Fakultetski centri

O centru

Centar za jugoslovenske studije (Cejus) osnovan je 2016. godine pri Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu. Centar je usmeren na umrežavanje istraživača/ica iz različitih disciplina, te na stvaranje platforme u transdisciplinarnom akademskom i medijskom prostoru za dalja istraživanja političkih, društvenih i kulturalnih aspekata Jugoslavije i postjugoslovenskog prostora. 

Zašto jugoslovenske studije?

Rad  centra obuhvata istraživanja perioda postojanja jugoslovenske države (1918–1991), kao i istraživanja aktuelnih postjugoslovenskih problema. Centar je otvoren za različita istraživačka pitanja, te će u svoj rad uključiti istraživače/ice iz istorije, istorije umetnosti, muzikologije, studija kulture, filozofije, sociologije, antropologije i  studija socijalizma i postsocijalizma. Terminom „jugoslovenske studije” želimo da ukažemo na relevantnost i specifičnost političkih, društvenih, kulturalnih i umetničkih praksi u (post)jugoslovenskim državama, te da predložimo mogućnost zasnivanja novog polja naučnog rada u društvenim i humanističkim naukama, po uzoru na aktuelne tokove u socijalističkim i postsocijalističkim studijama.

Tim

Srđan Atanasovski
Dubravka Đurić 
Andrija Filipović
Ivan Manojlović
Ana Panić
Ivana Pantelić
Ana Petrov
Sanja Petrović Todosijević
Srđan Radović
Lada Stevanović

Koordinatorka centra

Ana Petrov
ana.petrov@fmk.edu.rs

Centar za komparativne studije konflikta (CFCCS) je istraživački i edukativni centar, koji radi pri Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Cilj Centra je da otvori prostor u kome svi zainteresovani mogu da se uključe u studije dinamike konflikta kroz komparativni okvir. Dok većina akademika proučava pojedinačne konflikte kao izuzetak, naš cilj je da kroz komparativni okvir naglasimo širu dinamiku društava u konfliktu. Naša interesovanja i projekti fokusirani su na konflikte u zemljama naslednicama bivše SFRJ i na izraelsko-palestinski konflikt, kao i druge konflikte širom sveta.

Jedan od najvidljivijih projekata CFCCS-a je Letnja škola komparativnih studija konflikta, koja od 2010. svake godine okuplja studente iz svih krajeva sveta, kao i eminentne predavače u ovoj oblasti.

Akademska direktorka centra je prof. dr Orli Fridman, a više o radu Centra za komparativne studije konflikta možete pročitati na našoj zvaničnoj web prezentaciji.

Beogradski Centar za digitalne humanističke nauke (CDHN) je vodeća srpska istraživačka institucija koja se bavi upotrebom računarskih metoda u proučavanju tradicionalnih humanističkih disciplina. Sa snažnim fokusom na digitalna izdanja, modeliranje podataka i tekstualnu analizu, augmentovano, kolaborativno čitanje i izradu standardnih leksikografskih resursa, CDHN razvija infrastrukturni pristup humanističkom računarstvu sa ciljem da istorijsko, književno i kulturno nasleđe, kao i savremenu umetničku produkciju, učini dostupnim, upotrebljivim i otvorenim za kreativne računarske intervencije.

CDHN aktivno učestvuje i doprinosi različitim međunarodnim projektima kao što su DARIAH-ERIC (Digitalna istraživačka infrastruktura za umetnost i humanistiku, Evropski konzorcijum istraživačkih infrastruktura); Međunarodna mreža centara za digitalnu humanistiku (centerNet); Inicijativa za kodiranje teksta (TEI) i Evropska mreža za elektronsku leksikografiju (ENeL).

CDHN je osnovan 2008. godine. Od 2015. funkcioniše u sklopu Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum.

TIM

Uprava:

 • • Toma Tasovac, direktor
 • • Irena Marinski, generalni sekretar

Istraživanje i razvoj:

 • • Natalija Jermolaev (digitalne biblioteke)
 • • Evgenija Kelbert (komparativna književnost)
 • • Lazar Kovačević (arhitektura sistema)
 • • Goran Marinković (digitalni arhivi)
 • • Danica Radovanović (informaciona nauka)
 • • Saša Mile Rudan (teorija saradnje)
 • • Siniša Rudan (društvene informacione tehnologije)

Tekući projekti:

 • • Bukvik: vizuelno istraživačko okruženje sa shematizovanim tokovima podataka za izučavanje književnosti
 • • ColllaboArte: umetnička saradnja, izražavanje i diseminacija preko kulturnih i jezičkih granica
 • • DARIAH-RC: referentni kurikulum za digitalnu humanistiku
 • • LitTerra: svet književnosti — augmentovani književni ekosistem
 • • Prepis.org: transkripcije i digitalna izdanja srpskog rukopisnog nasleđa
 • • Raskovnik: istorijski i dijalektološki rečnici srpskog jezika
 • • SLaWS (Srpski leksički veb servis): kraudsorsovana alatka za poluautomatsku lematizaciju i morfosintaksičku anotaciju
 • • Transpoetika: platforma za srpski jezik i književnost

Savetodavni odbor:

 • • Elizabet Bur, profesor francuskog, frankofone i italijanske lingvistike, Univerzitet u Lajpcigu
 • • Erik Čempion, profesor kulturne vizualizacije, Univerzitet Kurtin
 • • Kler Kliva, profesor digitalne humanistike, Univerzitet u Lozani
 • • Maran Dako, direktor OpenEdition-a
 • • Ketrin Hejlz, profesor književnosti, Univerzitet Djuk, uvaženi profesor emeritus, Univerzitet u Kaliforniji, Los Anđeles
 • • Vera Hildenbrant, izvršni direktor Centra za digitalnu humanistiku u Triru
 • • Meredit Martin, direktor, Centar za digitalnu humanistiku, Univerzitet Prinston
 • • Džulijen Najan, predavač digitalne informatike, katedra za informatiku, Univerzitetski koledž u Londonu
 • • Andrea Rap, profesor nemačke računarske filologije, Tehnički univerzitet u Darmštatu
 • • Loran Romari, direktor, DARIAH-ERIC (Digitalna istraživačka infrastruktura za umetnost i humanistiku, Evropski konzorcijum istraživačkih infrastruktura)
 • • Jan Ribicki, docent, Institut za engleske studije, Univerzitet Jagelonijan, Krakov
 • • Suzan Šrajbman, profesor digitalne humanistike i direktor Instituta za istraživanje irske istorijske i kulturne tradicije (An Foras Feasa) na Irskom nacionalnom univerzitetu Mejnut
 • • Andreas Vit, rukovodilac grupe za istraživačke infrastrukture na Institutu za nemački jezik u Manhajmu; počasni profesor digitalne humanistike na Univerzitetu u Hajdelbergu

Radi unapređivanja naučnoistraživačke delatnosti i obezbeđivanja povoljnijih uslova za uključivanje studenata u naučnoistraživački rad, Fakultet za medije i komunikacije je osnovao Institut za interdisciplinarna istraživanja.

Delatnost Instituta čini interdisciplinarni i multidisciplinarni naučnoistraživački rad u fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima u oblastima u okviru kojih Fakultet ima akreditovane studijske programe.

Svoju delatnost Institut ostvaruje: realizacijom naučnoistraživačkih i razvojnih projekata iz programa Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i programa drugih naručilaca, bilo kao samostalni institucionalni nosilac ili učesnik u projektu; organizovanjem naučnih i stučnih skupova; organizovanjem stručnih radionica i seminara; uključivanjem naučnoistraživačkog podmlatka u rad na istraživačkim projektima; organizovanjem međunarodne i međuinstitucionalne saradnje u oblasti istraživačkog rada, kao i dodatnim edukativnim programima i drugim oblicima rada.

Rukovodilac Instituta za interdisciplinarna istraživanja Fakulteta za medije i komunikacije je prof. dr Tatjana Rosić.
 tatjana.rosic @ fmk.edu.rs

Laboratorija za psihološka istraživanja predstavlja istraživačko-nastavnu jedinicu koja funkcioniše u okviru Departmana za psihologiju FMK. Njena prvenstvena funkcija je uključivanje studenata u naučno-istraživački proces, odnosno omogućavanje studentima da prođu kroz sve faze naučnog istraživanja.

Pored toga, u okviru Laboratorije organizuju se edukacije vezane za različite metodološke i statističke procedure koje se koriste u istraživačkom radu, kao i tribine na kojima gostuju istraživači iz oblasti psihologije iz različitih institucija u Srbiji.

Koordinator Laboratorije za psihološka istraživanja je dr Janko Međedović.
janko.medjedovic @ fmk.edu.rs

Istraživačka laboratorija za digitalnu humanistiku i umetnost je naučno-istraživačka jedinica u sastavu Fakulteta, koja za cilj ima da obezbedi organizacioni okvir u kome će se teorijskim, praktičnim, umetničkim i istraživačkim pristupom sagledavati upotreba novih tehnologija u humanističkim disciplinama, kao i digitalna kultura iz humanističke perspektive.

Zadaci Laboratorije su naročito:
- primena kompjutera u društvenim naukama, teoriji, kulturi i umetnosti;
- digitalizacija podataka, tekstova i vizuelnog materijala;
- izrada analiza i modelovanje digitalnih istraživačkih okruženja za rad u humanističkim disciplinama sa digitalnim podacima - arhiviranje;
- sistematizacija digitalnih podataka i baze podataka;
- korišćenje mogućnosti interneta za izgradnju umreženih istraživačkih infrastruktura;
- prezentacija znanja u miltimedijalnim softverskim okruženjima;
- razvijanje softvera, vizuelizacija podataka;
- obrada Big Data u humanističkim naukama;
- razvijanje neposredne saradnje uspostavljanjem mreže sa odgovarajućim zainteresovanim institucijama i dr.

Koordinator Istraživačke laboratorije za digitalnu humanistiku i umetnost je prof dr. Jovan Čekić.
jovan.cekic @ fmk.edu.rs 

Centar za studije medija osnovan je 2010. godine s ciljem da unapredi i osavremeni studije medija na Fakultetu za medije i komunikacije. U okviru Centra organizovana je praktična obuka studenata za rad u medijima, afirmacija studentskog aktivizma kao i podsticanje društvenog angažmana studenata koji je usmeren na promociju vrednosti demokratskog društva i medijske kulture.

Tamara Pupovac, direktor
tamara.pupovac@fmk.edu.rs

Kontakt :

Centar za studije medija
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65
11000 Beograd

O Centru

Centar za studije medija je edukativno istraživački centar u okviru studijskog programa Novinarstvo i medijska produkcija na Fakultetu za medije i komunikacije. Centar obavlja nastavnu delatnost, obuku studenata za rad u štampanim, elektronskim i online medijima. U okviru Centra funkcioniše radijska produkcija, a u pripremi su TV produkcija kao i izdavaštvo. Centar organizuje istraživačku delatnost koja za cilj ima unapređenje znanja i veština studenata kroz izučavanje oblasti masovnih medija i njihove uloge u savremenom društvu. Istovremeno, Centar za studije medija radi na unapređenju nastavnih programa, organizaciji letnje škole, kao i saradnji sa srodnim centrima.

Aktivnosti Centra:

FMK RADIO

FMK radio promoviše društveno angažovane teme, studentski aktivizam, marginalne zajednice, bavi se filmom, književnošću, muzikom, sportom ...

E- MAGAZIN

Internet magazin Tranzistor deo je projekta Centra za studije medija Fakulteta za medije i komunikacije koji za cilj ima unapređenje znanja i veština naših studenata u različitim novinarskim žanrovima.

REGIONALNI SEMINAR „MEDIJI U TRANZICIJI“

U okviru istraživačke delatnosti Centar za studije medija je organizovao  regionalni seminar "Mediji u tranziciji" . Seminar, čiji polaznici su bili studenti iz Sarajeva, Zagreba i Beograda, održan je na Fakultetu za medije i komunikacije od 27.juna do 01. jula 2011. godine.

Cilj ovog projekta je afirmacija regionalne saradnje kroz povezivanje studenata novinarstva, komunikacija i medijske produkcije sa prostora bivše Jugoslavije. Polaznici seminara imali su priliku da slušaju predavanja o ulozi medija uoči, tokom i posle rata kao i o njihovom delovanju u tranzicionom periodu, prilagođavanju standardima funkcionisanja savremenog sveta. Takođe, bile su zastupljene i teme vezane za oblasti komunikacija, digitalnih umetnosti i popularne kulture. Program regionalnog seminara možete da pogledate ovde, kao i foto galeriju sa dodele sertifikata polaznicima seminara.

Centar za kreativno preduzetništvo postoji sa ciljem da podstakne  preduzetničku inicijativu kod studenata FMK. 
Naša vizija je da u svakoj generaciji studenata završne godine razvijemo i motivišemo preduzetničku inicijativu. 
Onim studentima koji imaju želju za započinjanje sopstvenog posla Centar ce pomoći pri realizaciji svoje ideje.
Onima koji sebe vide u okviru organizacija ćemo pomoći da razumeju i razviju preduzetnički duh kao jednu od najtraženijih osobina današnjice. 

Direktor Centra za kreativno preduzetništvo: 
Srđan Janićijević
srdjan.janicijevic@fmk.edu.rs

Media centar Fakulteta za medije i komunikacije je programski i organizacijski centar fakulteta koji deluje u skladu sa vizijom koja afirmiše slobodan i kreativan akademski rad, slobodu stvaranja i izražavanja studenata ovog fakulteta. U okviru Centra, studenti se udružuju, saglasno svojim željama i sklonostima, sa ciljem da medijski proprate i predstave kreativne radove svojih kolega koji su nastali u okviru ispita iz redovnog programa na studijama.

Glavni cilj Centra je da se studenti međusobno promovišu i stimulišu, kako radi sopstvenog usavršavanja, tako i u cilju promovisanja FMK, kao fakulteta koji je u stanju da podrži talenat i kreativnost studenata u zaokruženom procesu učenja, praktičnog rada pa i do samog afirmana za pronalaženje budućeg zaposlenja.

Pored toga, cilj Centra je da kroz brojne aktivnosti obezbeđuje praktičan rad studenata u medijskim kućama, što doprinosi, kako kreativnom i stvaralačkom usavršavanju studenata, tako i popularizaciji i promociji FMK.

Ovaj centar uspostavlja saradnju sa sličnim centrima sa drugih univerziteta i fakulteta, kao i drugim ustanovama i organizacijama. Pored toga, korisnici usluga Centra su u prilici, da po sopstvenom izboru kandiduju posebne programe i aktuelne događaje koji će se „obrađivati i pratiti“, te kao takve plasirati kolegama na FMK.

Centar radi po principu „studenti o studentima“, tako što se na osnovu prijave selektuju oni koji imaju praktičnu ulogu izveštača – istraživača. Putem intervjua, priloga, snimanja kratkih video zapisa itd. prate redovnu nastavu i formiraju centralni korpus o kreativnim radovima studenata FMK. Ti radovi se potom realizuju kroz neku novu izazovno-kreativnu formu i plasiraju kao promotivni materijal za upis na ovaj fakultet i koriste se za istraživačko-praktični rad u Centru. Studenti tako pored sopstvenog angažmana imaju stručne konsultacije, usmeravanje i pomoć koordinatora Centra. Posebno se radi na razvijanju i usavršavanju kvaliteta praktičnog nivoa budućih medijskih izveštača i razvija se talenat za njihova pojedinačna interesovanja.

Rad u Centru je volonterski.


Koordinator Media Centra je prof. dr Stanko Crnobrnja.