praktičnoj nastavi iz predmeta klinička psihologija za studente psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, a od 2010. kao mentor na specijalizaciji iz medicinske psihologije za kliničke psihologe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2012. godine radi kao klinički psiholog u Bolnici za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”.  

Autorka je velikog broja naučnih i stručnih radova.

Rođena u Beogradu 1978. godine. Diplomirala na katedri za francuski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu 2003. godine. Godine 2007. odbranila magistarski rad pod nazivom “Elen Siksu – avantura pisanja” na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Doktorsku tezu pod nazivom “Aspekti komunikacije u upravljanju ljudskim resursima” odbranila 2011. godine na istom fakultetu.

Tokom studija radila kao prevodilac za srpsko izdanje francuskog mesečnika Le Monde diplomatique. Između ostalog, prevela tekstove Rolana Barta, Mišela Sera, Pola Virilioa, Edvarda Saida, Injasia Ramonea i dr.

iva.milic @ fmk.edu.rs

Diplomirala na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. godine.Zvanje specijaliste medicinske psihologije stiče 1992. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2003. na istom fakultetu stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Neuropsihološka analiza endogene depresije“.

Od 1988. do 1998. godine zaposlena je u Urgentnom centru, a od 1998. do 2002. u Intitutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Od 2002. godine radi kao psiholog specijalista u Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Prema standardima International Neuropsychological Society stekla kompetencije za rad u oblasti Neuropsihologija i za zvanje neuropsihologa. Član je kliničke sekcije Društva psihologa Srbije i član Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije do 2013. godine.

Od 2005. godine, održava edukativne seminare iz kliničke neuropsihologije za psihologe u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Predavač je na teme kliničke psihologije, psihodijagnostike i neuropsihologije u sklopu programa specijalizacije iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu i Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Autorka je velikog broja naučnih i stručnih radova.

Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu 2007. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2014. godine. Stručni saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica. Radio kao asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici (2009-2010). Predavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2012).

Objavljivao radove u Evolutionary Psychology, Evolutionary Psychological Science, Personality and Individual Differences, Motivation and Emotion, Journal of Individual Differences, itd. Autor monografije "Nomološka mreža psihopatije". Član redakcije časopisa Psihološka Istraživanja i Zbornik Instituta za Kriminološka i Sociološka Istraživanja. Član programskog odbora naučnog skupa Empirijska Istraživanja u Psihologiji. Učestvovao na dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

janko.medjedovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1974. godine u Zrenjaninu. 1996. godine diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 2004. godine magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila 2010. godine. U toku je izada doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završila je nekoliko terapijskih modeliteta, ima sertifikate iz psihodinamske psihoterapije dece i mladih, geštalt terapije (savetnik), transakcione terapije (TA 101) i porodične terapije (porodični terapeut). Stalno zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, na Klinici za decu i omladinu. Učestvovala u dva istraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju, koautor je dva akreditovana programa Ministarstva prosvete. Objavila je radove iz oblasti dečje psihologije i psihijatrije, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Učestvovala na više naučnih skupova. Aktivan član DEAPS-a (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju).

jelena.radosavljev.kircanski @ fmk.edu.rs

Doktorirala je psihologiju 2011. godine sa tezom „Koncept Senke i njen značaj u analitičkom terapijskom  i dijagnostičkom radu“. Magistrirala je 2003. godine, tema : „Kognitivne i emocionalne komponente bolesti zavisnosti“. Analitički psihoterapeut i supervizor - Individualni član Svetske asocijacije za analitičku psihoterapiju (International Association for Analytical Psychology).  Član EAP-a (Evropsko udruženje psihoterapeuta) i SDPS-a (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije), kao i Beogradskog Analitičkog Kruga-a i SAS-a (razvojna grupa pri IAAP). Predavač i supervizor pri edukaciji za analitički orijentisane psihoterapeute, koju u saradnji organizuju IAAP i SAS . U proteklih dvanaest godina održala veliki broj javnih predavanja i radionica iz oblasti analitičke psihologije i psihoterapije .  Završila je osnovni, srednji i napredni kurs iz REBT-a; dvogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije alkoholizma kao i uvodni kurs iz EMDR psihoterapije (Level1). Sertifikovani je trener iz oblasti interpersonalnih veština (oblast komunikacije, assesmenta). Učestvovala u relevantnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

U kompaniji Telekom Srbija je radila kao šef Službe za edukaciju i interpersonalne veštine, a pre toga u HR sektoru na poslovima profesionalne selekcije; osnivač Savetovališta za zaposlene u Telekomu Srbija.

Trenutno se bavi realizacijom projekata i treninga iz oblasti prodaje i assesmenta, kao i projektima iz oblasti razvoja kompetencija.  Radi kao psihoterapeut  u privatnoj praksi. Od 2011.godine osnivač i vlasnik agencije „HERMES Training & Research Center“, koja se bavi HR konsaltingom i organizacionim  savetovanjem. Agencija okuplja stručnjake iz oblasti HR konsaltinga i organizacionog savetovanja i uspešno realizuje saradnju sa vodećim kompanijama u Srbiji i okruženju.

Rođena 1977. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala komunikologiju 2007. godine na Singidunum Univerzitetu – FMK: “Dinamika partnerske komunikacije iz ugla Transakcione analize”. Specijalizirala psihoterapiju kao CTA – Sertifikovani transakcioni analitičar i sistemsko, porodično savetovanje (AST sertifikat). Član EATA i SATA. Istraživač je u oblasti interpersonalne dinamike i psihologije individualnih razlika (stipendista na projektu istraživačkog komiteta Evropske asocijacije za Transakcionu analizu − EATA). Doktorirala 2013. godine na studijskom programu Taos Instituta (USA) i Tilburg Univerziteta iz Holandije. Doktorat se bavi socijalno konstrukcionističkim razmatranjem Transakcione analize na primeru rekonstrukcije koncepta personalne autonomije posmatrane kroz emotivno partnerstvo.

Mentor na disertaciji je dr Harlene Anderson, eminentni teoretičar sistemske teorije, rodonačelnik kolaborativnog pristupa u psihološkom savetovanju, psihoterapiji i couching- u. Sa klijentima radi u okviru opšte bolnice Bel Medic (zdravstvena psihologija) i u privatnoj praksi.

Asistent je na studijskim programima Psihologija, Komunikacije i Novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Sigidunum u Beogradu. Predavač na predmetima Psihologija komunikacija, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija, Psihologija medija, Istraživački intervju i fokus grupa. Koordinator osnovnih studija Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije.

kristina.brajovic.car @ fmk.edu.rs

Rođen 1985. godine Beogradu. Osnovne studije završio je na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, gde je stekao i zvanje mastera komunikologije. Marta 2017. godine na FMK je odbranio doktorsku disertaciju sa temom „Teorije savremene eksperimentalne tekstualne produkcije“.

Bavi se interdisciplinarnim teorijama umetnosti, kulture i medija, sa posebnim osvrtom na probleme teoretizacije tekstualne produkcije i eksperimentalnih književnih praksi. Autor je nekoliko članaka i tekstova objavljenih u časopisima ProFemina, AM: Journal of Art and Media Studies, Srpska politička misao, te u zborniku Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Objavio je teorijsko-prozni poližanrovski tekst Dva govora romana (Utopia, Beograd, 2012).

luka.beslagic@fmk.edu.rs

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2009. godine, gde trenutno pohađa doktorske studije. Diplomirala i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dodatno se edukuje u oblasti psihoterapije (racionalno-emotivna bihejvioralna terapija).

Sarađivala je u nizu istraživačkih projekata u oblasti javnog mnenja i socijalnih istraživanja agencije Strateški marketing (od 2009. godine), kao i u istraživanjima na projektima Filozofskog fakulteta. Koautor projekta Argumentacija u pedagoškom kontekstu, podržanog u programu razvoja istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka. Dobitnik je nagrade Fonda Katarina Marić za najbolji diplomski rad iz psihologije u Srbiji u 2009. godini, kao i niza stipendija za studije i studijske boravke.

Učestvovala je na brojnim domaćim i regionalnim skupovima i objavila jedan rad u časopisu od međunarodnog značaja (Psihologija). Radovi spadaju u oblast socijalne psihologije i obuhvataju istraživačke probleme u vezi sa stavovima, persuazijom i argumentacijom.

marija.brankovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na filmskoj režiji na Akademiji umentnosti 2001. Magistrirao na filmskoj akademiji FAMU u Pragu 2006. na odseku multimedijalne animacije u klasi prof. Petra Skale. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FAMU sa tezom "Dragocenost odbačenih predmeta – đubreta, kao materijala za film, animaciju, fotografiju...". Tokom studija bio je stipendisani gost student na "Universitetu Evropa", Madrid 2005. i na UDK, umetničkoj akademiji u Berlinu 2007.

U periodu 1993-2003. godine radio je kao stalni saradnik u kulturnoj emisiji "Ritam lepog srca" na radiju B92. U saradnji sa Danijelom Kovačom objavljuje dečiju slikovnicu Drugari iz šešira 1995 godine. Objavio album eksperimentalne muzike pod nazivom „Pitam se, pitam, gde li je kraj kosmosa...?“ 1997. godine. Režirao dokumentarnu radio dramu: „Prvo ljubavno iskustvo“ u produkciji Radio Beograda 1999. godine. Aktivan je učesnik i propagator „LO-Fi“ festivala koji se tokom devedesetih borio za slobodan, jeftin i nezavisan film. Od 2010. stalni je saradnik manifestacije Pesničenje.

Filmografija: Oktobarski salone! (2010), Kese (2007), Pljunuti poljubcem (2007), Dlake (2006), Glineni golub (2005), Suknjaš (2005), Miloš Tomić kao vo (2003), Mamina literatura (2001).

bilboblah @ hotmail.com

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; 2007. godine upisala je postdiplomske studije, a 2010. godine joj je odobrena izrada doktorske teze na Univerzitetu Singidunum, gde je odbranila rad na temu "Drugi kulture: monstrumi, prostori, tela". Pohađala je nastavu u okviru Centra za istoriju i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Autorka je brojnih radova i učestvovala je na velikom broju konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. 
Među poslednjim objavljenim radovima su zbornik Strategije čitanja, kao i tekstovi "Inns and Mils of Balkan – European Monstrous Spaces" (Places and Spaces of Monstrosity, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2014),  „Body Name – The Brotherhood Chronotope and Social Choreography“ (Култура/Culture, Skopje, 2013), „Ksenopoetike Rolana Barta i Viktora Šklovskog – diskursi ne o ljubavi“ (Jezik, književnost, diskurs. Filozofski fakultet u Nišu, 2015), itd.

mirjana.stosic @ fmk.edu.rs

Rođen 1970. godine u Sarajevu. Diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1998. godine. Doktorirao je u oblasti teorije umetnosti i medija, Interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2009. sa temom: "Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji".

Tokom devedesetih, režirao više reklamnih i muzičkih spotova, dokumentarnih i kratkih igranih filmova od kojih su, na festivalima i u kritici, najviše ostali zapaženi: Igra piona (po stripu Mirka Ilića i Igora Kordeja, 1994), Uske staze (po scenariju Zorana Stefanovića, 1996). Režirao spotove za rok sastav Bjesovi („Kad mi stane dah“ i „Dar“, 1997). Producent i koautor prvog web sajta za jedan domaći film (Do koske, 1996) kao i brojnih komercijalnih Internet prezentacija.

Predaje Teoriju filma i Istoriju filma na Akademiji umetnosti u Beogradu. U teorijskim radovima bavi se zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija. Na Fakultetu za medije i komunikacije je gostujući predavač.

oleg.jeknic @ fmk.edu.rs

Rođen  1972. godine u Beogradu. Završio osnovne studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek slikarstvo, 2000. godine. Magistrirao na istom fakutetu 2004. godine. Doktorirao 2010. godine na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, na Odseku iz teorije umetnosti i medija.

Nakon završetka magistarskih studija počinje intezivnije da izlaže u zemlji i inostranstvu. Radovi mu se nalaze u više privatnih kolekcija u zemlji i inostranstvu. Izlagao na 15 samostalnih izložbi i više od 35 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Slovenija, Belgija, Kanada, Austrija, SAD, Italija, Grčka, BiH, Crna Gora, Švedska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Kipar, Turska, Moldavija, Albanija). Osim umetničkim bavi se i teorijskim radom iz oblasti teorije novih medija i umetnosti. Izdao je knjigu Skrenuti pogled (ProArtOrg, Beograd) i jedan je od urednika časopisa CASCA.

predrag.terzic @ fmk.edu.rs

Rođen 1982. godine u Požegi. Osnovnu školu i gimnaziju opšteg smera je završio u Arilju. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odsek za istoriju umetnosti, 2008. godine odbranivši diplomski rad Kulturni modeli: slikarstvo i film u Srbiji 1945-1965. Doktorirao je na Interdisciplinarnim doktorskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu – studijski program teorija umetnosti i medija 2014. godine. Uspešno je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi. Bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 2011. do 2013. godine. Objavljivao je radove u različitim naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti istorije i teorije umetnosti, filma i muzike. Zaposlen kao docent za oblasti istorije umetnosti i teorije umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.  

rade.pantic @ fmk.edu.rs

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirala 2007.godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila edukaciju iz Sistemske porodične terapije. Radi više od dve i po decenije u Institutu za mentalno zdravlje.

Autorka i koautorka velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu. Autorka je monografije „Grupna terapija adolescenata iz porodica alkoholičara“, koautorka  knjige „Grupni socijalni rad“ i monografija „U dvostranom ogledalu – istraživanje o stavovima i predrasudama“.  Učestvovala u edukacijama o bolesti zavisnosti i zaštiti dece od zanemarivanja i zlostavljanja.

Od 2007.godine član je Evropskog udruženja psihoterapeuta EAP. 

Oblasti istraživanja: socijalni rad sa grupom, bolesti zavisnosti.

snezana.filipovic.prof @ fmk.edu.rs

Rođen 1984. u Pančevu, u svom radu povezuje iskustva iz oblasti računarskih nauka, vizuelnih umetnosti, književnosti, animacije i interaktivnog dizajna.

Doktorirao je na Beogradskom univerzitetu (FON, laboratorija za primenjenu veštačku inteligenciju), gde je prethodno diplomirao kao Student generacije. Predaje na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Takođe je stručni saradnik na Dizajn seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica, kao i povremeni predavač na Beogradskom univerzitetu (interdisciplinarni master program “Računarstvo u društvenim naukama”).

Autor je projekta “Synesketch”, otvorene i slobodno licencirane softverske biblioteke za prepoznavanje i umetničku vizuelizaciju emocija u tekstu, prve takve na Vebu. Koautor je “Bantustana”, infografičkog dokumentarnog romana o tromesečnom putovanju kroz Afriku. Uz to, napravio je nekoliko nagrađivanih animiranih filmova.

Njegov rad priznali su međunarodni umetnički festivali i naučne konferencije poput američke “International Digital Media and Arts Association”, kao i naučni časopisi poput “IEEE Transactions on Affective Computing” i “IEEE Transactions on Human-Machine Systems”.

uros.krcadinac @ fmk.edu.rs

Rođen 1963. godine u Nišu. Diplomirao je 1991. godine na katedri umetničke fotografije Fakulteta za film i televiziju (FAMU), Akademija likovnih umetnosti (AMU) u Pragu i stekao profesionalno zvanje Magistar fotografije.

Usavršavao se na više studijskih boravaka u Nemačkoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Tokom studija počinje profesionalno da se bavi komercijalnom fotografijom i godine 1989. samostalno realizuje projekat za hotel Forum u Pragu. Po završetku studija, fotografiše za internacionalne turističke časopise "Prag, šta, gde, kada" (Prag, CO, KDE, kdy) i "Prague - Heart of Europe". Radi na produkciji i marketingu časopisa u više čeških i međunarodnih izdavačkih kuća: Bertelsmann Media, UAMK, The Prague Post. Fotografiše za banku ČSOB, kompanije OB Leasing, Škoda auto, Karlovarska Becherovka.

Godine 2004. dolazi u Srbiju na poziciju direktora dnevnog lista Pregled, koji je u to vreme bio u sastavu izdavačke korporacije Handelsblatt i Wall Streat Journal. Od 2007. do 2011. član je redakcije časopisa za kulturu fotografije ReFoto, gde učestvuje u selekciji, organizaciji i realizaciji niza foto konkursa, radionica i izložbi.

Član je ULUPUDS-a od 1991. godine.

dragan.pavlovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1949. godine u Mariboru. Diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Urednica je fotografije na RTS-u i članica ULUPUDS-a.

Od 1980. profesionalno se bavi fotografijom. Objavljivala je u sledećim časopisima: Džuboks, Start, Polet, Omladinske novine, Duga, Politika, Liberation, Delo i mnogim drugim. Od 1990. do 2006. bila je urednica fotografije u nedeljniku Vreme, a od 2006. do 2010. bila je urednica fotografije u dnevnom listu Politika. Od 1986. godine izlaže u zemlji i inostranstvu.

Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 2003. do 2010. i umetnička direktorka foto galerije Artget u Kulturnom centru Beograda (2005-2006).

Dobitnica je sledećih nagrada: Nagrade Oktobarskog salona (1998), Osvajanje slobode, Fond Maje Maršević-Tasić (2002), Politikine nagrade za izložbu Tiho teče Sutjeska u Salonu MSU (2004) i Godišnje nagrade ULUPUDS (2005).

Objavljene knjige: Dani bola i ponosa (Vreme knjige, Beograd 1995), Med Ryggen Mot Verden, Poretter Fra Serbia (Ceppelen, Oslo 2000), Deset godina protiv (Media centar, Beograd 2001) sa Vesnom Pavlović i Femmes Des Balkans Pour la Paix (2003).

goranka.matic @ fmk.edu.rs

Rođen 1973. godine u Čačku. Diplomirao Filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završio školu dokumentarnog filma Atelje Varan Pariz.

Jedan od osnivača Ateljea Varan Beograd, gde je radio kao reditelj i producent. Najznačajniji radovi iz tog perioda su filmovi „Istočno od raja“ i „Otkucaji“, prikazani na više festivala u zemlji i inostranstvu. 2009. godine postaje selektor, a zatim i direktor Filmskog festivala i projekta „Slobodna zona “ u Beogradu. Iste godine osniva producentsku kuću „Stromboli“ u kojoj radi kao producent i reditelj. Član žirija na više filmskih festivala. Od 2011. predaje Dokumentarni film na Fakultetu za medije i komunikacije.

rajko.petrovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1971. u Subotici. Diplomirao na Akademiji umetnosti Novom Sadu, na Odseku za filmsku i pozorišnu režiju u klasi prof. Bore Draškovića. Između 1991. i 1995. i 1999. i 2001. živeo je u Budimpešti, gde je radio na igranim filmovima kao reditelj, asistent i scenarista; na dokumentarnim filmovima i TV emisijama o kulturi za Dunav televiziju. Režirao nekoliko predstava u Novosadskom pozorištu i Pozorištu Deže Kostolanji u Subotici. Pokretač i selektor filmsko-muzičkog programa Mladi autori Evrope na Festivalu Evropskog filma na Paliću (sa Petrom Mitrićem). Jedan je od re-osnivača Kino Kluba Novi Sad i pokretača festivala Filmski Front u Novom Sadu. Kao koproducent ili saradnik reditelja sarađivao je na filmovima Ordinary People (2009), Ničije dete (2014) i Rekvijem za gopođu J (2017). Kao koproducent sarađivao je na filmu Die brucke am Ibar, koji je 2012. godine proglašen najboljim nemačkim filmom. Sa svojim filmom Peščanik osvaja nekoliko prestižnih nagrada, kao najbolji reditelj na Nacionalnom festivalu (2007), i "Zlatni Aleksandar" za umetničko dostignuće u Solunu (2009). Trenutno završava doktorske studije u Budimpešti. Docent je i predavač na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde predaje predmet Gluma u medijima.  Predaje i na Departmanu za digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. 

sabolc.tolnai @ fmk.edu.rs

Rođen u Beogradu. Studirao književnost i režiju na filmskoj akademiji Femis u Parizu gde je diplomirao sa filmom "Dremano oko", koji je prikazan u okviru selekcije Kinofondacija u Kanu 2003. godine.

Njegov prvi igrani film "Ordinary people" prikazan je u okviru Nedelje kritike u Kanu 2009. godine. 

vladimirperisic @ hotmail.com

Diplomirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. 

Njegov debitantski igrani film "Ničije dete" imao je svetsku premijeru na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji 2014. godine. Aktivno radi kao dramaturg u pozorištu i kao filmski i televizijski scenarista i reditelj. Član je Evropske filmske akademije.  

Dobitnik je nagrade za najbolji film u selekciji Nedelja kritike na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u veneciji, nagrade FIPRESCI za najbolji film za programe Horizonti i Nedelja kritike, kao i nagrade FEDEORA za najbolji scenario programa Nedelja kritike. Dobitnik je preko 35 međunarodnih i domaćih nagrada za film Ničije dete. Dobitnik je Nagrade grada Beograda za radio i televizijsko stvaralaštvo za 2015. godinu.

vuk.rsumovic @ fmk.edu.rs

Bojan Bugarčić je diplomirao 1977. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao iz oblasti međunarodnog javnog prava. Položio je i diplomatsko-konzularni i savetnički ispit u Ministarstvu spoljnih poslova (ranijem Saveznom ministarstvu inostranih poslova). Ima diplomatsko zvanje ambasadora. Tokom diplomatske karijere bio je ambasador u Zimbabveu i savetnik u Ambasadi Jugoslavije u Turskoj. Obavljao je poslove sekretara i savetnika u Ministarstvu inostranih poslova SFRJ, bio je diplomatski savetnik predsednika SR Jugoslavije i posebni savetnik Ministra spoljnih poslova Republike Srbije. 

Obavljao je i niz drugih dužnosti: bio je Predsednik Saveza studenata i Saveza omladine Beograda; član Koordinacionog odbora Saveta za odnose sa inostranstvom SR Srbije (1980-1982); odbornik Skupštine Grada Beograda (1978-1982); predsednik AKUD „Branko Krsmanović“ (1982-1986); direktor i glavni urednik Studentskog kulturnog centra u Beogradu (1983-1987); potpredsednik Izdavačkog saveta časopisa „Vidici“ (1979-1981); predsednik Saveta Kulturnog centra Beograda (1984-1988); član Saveta i žirija BITEF-a (1985-1990); član drugih programskih tela više kulturnih institucija u Beogradu, itd. Radio je i kao konsultant i menadžer u više privatnih firmi (Mobtel, Terra, Decotra Engineering i druge).

Predavao je na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i na više drugih visokoškolskih instuticija i instituta; 2014. godine je bio predavač/profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Na Diplomatskoj akademiji MSP, od 2013. godine je predavač i koordinator kursa iz Međunarodnih odnosa i spoljne politike Srbije. Član je Nacionalne Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESKO od 2015. godine; tokom svoje diplomatske karijere je učestvovao kao član i šef delegacija RS (ranije SRJ) na više multilateralnih i regionalnih skupova, a bio je u ime MSP koordinator Pravnog tima u sporu pred Međunarodnim sudom pravde 2013/2014. godine.

Objavio je knjigu Doprinos Međunarodnog suda pravde i arbitražnih tribunala razvoju prava pomorske delimitacije (Pravni fakultet, Beograd, 2012). Objavljivao je stručne tekstove u štampanim medijima.

Predavač je na master programu Međunarodni odnosi i diplomatija u globalnom i digitalnom svetu na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Rođena 1982. godine u Beogradu, gde je i diplomirala 2005. godine na Katedri za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu. Magistrirala je 2008. godine, a doktorirala sa tezom Figure materijalnog i telesnog u Šekspirovim tragedijama i problemskim dramama 2014. godine na Filozofskom fakultetu UNS.

Tokom magistarskih studija je kao istraživač-stipendista Ministarstva nauke radila pri Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Osim tog, radila je i na regionalnom RRPP projektu Representation of Gender Minority Groups in the Media. Od 2008. godine predaje engleski jezik i izborne kurseve vezane za religiju, rod i seksualnost na Fakultetu za medije i komunikacije.

Objavila je više od deset radova iz oblasti studija kulture, religije, seksualnosti i roda, kao i engleske književnosti sa osvrtom na religiju, mit i rodna pitanja.

danica.igrutinovic @ fmk.edu.rs

Diplomirаlа je medicinu 1989.god. nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu. Specijаlizаciju iz psihijаtrije nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu je položilа 1997. god. Mаgistirаlа je 2006.god. nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu, Kаtedrа zа socijаlnu psihijаtriju, nа temu "Uticаj poremećаjа povezаnih sа stresom nа kvаlitet životа". Subspecijаlizаciju iz psihoterаpije nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu zаvršilа je 2012. godine odbrаnivši rаd „Mehаnizmi odbrаne kod аnksioznih i depresivnih poremećаjа“.

Od 1993.godine je zаposlenа u Institutu zа mentаlno zdrаvlje u Beogrаdu. Od 2012.g. nа mestu je šefа Kаbinetа zа psihoterаpiju pri Odeljenju zа specijаlističko-konsultаtivne preglede. Od zаvršetkа specijаlizаcije, 1997. do 2011.godine rаdilа je kаo klinički psihijаtаr nа Odeljenju zа kriznа stаnjа i аfektivne poremećаje. Od 2011. do 2012. rаdilа je kаo klinički psihijаtаr u Odseku zа neuroze i poremećаje ličnosti Dnevne bolnice. Zаvršilа je edukaciju iz psihoаnаlitičke psihoterаpije (subspecijаlizаcijа), početni seminаr porodične sistemske terаpije аlkoholizmа, uvodni deo integrаtivne psihoterаpije i godinu dаnа je bilа opserver u grupi pаcijenаtа koji su tretirаni psihodrаmskom psihoterаpijom. Godinu dаnа je vodilа prаktičnu nаstаvu iz psihijаtrije studentimа Medicinskog fаkultetа u Beogrаdu.

Pored kliničkog i psihoterаpijskog rаdа, bаvi se i istrаživаčkim rаdom. Objаvilа je veliki broj nаučnih rаdovа u domаćim i međunаrodnim čаsopisimа i učestvovаlа nа nаučnim skupovimа. Osnovne sfere interesovаnjа su u oblаsti stresа, kvаlitetа životа, etike, аnksioznih i depresivnih poremećаjа i poremećаjа ličnosti i psihoterаpije.
Aktivno je učestvovаlа u rаdu nekoliko nevlаdinih orgаnizаcijа, gde je bilа аngаžovаnа kаo stručni sаrаdnik u edukаciji i terаpijskom rаdu. Imа dugogodišnje iskustvo u ogrаnizovаnju i izvođenju brojnih seminаrа.

olga.colovic @ fmk.edu.rs

Rođena u Jagodini 1983. godine.
Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je na katedri za engleski jezik i književnost.
Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je završila osnovne i postdiplomske studije, kao student generacije na katedri za solo pevanje.

Bila je stipendista Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i stipendista letnje akademije državnog Univerziteta u Beču (ISA - Internationale Sommerakademie PragWienBudapest). Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije i nastupa kao solistkinja u Narodnom pozorištu u Beogradu i Operi "Madlenijanum".

Od 2010. godine radi kao profesor engleskog jezika na Fakultetu za medije i komunikacije.

 ana.petrovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1979. u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 2004. godine, na predmetu Teorija kulture sa temom Stereotipi i klišei u filmskoj industriji. Trenutno na master programu Digitalne umetnosti i novi mediji na Fakultetu za medije i komunikacije.

Filmski i video umetnik, orijentisan ka filmskom eksperimentu i političkom aktivizmu. Zajedno sa Isidrom Ilić čini umetnički duo Doplgenger, čija je praksa fokusirana na preispitivanje filmskog medija, jezika, strukture, teksta.

Uža struka mu je video montaža i postprodukcija. Radio je u Akademskom filmskom centru Doma kulture Studentski grad kao producent, snimatelj i montažer. Bio je asistent Tomislavu Gotovcu i Dušanu Makavejevu.

Član je tima projekta “Medijska arheologija”, koji se bavi arhiviranjem i istraživanjem audio-vizuelnih programa kroz predavanja i diskusije na temu medija i sećanja.

bosko.prostran @ fmk.edu.rs

Rođena 1988. godine u Zrenjaninu. Diplomirala novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije, gde je 2012. godine stekla i zvanje mastera.

Na Fakultetu za medije i komunikacije radila je kao saradnik u nastavi na kursevima Umeće ličnog razvoja, Psihologija komunikacija, PR i komunikacije.

Tokom studija, kao član studentskog radija - FMK radio, osvojila nagradu koju dodeljuje Delegacija Evropske unije u Srbiji, za najbolji prilog o evropskim integracijama.

Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Pored akademske karijere, stalni je saradnik Mondo portala gde obavlja novinarske poslove.

Asistentkinja na kursevima Uvod u medije, Savremeno novinarstvo, Medijska etika i Internet marketing.

danica.cigoja @ fmk.edu.rs

Rođena 1966.godine u Beogradu. Završila master studije primenjene psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije – „Promena načina suočavanja sa stresom u ekosistemskoj terapiji bolesti zavisnosti“. Završila je edukacije iz Sistemske porodične terapije (AST, Beograd); Master nivo kliničke hipnoterapije (IKM – Institut za kognitivni menadžment Štutgart); AIP (Usmerenje za edukaciju i profesionalno usmerenje mladih i odraslih (IKM, Stutgart); Psihodinamski lajf koučing – master nivo; REBT – napredni nivo Albert Elis Institut, Beograd). Aktivno se bavi psihoterapijskim radom (grupna, porodična, psihoterapija parova i pojedinaca). Učesnik nekoliko domaćih i stranih kongresa.

Osnivač i direktor Udruženja za psihološke treninge i edukaciju “PsihoOaza”, gde vodi treninge asertivne komunikacije i programe psihofizičke relaksacije. Sa klijentima radi u privatnoj praksi.

Nastavnik je na studijskom programu Psihologija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, na predmetima Interpersonalne veštine, Komunikacija u grupi, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija.

 

dragana.deh@ fmk.edu.rs

Osnovne studije novinarstva završila na Fakultetu za medije i komunikacije, master akademske studije Novinarstva na Fakultetu političkih nauka i master studije Odnosa s javnošću na Fakultetu za medije i komunikacije. Sada pohađa doktorske studije iz oblasti kulture i medija.

Na Fakultetu za medije i komunikacije angažovana najpre kao saradnik u nastavi (2016), a zatim i u zvanju asistenta (2017).

Nakon osam godina rada u brojnim tradicionalnim i onlajn medijima, iskustvo iz oblasti digitalnih komunikacija sticala u internacionalnim kompanijama, a zatim se usmerila ka akademskoj karijeri.

lada.paunovic @ fmk.edu.rs

Diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Završio studije geštalt psihoterapije. Autor je i trener četiri programa obuke u socijalnoj zaštiti i voditelj studentske prakse. Na Fakultetu za medije i komunikacije je naučni saradnik u oblasti socijalnog rada.

Izlagao je na brojnim stručnim skupovima i objavljivao radove u časopisima iz oblasti socijalne zaštite. Boravio je u brojnim studijskim posetama ustanovama socijalne zaštite širom Evrope i učestvovao na FICE kongresima. Aktivan je u kreiranju sistema socijalne zaštite u Srbiji. Dobitnik je nagrade “Čovek godine” u oblasti socijalne zaštite sa decom i mladima.

ljubisa.jovanovic2018@fmk.edu.rs

Rođena 1985. godine u Vukovaru. Diplomirala psihologiju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2011. godine, na modulu Psihologija rada. Bila je angažovana kao demonstrator na katedri za psihologiju rada Filozofskog fakulteta u Beogradu (2008-2011) i kao saradnik Instituta za psihološka istraživanja na projektima selekcije (2007-2010). Saradnik je Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole.Objavila je radove u oblasti psihologije rada i učestvovala na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

maja.curic @ fmk.edu.rs

Rođena u Zrenjaninu. Nakon završene Zrenjaninske gimnazije nastavila je školovanje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odseku Sociologija. Diplomirala je na Fakultetu za  medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Magistarski rad “Metode i tehnike komunikacije u savremenom poslovnom okruženju” odbranila je na istom fakultetu, na odseku Komunikacije i odnosi sa javnošću, 2010. godine.

Objavila više tekstova u časopisima izdavačke kuće “FRAME media”.

Od 2007. godine radi kao saradnica u nastavi na osnovnim studijama Fakulteta za medije i komunikacije, a od 2009. kao predavačica na predmetima iz oblasti poslovne komunikacije.
Koordinatorka je nastave na Fakultetu za medije i komunikacije.

marijana.radinovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1978. godine u Nišu. Diplomirao grafički dizajn na Fakultetu primenjenih umetnosti  u Beogradu gde je i magistrirao 2006. godine projektom Brandocratia. Apsolvirao na odseku Teorija umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Radi u oblasti marketinga i advertajzinga na poziciji kreativnog direktora. Autor je velikog broja vizuelnih identiteta kompanija i proizvoda domaćih i stranih brendova, kao i vizuelnih i kreativnih rešenja brojnih reklamnih kampanja na nacionalnom nivou. U svom portfoliu sadrži imena poput: Heineken, Samsung, Beck’sperience, Davidoff, Mentos, Moć prirode, Imlek, Aleva, Štark, BiP, Očistimo Srbiju itd.

Na Fakultetu za medije i komunikacije predaje Osnove marketinga i Komunikaciju brenda.

 milan.jovanovic @ fmk.edu.rs

Rođena u Beogradu 1984. Diplomske i master studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu trenutno izrađuje doktorsku disertaciju iz oblasti psihologije ličnosti i individualnih razlika.

Primarno polje psihologije kojim se bavi je konstrukcija i validacija psiholoških testova iz oblasti individualnih razlika i zdravstvene psihologije. Izlagala je radove na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije kao i na projektima u inostranstvu. Edukuje se iz REBT i Sistemsko-porodičnog psihoterapijskog modaliteta. Svoj psihološko-savetodavni rad usmerila je pre nekoliko godina na preventivne programe u zajednici (dijabetes, zdravstvena psihologija).

mina.pejic @ fmk.edu.rs

Diplomirala je psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Upisana je na drugu godinu doktorskih studija iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Učestvovala je i izlagala radove na više nacionalnih i međunarodnih, stručnih i naučnih skupova. Autor i koautor je nekoliko radova objavljenih u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja (Psihijatrija danas, Engrami, Psychiatric Services, Vojnosanitetski pregled).

Član je Društva psihoterapeuta Srbije (poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju). Kliničko iskustvo je stekla radom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, završila je više akreditovanih obuka kao što su Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti i Pregovaranje i medijacija u porodičnim sporovima.

Na Departmanu za psihologiju FMK radi kao asistent.

mina.aleksic @ fmk.edu.rs

Rođen 1948. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao („Filozofske predpostavke Humanističke psihologije“) na Odseku za Filozofiju, Filozofski fakultet, Beograd. Magistrirao („Frankfurtska škola i Frojd“) na Odseku za humanističke i društvene nauke, Filozofski fakultet, Zageb, 1989. Doktorska teza „Pornografija prošlosti: Konstrukcija nacionalnog sećanja“ je odobrena na School of Fine Art and Cultural Studies (University of Leeds, UK). U saradnji sa mentorom, profesorom Martinom Mekvilanom (Martin McQuillan), teza je pisana u periodu 2005-2008. godine. Teza će biti odbranjena na Univerzitetu Kingston u Londonu, Velika Britanija.

Predavao filozofiju i logiku u Prvoj beogradskoj gimnaziji, Beograd (1978-1980); Predavao Socijalnu filozofiju, Filozofiju nauke i Filozofiju tehnike na Odseku za društvene nauke, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (1980-2000); Istraživač i predavač na School of Fine Art and Cultural Studies, University of Leeds, United Kingdom (2005-2008); Gostujući predavač na American University, Priština, Kosovo (2008-2009); Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK), Beograd, (2009-). Gostovao na preko 50 univerziteta, i učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima.

Objavio sledeće knjige i zbornike: European Guilty: The Rhetoric of Apology, Asgate, London, 2013. (u pripremi); Pornografija prošlosti: Konstrukcija nacionalnog sećanja, FMK, Beograd, 2013 (u pripremi); Zajednica sećanja, ur., 2006; Balkans as Metaphor, MIT Press, Boston, 2005;  Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent, ur., Beogradski krug, Beograd, 2002; Karl Kruas: Figure jezičke sumnje, ur., 2001; Ričard Benrštajn: Odgovornost filozofa, ur., 2000; Čarls Tejlor: Prizivanje građanskog društva, ur., 2000; Politics of Human Rights, ed., Verso Press, London, 2000; Evropski dikurs rata, ur., 1995; Filozofsko čitanje Frojda, ur., 1988.

Redakcijski urednik sledećih edicija i časopisa: Theoria, časopis Srpskog filozofskog društva; Filozofske studije, Zbornici srpskog filozofskog društva; Kourednik časopisa Košava; Urednik Belgrade Circle Journal, BC NGO; Kourednik Belgrade Journal of Media and Communications, FMK; Urednik edicije Postmoderna Filozofija, IIC SSO; Urednik Edicije Text, Dečje Novine; Urednik edicije Circulus; Urednik Postkolonijalne edicije Circulcus Globus; Kourednik FMK edicija: Philoxenia, Na granicama Evropei Zbornici. Gostujući urednik časopisa Parallax, London. Urednik biblioteka u kojima je prevedeno i objavljeno preko sto knjiga. Priredio oko trideset tematskih brojeva časopisa.

Prevođen na brojne jezike: engleski, ruski, nemački, francuski, japanski, italijanski, španski, norveški, turski, slovenački, makedonski i albanski.

obrad.savic @ fmk.edu.rs

Rođen 1967. godine u Beogradu. Diplomirani je master na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer međunarodni odnosi. Usavršavao se na Državnom Univerzitetu u Luizijani, SAD i u Evropskom centru za novinarstvo u Mastrihtu, Holandija. Pohađao je Školu za poslovni i javni menadžment na Džordž Vašington Univerzitetu u Varšavi, Poljska. Usavršavao se na studijskim putovanjima u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, SAD i Slovačkoj.

Karijeru je započeo 1984. godine na radiju Studio B kao muzički saradnik. Jedan je od osnivača Radija B 92 (1989. godine), gde je u početku bio direktor programa i muzički urednik. Od 1993. do 2004. godine bio je generalni direktor Radija i Televizije B 92. U okviru RTV B 92 obavljao je poslove izvršnog direktora i predsednika Upravnog odbora. Jedan je od osnivača Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, kojom je predsedavao od 2006. do 2013. godine. Kao predsednik ANEM-a obavljao je funkciju koordinatora Medijske koalicije koja okuplja vodeće novinarska udruženja i medijske asocijacije. U periodu od oktobra 2013. do avgusta 2016. godine obavljao je funkcije državnog sekretara i pomoćnika ministra za medije u Ministarstvu kulture i informisanja Vlade Republike Srbije.

Kao generalni direktor Radio Televizije B 92 dobitnik je niza prestižnih nagrada za novinarsku hrabrost i promociju ljudskih prava. Autor je velikog broja članaka iz oblasti medija u domaćim i inostranim publikacijama i aktivan učesnik i govornik na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima iz oblasti medija, slobode izražavanja i međunarodnih odnosa.  

sasa.mirkovic @ fmk.edu.rs 

Rođena 1967. god u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu Političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad. Završila akademske specijalističke studije iz Medijacije, na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Specijalista medijacije. Završila internacionalne četvorogodišnje treninge iz dve psihoterapijske orijentacije i stekla zvanja: Psiho drama terapeut i porodični sistemski psihoterapeut. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu Političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad.

Učestvovala kao član tima dva reformska projekta Ministarstva za socijalnu politiku: “Razvoj standarda stručnog rada u centrima za socijalni rad” i na izradi Pravilnika za savetodavno–terapijske i socijalno-edukativne usluge.

Ima desetogodišnje iskustvo u izvođenju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije i učestvovala je u izradi više akreditovanih programa u sistemu socijalne zaštite.

Radi kao predavač na Fakultetu političkih nauka, na Specijalističkom programu inovacije znanja iz medijacije i to na sledećim programima: Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti, Porodična medijacija, Posredovanje između žrtve i prestupnika, a u pripemi je i Medijacija u slučajevima mobinga.

Objavila  brojne radove u stručnim časopisima iz oblasti porodične psihoterapije, medijacije i socijalnog rada: „Prevencija maloletničkog prestupništva Umem bolje“, „Uvođenje nove usluge - medijacije u oblasti socijalne zaštite“, „Novi pristup mladima sa poremećajima u ponašanju u lokalnoj zajednici“, „Sistemski pristup u radu sa decom koja imaju problematično ponašanje“, „Sistemski pristup u razumevanju nasilja u školi“, „Primena porodične medijacije u slučajevima porodičnog nasilja“, itd.

Koautor knjige „Deca i mladi sa problemima ponašanja – usluge i tretmani u zajednici“.

vera.despotovic @ fmk.edu.rs

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištni i specijalizirao porodičnu medijaciju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavač je na poslediplomskim specijalističkm programima u oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu; predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije i dr. 

Autor je većeg broja publikacija (priručnika, vodiča i sl.) i stručnih radova u navedenim oblastima. Dugogodnišnji je nezavisni regionalni konsultant u razvoju sistemskih projekata i javnih politika u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, prava deteta i dr., najviše u  Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. 

Oblasti interesovanja: socijalna zaštita, porodično pravo, prava deteta, ljudska i manjinska prava, medijacija.

vladan.jovanovic2018@fmk.edu.rs 

Zoran Ćirjaković je završio master studije iz oblasti međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Poslednjih godina najviše se bavi interkulturalnim komunikacijama, međunarodnim odnosima, globalizacijskim procesima i Podsaharskom Afrikom.

Ćirjaković je prethodno bio novinar nedeljnika NIN i dugogodišnji dopisnik Newsweek-a i The Los Angeles Times-a iz bivše Jugoslavije. Povremeno je izveštavao sa balkanskih žarišta i za mnoge druge inostrane medijske kuće, uključujući NPR i BBC radio, The Washington Post, The New Republic i The Chicago Tribune. Pripremao je i vodio redovne spoljnopolitičke emisije na Radio Beogradu i Radiju B92. Za domaće magazine izveštavao je iz zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, uglavnom iz kriznih područja, uključujući Demokratsku Republiku Kongo, Pakistan, Nepal (tokom građanskog rata), oblast Kašmira, Liban, Burmu, Šri Lanku, Argentinu i Meksiko. U Herefordu, Velika Britanija, obučen je za izveštavanje iz ratnih i "neprijateljskih" okruženja.

Kao gostujući predavač držao je predavanja na univerzitetima u Kembridžu i Kilu. Naučne radove je objavio u zbornicima "Kosovo: The Politics of Delusion" i "Terorizam". Sarađivao je sa organizacijom Human Rights Watch na pripremi obimnog izveštaja o ratnim zločinima na Kosovu.

zoran.cirjakovic @ fmk.edu.rs

Završila osnovne studije psihologije, studentkinja doktorskih akademskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine saradnica Instituta za psihologiju u Beogradu na međunarodnim i domaćim istraživačkim projektima iz oblasti obrazovanja i razvoja mladih: OECD/PISA (Programme for International Student Assessment), Kultura kritičkog mišljenja, Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu (UNICEF i Institut za psihologiju), OECD/TALIS (Teaching and Learning International Survey). Od 2010. godine angažovana kao evaluatorka na projektima Ministarstva prosvete Republike Srbije (DILS - Delivery of Improved Local Services).

Završila edukaciju iz Kognitivno-bihejvioralne terapije u radu s decom i mladima (2006). Licencirani trener za razvoj kompetencija profesionalaca u radu sа decom i mladima s problemima u ponašanju (UNICEF, Ministarstvo rada i socijalne politike i EU, 2009). Voditeljka programa stručnog usavršavanja o kvalitativnim metodama istraživanja (2011).

Poseduje profesionalno iskustvo u nevladinom sektoru (IAN – International Aid Network, Autonomni ženski centar, HRSD - Human Resources, Solutions and Development).

Izlaže radove na naučnim skupovima i objavljuje u publikacijama od nacionalnog značaja. Saradnica Kreativnog centra, koautorka radnih materijala za učenike osnovne škole. Članica Društva psihologa Srbije, više puta bila u Programskom i Organizacionom odboru Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije.

dobrinka.kuzmanovic @ fmk.edu.rs

Rođen je 1969. godine u Prištini. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjaluci, vojsku u Zadru, a fakultet u Beogradu. Diplomirani je psiholog, bubnjar u nekoliko bendova. Oženjen je Živanom Šaponjom-Ilić i ima dva sina, Danila i Matiju.

Na RTV B92 je radio od 1994. kao novinar, voditelji i urednik redakcije za kulturu. Radio je kao koordinator programa, urednik i voditelj jutarnjeg programa "Dizanje" i emisija o domaćoj muzici "Pakovanje buke".  Osmislio je i vodio emisije televizijske emisije "TV Manijak", "Taksi B92", "Manijaci na točkovima" i kviz "Genijalci".

Bavio se planiranjem i izvršnom produkcijom marketinških sadržaja. Aktivno je učestvovao u projektima u oblasti inkluzivnog obrazovanja, zaštite prava trudnica i zaštite životne sredine. Osnivač je muzičkog festivala "Ring Ring".

Od 2001. godine kolumnista je nedeljnika "Vreme". Dobitnik nagrade za televizijsku kritiku "Dušan Duda Timotijević". Od 2010. godine sa koleginicom Goricom Nešović osniva produkcijsku kuću "Supermiš" i započinje saradnju sa RTS-om u produkciji jutarnjeg programa "Buđenje".

dragan.ilic @ fmk.edu.rs

Dragan Varagić je bloger i online strateg, bavi se savetovanjem u oblasti interneta i njegove poslovne primene.

Od 1998. godine kreće se u oblastima internet poslovanja i edukacije. Iza njega su brojna predavanja i učešća na konferencijama, kao i projekti koje je osmislio i realizovao, poput Bloggers Network i Internet Academy.

Do sada je sarađivao sa brojnim kompanijama poput Coca Cola Srbija, Telenor, Societe Generale, Diners Srbija, Pakom, IFC – World Bank Group, kao i sa Nemačkom privrednom komorom u Srbiji, Makedonskim Telekomom, Plivom, Erste bankom, itd, a bio je i savetnik za pitanja odnosa s javnošću i interneta u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i socijalnu politiku AP Vojvodine.

dragan.varagic @ fmk.edu.rs

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Opštim konkursom 1978. godine primljen je u Savezni sekretarijat za inostrane poslove (tadašnje Ministarstvo inostranih poslova Jugoslavije). U diplomatskoj službi proveo je ceo radni vek, izuzimajući jednu godinu tokom koje je obavljao poslove Šefa kabineta prvog predsednika Savezne Republike Jugoslavije, Dobrice Ćosića. Od pripravnika u spoljnim poslovima, prošao je sva diplomatska zvanja od atašea do ministra spoljnih poslova. Predstavljao je zemlju u Misiji pri UN u Njujorku (ataše), Misiji pri tadašnjoj Evropskoj zajednici (sada EU) u Briselu (ministar savetnik), ambasadi na Kipru (otpravnik poslova, pa ambasador) i ambasadi u Japanu (ambasador). Izabran je 2012.godine za ministra spoljnih poslova u vladi Ivice Dačića, gde je služio do kraja aprila 2014. godine.

U vršenju diplomatskih dužnosti obavljao je poslove iz svih sektora delatnosti Ministarstva spoljnih poslova. Učestvovao je u radu stotinak međunarodnih konferencija koje su se bavile najvažnijim svetskim pitanjima. Predvodio je delegaciju Srbije na multilateralnim skupovima i bilateralnim razgovorima, bio angažovan u pripremama i otvaranju pregovora Srbije sa EU. Učesnik je i Briselskih pregovora sa administracijom Prištine. Bio je predsednik vladinog Odbora za spoljne poslove i član mnogih drugih odbora i komisija. Bio je i predsednik Nacionalne komisije za sprovođenje Konvencije o zabrani i uništenju hemijskog oružja.

Mrkić je tokom svoje diplomatske karijere imao preko 500 razgovora sa ministrima ili višim zvaničnicima  (premijerima i šefovima država) zemalja sa kojima sarađujemo. Objavljivani su mu tekstovi širom sveta, a držao je predavanja po pozivu na univerzitetima, različitim međunarodnim skupovima, forumima, okruglim stolovima, Rotari klubovima itd. U Srbiji je povremeno predavao na postdiplomskim studijama Pravnog fakulteta, Vojne akademije, Diplomatske akademije, itd. Predavač je na master programu Međunarodni odnosi i diplomatija u globalnom i digitalnom svetu na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Koautor je knjige "Mali vodič kroz istoriju srpsko-japanskih odnosa", koja je prevedena na japanski jezik.

Poslednje dve godine obavlja poslove spoljnopolitičkog savetnika predsednika Republike Srbije.

Direktor i operativac marketing tehnologija (marketing technologist), vodi konsultantsku kuću Gaia Consulting od 2007. godine. Sa više od dve decenije iskustva u IT industriji, i jedne u konsaltingu i digitalnom marketingu, neophodnim za uspešno plovljenje vodama poslovanja. Na analitici i merenjima performansi onlajn biznisa radi sa Air Srbijom, Air Sejšelima, Telenorom i drugim svetskim brendovima. 

ivan.recevic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Odseku za filmsku i televizijsku montažu. Kao montažerka, korediteljka i koscenaristkinja radila je na filmovima koji su prikazivani na internacionalnim filmskim festivalima, kao što su Kan, Venecija, Berlin, Lokarno, Rotterdam, FID Marsej, CPH DOX, Sarajevo; na kojima je osvajala i brojne nagrade. Kao autorka i koautorka izlagala je nekoliko audio-vizuelnih instalacija u Beogradu i okolini. Montirala više eksperimentalnih videa i muzičkih komada korišćenih u okviru pozoričnih predstava i performansa. Edukativnim radom se bavi u okviru filmskih radionica i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Izdvojeni radovi: "Moj život bez zraka" (2017), "Tranzicija" (2016), "Zid smrti i tako to" (2016), "Mama" (2016), "Dubina Dva" (2016).

jelena.maksimovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1978. godine u Šapcu. Diplomirala na Filološkom fakultetu Univeziteta u Beogradu na Katedri za italijanski jezik i književnost. U toku je izrada master rada na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, na temu „Postmodernizam“. Od januara 2011. je na master programu Università Cattolica u Milanu na programu „Didattica dell’italiano L2”.

Tokom studija prevodila za italijansko-srpske firme u Srbiji u oblasti prava, elektrotehnike, mašinstva, medicine. Od 2007. godine član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.

katarina.aleksic @ fmk.edu.rs

Lazar Džamić je od aprila 2014. godine šef za brend planiranje u ZOO (Zapadna Evropa), Guglovoj kreativnoj agenciji za velike klijente. Prema sopstvenim rečima, cilj njegovog tima je da "pretvara svetlost u toplotu": obilje Guglovih podataka u emotivne priče za kreiranje bolje marketing komunikacije.

Lazar je bio direktor planiranja u nekoliko vodećih integrisanih britanskih agencija (EHS Brann, Kitcatt Nohr Digitas), kao i u digitalnoj pureplay agenciji "Underwired". Nagrađivan je kao strateg na projektima za vodeće britanske klijente kao što su Waitrose, Virgin Holidays, Visit Wales, GAP, Glenfiddich, AXA, Nando's i mnoge druge.

Lazar je jedan od prvih digitalnih stratega u Britaniji i proglašen za Top 10 digital player tri godine za redom po anketi magazina Marketing Direct. Redovan je član i predsednik žirija u nekoliko digitalnih kategorija za Direct Marketing Awards.
Specijalista je za digitalni trening i jedan od prvih digitalnih predavača na IDM (Institute of Direct Marketing), kao i čest govornik na konferencijama. O digitalnom marketingu je pisao za mnoge vodeće svetske publikacije, uključujući i The Guardian.

Direktorka agencije za odnose sa javnošću i medija konsalting Olaf&McAteer, jedne od vodećih domaćih agencija u oblasti odnosa sa javnošću. Oblasti ekspertize: krizne komunikacije, strateško planiranje komunikacijskih procesa. Predsednica međunarodnog žirija za PR projekte na festivalu KIAF, Odesa, 2012.  Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Poslovnu školu za Public Relations.

Nakon desetogodišnjeg novinarskog iskustva, karijeru PR konsultanta počela 2002. godine pridruživši se novoosnovanoj agenciji Olaf&McAteer. Na listi klijenata agencije koju predvodi nalazi se više od 120 klijenata, među kojima su i najveće strane i domaće organizacije i kompanije: Apatinska pivara, Komercijalna banka, Japan Tobacco International, Gasprom, Beogradska filharmonija, SBB, NIS, Telekom Srbija, Philips...

ljiljana.boljanovic @ fmk.edu.rs

Studirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu za medije i komunikacije. Od 1992. radi kao novinarka i urednica (Radio Index, NIN, Demokratija, RTV B92). Trenutno je urednica i voditeljka emisije Pravi ugao na RTV Vojvodine. Usavršavala se u Parizu i Pitsburgu. Od 2014. gostuje kao predavač UNS-ove novinarske škole. Od 2016. predaje Pisanje za radio i televiziju na FMK.

Nagrade:
2012. Novinar godine po izboru magazina STATUS, na osnovu ankete medju novinarima.
2012. Nagrada za Najbolju politicku, televizijsku emisiju, po izboru magazina STATUS. 
2012. Nagrada dnevnog lista DANAS za Najboljeg novinara po oceni žirija redakcije.  2012. Nagrada Žena godine po izboru čitalaca magazina The Men I The Best Shop magazines.
2008. Nagrada “Dimitrije Davidović” za uredjivanje I vodjenje političkog intervjua, po oceni žirija Udruženja novinara SrbijeKontakt:

ljubica.gojgic @ fmk.edu.rs

Rođen 1976. godine u Beogradu. Mane Radmanović je vizuelni umetnik, grafički dizajner i osnivač studija za grafički dizajn Studio Pure. Školovao se na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti i na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Radmanovićeva interesovanja su orijentisana ka vizuelnim umetnostima i eksperimentalnom pristupu u grafičkom dizajnu. Do sada je objavio dve knjige “Studio Pure presents 5” i “Ne volim da se družim sa grafičkim dizajnerima. Oni su egocentrični i dosadni.”. Njegovi radovi su objavljivani u magazinima ICON i Print. Član je fotografskog kolektiva Belgrade Raw sa kojim se pored fotografskog rada bavi držanjem i organizacijom fotografskih radionica po zemlji i inostranstvu. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi po zemlji i van nje. Živi i radi u Beogradu.

www.maneradmanovic.net

www.maneradmanovic.tumblr.com

mane.radmanovic @ fmk.edu.rs

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1990. godine. Na postdiplomskim studijama istog fakulteta, završila specijalističke akademske studije 2010. godine.  
2006. godine stekla zvanje sistemskog psihoterapeuta, kao i Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals (Institute of Family Therapy London), a 2013. godine diplomu sistemskog supervizora pri Marlborough Family Service London. Bila stručni saradnik (2008- 2010) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.  Od 2008. godine edukator i  supervizor Edukacije za saradnike u zajednici Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Predavač letnje škole za studente Northwestern Univerziteta (2016 – dalje ), koji organizuje Medicinski fakultet u Beogradu. 

Objavila brojne  radove iz oblasti socijalnog rada/grupni rad, socioterapije i savetovanja, psihoterapije, sa posebnim akcentom na teme porodice i braka. 
Recezent je više knjiga: Kako preživeti svoju porodicu, Robin Skiner i Džon Kliz (2007); Kako preživeti život, isti autor (2008); Depresija Lewis Wolpert (2009). Lektor autobiografije o spoznaji sebe i duše psihijatrije Fuga za bajamama od Dinare do Avale, M.Munjiza (2009).

Učesnik i predstavnik raznih projekata, posebno u radu sa izbeglim osobama (2003-2005). Delegat predstavnik Instituta za mentalno zdravlje “Project for strengthening the Capacities of Mental Health Professionals and Users Associations”. Učesnik kongresa, stručnih skupova i prezentacija iz oblasti mentalnog zdravlja, socijalne psihijatrije i psihoterapije. 

marina.paunovic@fmk.edu.rs

Rođena 1981. godine u Bajinoj Bašti. Diplomirala 2007. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku primenjena grafika, atelje fotografija.

Priredila je dve samostalne izložbe i učestvovala u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je sledećih nagrada: Fenix fine art photography (2010), Festivalski objektiv (2007), Gitarijada (2007) i Svet i ja (2006).

Profesionalni angažman ostvarila sa medijskim kućama Internet Group, Ringier Axel Springer, Press Publishing Group, Media News Group na internet portalima i štampanim iznanjima. Polje ličnog interesovanja je dokumentarna fotografija.

milena.djordjevic @ fmk.edu.rs

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomatsku karijeru je započeo u bivšoj Jugoslaviji, a u dva mandata je službovao u stalnoj misiji Jugoslavije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Bio je član državne delegacije za vreme članstva Jugoslavije u Savetu bezbednosti UN (1988), kao i na osam zasedanja Generalne skupštine UN i sedam zasedanja Ekonomskog i Socijalnog saveta UN. Učestvovao je na mnogim međunarodnim skupovima, uključujući godišnje konferencije Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, UNCTAD, UNESCO, kao i samite i ministarske konferencije nesvrstanih i zemalja u razvoju; 2014. godine je obavljao funkciju posebnog savetnika ministra spoljnih poslova Republike Srbije sa diplomatskim zvanjem ambasadora.

Strugar je proveo više od 20 godina kao visoki službenik Ujedinjenih nacija na dužnostima direktora za političke poslove u mirovnim misijama u Africi, Aziji i na Bliskom istoku, a obavljao je i funkcije portparola i bio zadužen za odnose sa javnošću i medijima. Njegova poslednja funkcija u UN je bila zamenik šefa misije i direktor za političke i civilne poslove u mirovnoj misiji UN u Libanu (UNIFIL), koju je obavljao od 2010. do januara 2014. godine.

Od 2014. godine radi kao međunarodni konsultant, predavač, pisac i kolumnista. Član je Expert Advisory Board “Gaming for Achieving Peace” projekta Evropske komisije u okviru programa „Horizon 2020“ kojim koordinira Trinity College Dublin. Član je Board of Advisors Global OPS, PATRIR – Peace Action, Training and Research Institute of Romania. 

Redovan je predavač i mentor na konferencijama i forumima Ujedinjenih nacija; Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije; Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Poljske; akademiji Folke Bernadotte u Švedskoj; Centru za upravljanje krizama u Finskoj; Međunarodnom centru vojske Švedske; Međunarodnom centru vojske Finske; na Saveznom vojnom koledžu Nemačke; u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije. Kao gostujući predavač držao je predavanja na Univerzitetu u Beogradu; Univerzitetu u Haifi, Izrael; Šangajskom institutu za evropske studije u Kini; NATO Školi u Oberammergau u Nemačkoj; Nacionalnom vojnom koledžu u Stokholmu, Švedska; Obrazovnoj fondaciji Jan Karski u Poljskoj; Generalštabu vojske Libana; Centru za obuku Vojske Kuvajta. Učestvovao je i na mnogim međunarodnim konferencijama i objavljivao političke komentare na raznim međunarodnim političkim forumima i platformama. Predavač je na master programu Međunarodni odnosi i diplomatija u globalnom i digitalnom svetu na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Strugar je završio posebne obuke u specijalizovanim međunarodnim institucijama iz sledećih oblasti: Rešavanje konflikata i medijacija; Dijalog, viši nivo medijacije i mirovni procesi; Prevencija oružanih konflikata; Preventivna diplomatija i rani znaci upozorenja; Tradicionalna, multilateralna i javna diplomatija; Nadgledanje izbora; Odnosi sa medijima – imidž, pozicioniranje i upravljanje krizama; Strategija sveobuhvatnih komunikacija u kriznim situacijama; Javno informisanje i komunikacije.
U svom radu Strugar se prvenstveno bavi teorijom i praksom međunarodnih odnosa, pitanjima svetskog poretka, religije i međunarodne bezbednosti, sa posebnim fokusom na Islam i njegov uticaj na političku i bezbednosnu situaciju u svetu, globalnim problemima i regionalnim krizama u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji, Ujedinjenim nacijama i mirovnim operacijama UN, multilateralnom, javnom i kulturnom diplomatijom, sveobuhvatnim komunikacijama i odnosima sa medijima i javnošću.

Rođen 1964. godine u Beogradu. Ušao je u istoriju Srpske kinematografije kao snimatelj zvuka  prvog srpskog filma snimljenog u 3D tehnici pod nazivom “Peti leptir“. Film je prikazan u decembru 2014 godine. Pored ovog filma snimio je zvuk za film “Lost and found“ 2008. godine, a 2017. godine snimio je, sinhronizovao i dizajnirao zvuk za animirani film "Ma vie de Courgette" koji je iste godine nominovan i za "Oskara".

Licencirani je dizajner zvuka za "Warner Bros" i "Minimax". Za potrebe ovih kuća uradio je sinhronizaciju animiranih hitova kao što su: Ben 10, Transformers, Majstor Bob, Tomas i drugari, Skyland, Kliford, Barbi, Frenny, Pokojo, Olivia, Bibi  Bloksberg, Wendy….

Televizijsko iskustvo je gradio na BK, Yu Info, Stankom, BN, Happy… Bio je deo tima koji je napravio Enter televiziju.

Tokom svoje televizijske karijere učestvovao je u izradi mnogobrojnih  političkih i zabavnih talk show emisija  kao što su: "Nije srpski čutati" ( današnji  "Stav Srbije"), "Magazin In", "Crveno", "Sat Plus", "Telemaster", "Budilnik" i mnogi drugi. Režirao je emisiju "Crveno" za BN televiziju. Na seriji TV Prva "Istine i laži" radi produkciju i dizajn zvuka.

 Karijeru  muzičkog urednika, voditelja i dizajnera zvuka  je započeo 1994. godine na radio Pingvinu. Od tada pa sve do 2003. godine muzički i tonski je oblikovao preko 1000 emisija na Radio Jugoslaviji, Radio Pingvinu, Naxi radiju. ….Radio je i kao urednik programa na Naxi radio stanici.

Stručno se usavršavao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu uz Dragana Cenerića i Mišu Jakovljevića.

milovan.knezevic @ fmk.edu.rs

Rođena je u Gornjem Milanovcu 1984. godine. Akademiju umetnosti u Beogradu završava 2011. godine, a pred kraj studija počinje profesionalno da se bavi filmskom produkcijom.

Na Sarajevo film festivalu 2010. godine dobija stipendiju i odlazi na usavršavanje na EAVE program (European Audiovisual Enterpreneurs) na kojem 2011. godine završava poseban obrazovni program na području kreativnog razvoja dugometražnog igranog filma, razvoja scenarija, finansiranja od strane evropskih fondova, plasmana i distribucije.

Od 2011. godine otvara producentsku kuću This and That Productions i radi kao producent i izvršni producent. Bavi se kreativnom produkcijom i sve svoje filmove realizuje kao međunarodne koprodukcije. Profesionalni rad Snežane Penev obuhvata produciranje većeg broja igranih i dokumentarnih filmova a neki od najnovijih su igrani filmovi "Dobra žena" Mirjane Karanović (koprodukcija sa BIH i Hrvatskom) i "Spomenik Majklu Džeksonu" Darka Lungulova (koprodukcija sa Nemačkom, Makedonijom i Hrvatskom, podržan od Media fonda i Eurimages-a) i dokumentarni filmovi "U mraku" Gorana Stankovića (podržan od strane Idfa Berta fonda, a svetsku premijeru je imao na IDFA festivalu 2014.)  i "Biba Struja" Dušana Saponje i Dušana Čavića (kupljen za emitovanje od preko deset svetskih emitera).

Od 2014. godine Snežana je član Odbora FEST-a u čijem okviru pokreće ponovno aktiviranje "Industry programa FEST FORWARD" i prezentaciju projekata "Women in Film" sa fokusom na žene autorke.

Izabrana je od strane Filmskog Centra Srbije i EFP (European Film Promotion) da učestvuje u programu Kanskog filmskog festivala "Producers on the move" i 2015. godine postaje član Evropske filmske akademije (European Film Academy).

snezana.penev @ fmk.edu.rs

Rođen 1963. godine u Beogradu. Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, studirao i  upisao master studije na Fakultetu za medije i komunikacije.Konsultant za tržišnu komunikaciju i jedan od prvih profesionalnih kopirajtera u Srbiji.

Radi kao kopirajter u Saatchi & Saatchi od 1992. godine i kao kreativni direktor u Ogilvy & Mather od 1994.

Radio je kao direktor marketinga BK Televizije, a 1997. pokreće sopstveni kreativni studio. Suvlasnik je i kreativni direktor u Advertising agenciji Mozaik od 2003. do danas.

Advertising nagrade: Zlatni Pobednik festivala u Firenci; Zlatni Bobanj Portorož; Zlatna Ruža Montre;  Zlatna ideja Novi Sad.                        

Pisac tekstova Indeksovog pozorišta, za 5 predstava.

Kolumnista u Dnevnom Telegrafu, Evropljaninu, Ninu, u Večernjim novostima od 2007. do danas.

Pisac knjige pripovetki za decu “Bića o kojima malo znamo“.

Koautor scenarija filma “Potera za Srećkom“

Dobitnik je nagrade “Branko Ćopić” za satiru i Nevenove nagrade za dečju književnost.

voja.zanetic @ fmk.edu.rs