Naučno-istraživački projekti

Naučno istraživački projekat Gender in a Changing Society ima za cilj da formira okvire za održivi model saradnje između fakulteta koji učestvuju na projektu, da testira inovativni pristup istraživanju u oblasti identiteta, sa posebnim osvrtom na studije roda i studije migracije, kao i da razvije multikulturalni i interdisciplinarni pristup analizi baze podataka za obradu istraživanja.

Istraživanje je fokusirano na mlade ljude iz migrantskih porodica koji su došli iz zemalja sa Balkana (Hrvatska, Srbija i Bosna i Hercegovina) u Austriju, ispituju se njihove percepcije rodnih uloga i osećaja pripadnosti u društvu. Istraživanje će biti spovedeno u Austriji, ali će svi podaci biti analizirani u okviru partnerskih institucija.

Paralelno će biti oranizovan i niz interaktivnih zajedničkih seminara koji će poboljšati naučnu razmenu između učesnika projekta i omogućiti transdisciplinarni pristup izvođenju nastave. Svi seminari se održavaju na fakultetima koji su učesnici projekta.

Ovakva vrsta rada, koja, sa jedne strane podrazumeva zajedničku razmenu znanja, i sa druge strane kombinovani oblik udruženog istraživanja, pruža mogućnost dalje saradnje kroz uspostvaljanje i razvoj nastavnog procesa učesnika projekta.

Projekat realizuju Univerzitet Danube Krems iz Austrije, Univerzitet iz Rijeke (Center for Advanced Studies), Univerzitet iz Sarajeva (Fakultet političkih nauka), Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Fakultet za medije i komunikacije iz Beograda.

U okviru regionalnog istraživačkog projekta „Predstavljanje rodnih manjinskih grupa u medijima: Srbija, Crna Gora i Makedonija“ (Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia) analiziraju se društvene i kulturne prakse isključivanja i uključivanja marginalizovanih zajednica na Zapadnom Balkanu. Poseban fokus istraživanja je na ulozi medija u procesu zaštite ljudskih prava rodnih manjinskih grupa  i predstavnika LGBT zajednice, kao i drugih dvostruko marginalizovanih i posebno ranjivih rodnih grupa.

Osnovni ciljevi projektnog istraživanja jesu:  ukazivanje na ključnu ulogu medija u procesu oblikovanja javnog diskursa o LGBT populaciji i dvostruko marginalizovanim rodnim grupama u Srbiji, Crnoj  Gori i Makedoniji; mapiranje medijskih mehanizama reprezentacije LGBT populacije koji su u funkciji isključivanja  rodnih manjinskih grupa iz zajednice; analiza one vrste argumentacije u okviru medijskog diskursa koja stvara sliku o LGBT populaciji kao društvenoj opasnosti, čime se obezbeđuje alibi za zabranu Parade ponosa i srodnih događaja u ime brige za društvenu bezbednost. U okviru istraživanja biće komparativno analizirani medijski materijali iz 2013. i 2014. godine (vezani za ključne događaje poput Parade ponosa u Srbiji i Crnoj Gori ili Nedelje ponosa u Makedoniji) kako bi se pružio uvid u mogućnosti unapređenja medijskog izveštavanja o LGBT populaciji, te efikasnije primenjivanje već postojećih i donošenje novih zakonskih regulativa. Cilj projekta u širem smislu otuda je podsticanje kritičkih oblika medijskog mišljenja i kulture javnog dijaloga na Zapadnom Balkanu.

Projekat realizuje Fakultet za medije i komunikacije u Beogradu, sa partnerskim institucijama iz Crne Gore (Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje)  i Makedonije (Koalicija za seksualna i zdravstvena prava marginalizovanih zajednica, Skoplje), uz podršku RRPP Western Balkans programa Univerziteta u Friburgu (University of Fribourg) i Švajcarske agencije za razvoj.

Koordinatorka projekta je prof. dr Tatjana Rosić Ilić.

Centar za komparativne studije konflikta (CFCCS) Fakulteta za medije i komunikacije je uključen u projekat Britanske akademije pod nazivom "On the Receiving End: towards more critical and inclusive perspectives on international intervention", čiji je cilj stvaranje predavačke i istraživačke saradnje Univerziteta Sari u Gilfordu (Velika Britanija), Univerziteta Birzeit (Palestina) i Centra za komparativne studije konflikta Fakulteta za medije i komunikacije.

Projekat je pokrenuo Centar za međunarodnu intervenciju (cii) Univerziteta Sari i proširio saradnju sa Univerzitetom Birzeit i CFCCS kroz projekat podrške kritičkom radu na međunarnodnim intervencijama. Projekat istražuje modalitete međunarodnih intervencija, kroz prizmu onih koji su ih iskusili, ali i onih koji stvaraju politiku Velike Britanije.

Za više informacija posetite sajt Centra za međunarodnu intervenciju (cii). 

Od 2012. godine Fakultet za medije i komunikacije u saradnji sa Institutom za društvene i humanističke nauke "Euro-Balkan" iz Skoplja organizuje Letnji instutut za seksualnosti, kulture i politike. Cilj Letnjeg instituta je da okupi studente i studentkinje i mlade istraživače i istraživačice iz svih krajeva Evrope i promoviše zajednički okvir za istraživanja i trans-disciplinarna teoretska promišljanja o kompleksnim načinima preplitanja i međusobnog uslovljavanja seksualnosti, kulture i politike, i da na taj način dovede do razmene i preispitivanja geopolitički određenih diskursa u istraživanju seksualnosti, studija roda i queer teorije. 

Detaljnije o programu i uslovima konkursa na ovogodišnji Ohridski letnji institut možete pogledati na zvaničnoj stranici Euro-Balkan Instituta.

Tokom školske 2010/11. godine Centar za komparativne studije konflikta Fakulteta za medije i komunikacije vodio je istraživački projekat analize konflikta u južnoj Srbiji.

Istraživački tim su vodili dr Orli Fridman, Ian Bankroft, dr Jelena Tošić i dr Jana Baćević, sa učešćem šest studenata master programa Studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

Nacrt izveštaja ovog istraživačkog projekta možete pročitati ovde.

Fakultet za medije i komunikacije uspostavio je stratešku saradnju sa Kancelarijom za medije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) na polju promocije i unapređenja kvaliteta, profesionalizma i objektivnosti novinarske profesije kroz unapređenje kvaliteta nastave i saradnje na polju istraživanja medijske i kulturne politike u Srbiji. U školskoj 2008/2009. godini, saradnja je ostvarena kroz rad sa studentima i unapređenje kvaliteta nastave, kao i kroz naučno-stručnu saradnju sa profesorima i naučnim radnicima Fakulteta za medije i komunikacije.

Predstavnici Kancelarije za medije pri OEBS-u organizovali su u saradnji sa Fakultetom za medije i komunikacije radionice na odabrane teme iz oblasti medija i medijske politike u Srbiji, kao što su:

  • Primena Zakona o dostupnosti informacija
  • Korišćenje kompjutera u novinarstvu (Computer Assisted Reporting)
  • Samoodrživi razvoj lokalnih medija
  • Aktuelne teme iz domena medijskih zakona u Srbiji, itd.

Radionice su namenjene studentima, kao i novinarima iz nacionalnih i lokalnih medija u Srbiji.

Studenti i studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije u saradnji sa studentima i studentkinjama Fakulteta za medije Univerziteta u Beču, Austrija, autori su i producenti magazina deScripto, redovnog izdanja posvećenog medijima u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope koji izdaje medijska organizacija SEEMO (South East Europe Media Organisation). Sa preko dvadeset novinskih tekstova i reportaža i serijom fotografija i ilustracija, studenti i studentkinje Fakulteta za medije i komunikacije predstavili su čitaocima magazina „deScripto“ svoje viđenje trenutnog stanja medijske kulture u Srbiji.

Magazin pokriva teme kao što su privatizacija medija u Srbiji, položaj istraživačkog novinarstva u medijima, institut „anonimnog izvora“ u srpskoj štampi, medijski tretman ratnih zločina, prava manjina, kao i kretanja na strip i muzičkoj sceni Srbije.

Glavni urednici časopisa su profesor Tomas Bauer sa Univerziteta u Beču i kolegijum Fakulteta za medije i komunikacije koji vodi dekanka FMK prof. dr Nada Popović Perišić.