Primenjena psihologija

Rođena 1954. godine u Ljubljani. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za psihologiju. Magistrirala (1991) i doktorirala (2000) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1982. godine angažovana na projektima Ministarstva nauke Republike Srbije u oblasti razvojne i pedagoške psihologije (8 projekata). Od 2006. do 2010. godine rukovodila je projektom Ministarstva nauke (Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena). Učestvovala je u tri međunarodna projekta kao istraživač i koordinator za programsku komponentu (SIDA/SAREC, OSI/IEP i OSI Crna Gora). Učestvovala je u 18 domaćih projekata (koji su imali podršku Svetske banke, UNESCO, UNICEF, Fonda za otvoreno društvo i organizacije Save the Children). U osam projekata je imala ulogu rukovodioca projekta ili tematskog bloka u okviru projekta.

Objavila jednu samostalnu monografiju i četiri koautorske monografije. Autor je ili koautor radova objavljenih u pet međunarodnih i sedam domaćih monografija. Autor i koautor dvadesetak članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor knjige za popularnu nauku „Konflikti i šta sa njima“, koja je prevedena na sedam jezika.

Angažovana je kao rukovodilac ekspertskog tima Ministarstva prosvete i sporta za otvaranje tržišta udžbenika (2002-2003) i kao član ekspertskog tima Ministarstva prosvete i sporta za očuvanje kvaliteta u obrazovanju (od 2002, sada u statusu stalnog konsultanta Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Član konsultantskog tima Ministarstva prosvete i sporta za akreditovanje programa za stručno usavršavanje nastavnika i za nacionalni akcioni plan borbe protiv nasilja. Član Veća za reformu (2001-2002), Prosvetnog saveta (2003), član odbora za mlade pri organizaciji Prijatelji dece Srbije (2002-2003); član stručnog saveta UNICEF-a za program „Moja škola-škola bez nasilja“ (od 2005).

Član redakcije časopisa Psihologija (1993-2002), glavni urednik časopisa Psihološka istraživanja (1997-2003), zamenik glavnog urednika časopisa Psihološka istraživanja (od 2010), glavni urednik monografskih izdanja Instituta za psihologiju (1997-2003). U izdavačkoj kući Kreativni centar angažovana je kao konsultant (od 1994. godine do 2005). Koautor je dva akreditovana projekta za stručno usavršavanje nastavnika (Učionica dobre volje i Kultura kritičkog mišljenja). Od 2002. godine recenzent za više desetina knjiga za popularnu nauku i za 16 udžbenika za osnovnu školu. Član međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja: ISCAR i Društva psihologa Srbije.

Nosilac sledećih nagrada: Oktobarska nagrada za najbolji studentski rad (1979. i 1982); nagrada Borislav Stevanović za naučni doprinos u psihologiji (1989. za tekst u zborniku Simbolička igra i stvaralaštvo); nagrada Neven za knjigu iz popularne nauke Konflikti i šta sa njima (1995); nagrada Živorad Žiža Vasić za popularizaciju psihologije (2002).

dijana.plut @ fmk.edu.rs

Rođen u Beogradu 1952. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završio 1999. godine na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Dobitnik “Fulbright” stipendije 1987. godine. Član SANU van radnog sastava od 2003. godine. Izabran za “Best Doctors in America” 2002. i svake naredne godine do danas. Uvršćen u Kingston’s “Who is Who in America”. Izabran za “Best Doctors in St. Louis”, St. Louis Magazine, svake godine od 2003. Redovni profesor psihijatrije na Departmanu psihologije na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Gostujući profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Koautor je jednog od vodećih modela ličnosti u svetu, tzv. “Sedmofaktorskog psihobiološkog modela” sa profesorom Kloningerom iz Sent Luisa, SAD. Objavio je više od 100 naučnih radova u recenziranim časopisima, desetine poglavlja u knjigama i udžbenicima, kao i jednu knjigu sa profesorom Kloningerom. Objavio je 30 originalnih radova u srpskim časopisima i 70 originalnih radova u inostranim časopisima i knjigama.

Rođena 1969. godine u Beogradu. Osnovne studije psihologije završila 1993. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije na Katedri za socijalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu upisuje 1994. godine. Magistarski rad sa temom “Izborno ponašanje u Srbiji - demografski i personalni činioci”, kod mentora prof. dr Bore Kuzmanovića, brani novembra 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Nacionalni identitet: psihološka analiza naučnih i laičkih shvatanja“, brani 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 1994. godine radi u Institutu za političke studije. Nakon sticanja zvanja doktora psiholoških nauka, u Institutu za političke studije unapređena u zvanje naučnog saradnika. Za docenta Univerziteta Singidunum, Fakulteta za evropske pravno – političke studije, izabrana 2008. godine. Bila angažovana kao Direktor sektora za ispitivanje javnog mnenja u Medium Index, jugoslovenskoj članici Gallup International. Od 2007. godine član je tima Strateškog Marketinga, kao Direktor medijskih istraživanja. Rukovodila svim etapama istraživačkog procesa: kreiranjem instrumenata i projektnih zadataka, pripremanjem upitnika, prikupljanjem podataka, statističkom analizom, pisanjem izveštaja, itd. Učestvovala na brojnim međunarodnim projektima (FP7 projektima Evropske komisije).

Objavila brojne stručne radove u oblasti izbornog ponašanja, nacionalnog identiteta; ponašanja konzumenata hrane; učestvovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu u domaćim i stranim časopisima. Autor monografije: Čovek o naciji, objavljene 2008 godine. Bila gostujući predavač na Filozofskom fakultetu i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

jasna.milosevic @ fmk.edu.rs

Rođena 1950. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1973. Doktorirala 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Takođe je završila specijalizaciju iz kliničke psihologije 1980. godine, kao i psihoterapijske treninge iz TA 1982, sistemske porodične terapije 1997. (UK) i kognitivno-bihejvioralne terapije 1996. godine (UK). Poseduje Statement of Equivalence Britanskog udruženja za psihologiju (BPS) za status sertifikovanog kliničkog psihologa (chartered clinical psychologist).

Radila je na Klinici za psihijatriju u Beogradu (sadašnji Institut za psihijatriju) do 1992, a potom u Velikoj Britaniji, u „South West and St. Georges Mental Healt Trust“ (1993-2006) i u privatnoj praksi.

Tokom rada u Beogradu učestvovala je i u nastavi za studente psihologije i medicine, držala kurseve na magistarskim studijama iz psihoterapije pri Medicinskom fakultetu i bila supervizor za specijalizante iz kliničke psihologije.

U Velikoj Britaniji predavala je kao gostujući profesor na magistarskim studijama iz sistemske psihoterapije na University of Surrey (1995-1997), bila je među nastavnicima nosiocima programa za doktorat iz sistemske psihoterapije na University of Barkshire (1997-2009), u nastavi za doktorante iz kliničke psihologije za University of Surrey (1998-2006), Royal Holloway University (2002-2005) i UCL (2003-2005).

Držala je niz edukativnih seminara i radionica iz sistemske terapije, kako za studente u terapijskom treningu, tako i za studente u toku doktorskih studija iz kliničke psihologije. Vodila je trening programe iz kognitivno-bihejvioralne terapije za lekare na specijalizaciji iz psihijatrije i za socijalne radnike u mentalnom zdravlju.

U svojoj dugoj karijeri aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima.

Objavila više od 40 samostalnih i kolaborativnih stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, sa temama iz različitih oblasti psihologije, naročito kliničke psihologije i psihoterapije, istraživanja selfa, etike,  kao i radove o inovacijama u organizaciji službi u mentalnom zdravlju, među kojima izdvajamo: „Uloga ranih poruka u formiranju paranoidnosti“ (1979), „Analiza komunikacije terapeut-pacijent u psihoterapiji paranoidnih“(1982), „Ugovor protiv psihoze“ (1982), „Indikacije za psihoterapiju paranoidnih stanja“ (1986), „Psihoterapija kao komunikacija sistema vrednosti“(1988), „Individualna psihoterapija paranoidnih reakcija“ (1997), „Between self and narrative, towards a social construction of self“ (1997), „A framework for systemic consultation“ (2001), „Professional identity of clinical psychologists“ (2004), „Living with psychosis, a narrative framework“ (2007).

jelena.manojlovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1969. godine u Beogradu. Diplomirala 1993. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila postdiplomske studije, magistrirala 1997. godine i odbranila doktorsku disertaciju 2006. godine.

U zvanju naučnog saradnika, radi na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Angažovana na projektima Ministarstva nauke, oblast razvojne i pedagoške psihologije. Sarađivala na međunarodnim projektima: Democracy in Education - Education for Democracy (SIDA/SAREC, 1998-2001) i Obrazovanje i društvena kriza (UNESCO, 2000-2003). Radila kao analitičar u istraživačkom delu projekta Moja škola – škola bez nasilja (UNICEF, 2006-2008). Radila na projektu Svakodnevica mladih u Srbiji (Ministrastvo omladine i sporta, 2007-2009), čiji su rezultati korišćeni za izradu Nacionalne strategije za mlade. Od 1999. godine član autorskog tima projekta Kultura kritičkog mišljenja (Institut za psihologiju i MOST) i rukovodilac potprojekta Kultura kritičkog mišljenja u nastavi psihologije. Kao član ekspertskih timova Ministarstva prosvete, bila angažovana na reformi stručnog usavršavanja nastavnika (2001-2003) i izradi nacionalnih standarda kvaliteta udžbenika (2003-2004). Učestvovala u oceni pedagoško-psihološkog kvaliteta novih osnovnoškolskih udžbenika (2003-2007). Od 2008. godine, kao stručni konsultant Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, radila na definisanju nacionalnih obrazovnih standarda za predmet Priroda i društvo.

Objavila dve samostalne monografije, a koautor je radova objavljenih u tri međunarodne i deset domaćih monografija. Autor velikog broja članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Član međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja: ISCAR.

Predavala u Beogradskoj otvorenoj školi (2002-2003). Držala predavanja po pozivu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Učiteljskom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

jelena.pesic @ fmk.edu.rs

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1975. godine. Magistrirala 1987, a doktorirala 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je kliničku psihologiju i više godina radila na Psihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta na poslovima psihodijagnostike, psihoterapije istraživanja i edukacije. Ekspert je za diferencijalnu dijagnostiku i psihoterapiju poremećaja ličnosti.

Učestvovala je u nastavi na specijalističkim studijima iz kliničke psihologije i master studijama psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1982-1992). Nosilac je Internacionalne licence za psihoterapiju Evropske asocijacije psihoterapeuta. Trener je i supervizor Nacionalne asocijacije za psihoterapiju.

Objavila je preko 80 stručnih i naučnih radova u stranim i domaćim časopisima, iz oblasti diferencijalne dijagnostike i psihoterapije poremećaja ličnosti. Referisala je brojne radove na međunarodnim i domaćim kongresima. Njen rad je citiran kao originalan doprinos u ediciji Developements in Psychotherapy (ed. W. Dryden, SAGE pub. 1996). Koautor je poglavlja u knjizi Personality Disorders, (eds. M. Maj, H.S. Akiskal, John Wiley & Sons, 2005).

Više godina je recenzent i član redakcije časopisa „Psihijatrija Danas“, koji izdaje Institut za mentalno zdravlje u Beogradu. Od 1988-1992. je bila član Izdavačkog saveta i recenzent časopisa Internacionalnog udruženja za transakcionalnu analizu, „Transactional Analysis Journal“, sa sedištem u San Francisku. Istraživač je na projektu posvećenom ispitivanju temperamenta i strukture simptoma poremećaja ličnosti (2011-2015) koje finansira republičko Ministarstvo nauke.

mirjana.divac @ fmk.edu.rs

Rođena 1952. godine u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je 1989. i doktorirala u oblasti psihijatrije. Uporedo sa kliničkim radom na Institutu za psihijatriju i Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, od 1994. godine se bavi razvijanjem modela primene sistemskog modela u različitim kontekstima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i promocijom psihoterapije kao nezavisne profesije. Od 2000. godine je međunarodni ekspert za akreditaciju trening instituta za psihoterapiju ispred Evropske asocijacije za psihoterapiju.

2005. godine je osnovala Asocijaciju sistemskih terapeuta, koja je evropski i nacionalno akreditovana institucija za edukaciju iz oblasti psihoterapije. Aktuelni je generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju i Saveza društva psihoterapeuta Srbije. Sarađivala je sa brojnim međunarodnim organizacijama (UNHCR, UNICEF, UNDP, CARE, Handicap International) u konstruisanju i primeni različitih trening programa za stručnjake koji su pružali psihosocijalnu podršku ugroženom stanovništvu. Trenutno je konsultant Međunarodne organizacije za migracije i „SOS Kinderdorff selima“ u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Objavila je brojne radove iz psihoterapije, psihosocijalnog pristupa. Član je uređivačkog odbora „Human Systems“.

nevena.calovska @ fmk.edu.rs

Rođen 1944. godine u Valjevu. Na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao 1969. Za asistenta za Statistiku i Psihometriju na istom odeljenju izabran 1971. Doktorirao 1982, disertacija „Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem“. Za vanrednog profesora na Odeljenju za psihologiju u Beogradu izabran 1992, gde je radio do oktobra 2010. Za vanrednog profesora za predmete Statistika, Statistika 2, Metodologija psiholoških istraživanja i Psihometrija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum izabran novembra 2010.

Držao nastavu Statistike na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju u Beogradu. Osim na Filozofskom fakultetu u Beogradu, držao nastavu na odeljenjima za psihologiju u Nišu, Banjaluci i Tuzli. Trenutno honorano angažovan na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Takođe drži nastavu na predmetu Statistika za bibliotekare na Filološkom fakultetu u Beogradu. Držao predavanja o pravljenju testova znanja u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu. Bio rukovodilac dva projekta Instituta za psihologiju u Beogradu. Trenutno vodi projekat selekcije kandidata za stipendije Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije u istom institutu. Više od 20 godina organizovao i vodio prijemni ispit za sve grupe Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u časopisima i na naučnim skupovima. Knjiga „Testovi opšte informisanosti“ objavljena u više izdanja. Više puta bio mentor ili član komisija za izradu doktorskih i magistarskih radova. Osam godina bio glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija.

Dva puta biran za prodekana za nastavu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio upravnik Odeljenja za psihologiju u Beogradu i šef Katedre za metodologiju psiholoških istraživanja. Trenutno član Upravnog odbora Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije. Bio član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu, bio član Upravnog odbora Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije i član Saveta Filozofskog fakulteta u Beogradu.

panta.kovacevic @ fmk.edu.rs

Rođena 1947. godine u Beogradu. Diplomirala 1972, specijalizirala neuropsihijatriju 1978, subspecijalističke studije psihoanalitičke psihoterapije završila 1992. godine, doktorirala 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. godine je nastavnik na odeljenju za Psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je predavala predmet Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma. Na Fakultetu za medije i komunikacije izabrana 2008. godine za redovnog profesora i šefa Departmana za psihologiju. Bila je dugogodišnji rukovodilac Centra za edukaciju u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi u Institutu za mentalno zdravlje. 

Objavila je oko pedeset naučnih radova, monografija-supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji, osam poglavlja u knjigama, radove u kojima je jedini autor ili prvi od dva autora. U periodu od 1990. godine realizovala više projekata uz podršku UNICEF-a u Srbiji i Crnoj Gori. 

Od 2000. je spoljni konsultant Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) za psihosocijalnu podršku interno raseljenim licima i porodicama nestalih. 2002-2003. godine angažovana kao spoljni konsulant MKCK za rad sa porodicama nestalih u Gruziji i Abhaziji. 

2001-2002. godine je bila angažovana kao sudski veštak Haškog suda. Od 2004. godine je bila podpredsednik Društva analitičkih psihoterapeuta Srbije, a od 2004. izabrana za predsednika Društva. Od 2001. je član Evropskog udruženja psihoterapeuta. Od 2004. godine je delegat Srbije u Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

zorka.lopicic @ fmk.edu.rs

Rođena 1961. godine u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1983. godine, smer Klinička psihologija. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad iz oblasti procene ličnosti “Empirijska analiza graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu” odbranila je 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorat iz oblasti procene ličnosti "Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika" odbranila je 2001. godine na istom fakultetu, gde je 2005. godine i stekla zvanje naučnog saradnika.

Od 1985. godine zaposlena je na Klinici za psihijatriju KC Srbije, obavlja poslove dijagnostike i psihoterapije sa različitim kategorijama psihijatrijskih poremećaja. U svom naučnom radu objedinjava iskustva istraživača i praktičara, što je retkost među kliničkim psiholozima. Pohađala je edukacije iz oblasti psihoterapije: autogeni trening, Radix, Transakciona analiza, porodična terapija, grupna analitička terapija. Poslednjih deset godina radi kao mentor-koordinator na specijalizaciji iz medicinske psihologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Znanje i iskustvo iz oblasti procene ličnosti koristi u selekciji: kadrova (United Nations Development Programme Office, Ekonomski fakultet u Podgorici, Narodna Banka CG, Ministarstvo za finansije i ekonomiju Vlade Srbije, formiranje nacionalne mreže gerontodomaćica u CG) i studenata (četiri generacije Policijske akademije u Danilovgradu, Fakultet dramskih umetnosti na Cetinju).

Održala je brojne edukativne seminare iz oblasti procene ličnosti. Učestvovala je kao organizator ili član tima u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (WAIS-IV, NEO PI-R,PAI, Rorschach metod). Učestvovala je u internacionalnom projektu (o univerzalnosti Petofaktorskog modela ličnosti), čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science. Ima objavljene tri knjige.

dragana.djuric.jocic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1971. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju 1998. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za psihologiju. 2006. godine odbranila je magistarski rad na temu: “Psihometrijsko istraživanje koncepta emocionalne inteligencije i njegove operacionalizacije Baron-ovim instrumentom za merenje koeficijenta emocionalne inteligencije (EQ)” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je sa odličnom ocenom 2007. godine i stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Doktorsku disertaciju “Dodatna valjanost Inventara za procenu ličnosti (PAI) u objašnjenju nekih psihopatoloških entiteta” je odbranila 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Gorana Kneževića.

Od 1999. god. do 2012. god. radi kao klinički psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Kao deo tima istraživača učestvovala u nizu pilot istraživanja novih psiholoških mernih instrumenata na našoj kliničkoj populaciji (MCMI III samoopisni inventar ličnosti; Inventar za procenu ličnosti (PAI)). Tokom 2011. godine u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i u sklopu Projekta ministarstva obrazovanja Republike Srbije učestvovala u istraživanju “Standardizacija WAIS-IV testa na srpskoj populaciji” i bila edukator istraživača za primenu WAIS-IV testa sposobnosti. Od 2007. godine radi kao mentor u praktičnoj nastavi iz predmeta klinička psihologija za studente psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, a od 2010. kao mentor na specijalizaciji iz medicinske psihologije za kliničke psihologe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2012. godine radi kao klinički psiholog u Bolnici za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”.  

Autorka je velikog broja naučnih i stručnih radova.

Diplomirala na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. godine.Zvanje specijaliste medicinske psihologije stiče 1992. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2003. na istom fakultetu stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Neuropsihološka analiza endogene depresije“.

Od 1988. do 1998. godine zaposlena je u Urgentnom centru, a od 1998. do 2002. u Intitutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Od 2002. godine radi kao psiholog specijalista u Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Prema standardima International Neuropsychological Society stekla kompetencije za rad u oblasti Neuropsihologija i za zvanje neuropsihologa. Član je kliničke sekcije Društva psihologa Srbije i član Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije do 2013. godine.

Od 2005. godine, održava edukativne seminare iz kliničke neuropsihologije za psihologe u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Predavač je na teme kliničke psihologije, psihodijagnostike i neuropsihologije u sklopu programa specijalizacije iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu i Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Autorka je velikog broja naučnih i stručnih radova.

Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu 2007. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2014. godine. Stručni saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica. Radio kao asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici (2009-2010). Predavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2012).

Objavljivao radove u Evolutionary Psychology, Evolutionary Psychological Science, Personality and Individual Differences, Motivation and Emotion, Journal of Individual Differences, itd. Autor monografije "Nomološka mreža psihopatije". Član redakcije časopisa Psihološka Istraživanja i Zbornik Instituta za Kriminološka i Sociološka Istraživanja. Član programskog odbora naučnog skupa Empirijska Istraživanja u Psihologiji. Učestvovao na dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

janko.medjedovic @ fmk.edu.rs

Doktorirala je psihologiju 2011. godine sa tezom „Koncept Senke i njen značaj u analitičkom terapijskom  i dijagnostičkom radu“. Magistrirala je 2003. godine, tema : „Kognitivne i emocionalne komponente bolesti zavisnosti“. Analitički psihoterapeut i supervizor - Individualni član Svetske asocijacije za analitičku psihoterapiju (International Association for Analytical Psychology).  Član EAP-a (Evropsko udruženje psihoterapeuta) i SDPS-a (Savez Društava Psihoterapeuta Srbije), kao i Beogradskog Analitičkog Kruga-a i SAS-a (razvojna grupa pri IAAP). Predavač i supervizor pri edukaciji za analitički orijentisane psihoterapeute, koju u saradnji organizuju IAAP i SAS . U proteklih dvanaest godina održala veliki broj javnih predavanja i radionica iz oblasti analitičke psihologije i psihoterapije .  Završila je osnovni, srednji i napredni kurs iz REBT-a; dvogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije alkoholizma kao i uvodni kurs iz EMDR psihoterapije (Level1). Sertifikovani je trener iz oblasti interpersonalnih veština (oblast komunikacije, assesmenta). Učestvovala u relevantnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

U kompaniji Telekom Srbija je radila kao šef Službe za edukaciju i interpersonalne veštine, a pre toga u HR sektoru na poslovima profesionalne selekcije; osnivač Savetovališta za zaposlene u Telekomu Srbija.

Trenutno se bavi realizacijom projekata i treninga iz oblasti prodaje i assesmenta, kao i projektima iz oblasti razvoja kompetencija.  Radi kao psihoterapeut  u privatnoj praksi. Od 2011.godine osnivač i vlasnik agencije „HERMES Training & Research Center“, koja se bavi HR konsaltingom i organizacionim  savetovanjem. Agencija okuplja stručnjake iz oblasti HR konsaltinga i organizacionog savetovanja i uspešno realizuje saradnju sa vodećim kompanijama u Srbiji i okruženju.

Rođena 1977. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala komunikologiju 2007. godine na Singidunum Univerzitetu – FMK: “Dinamika partnerske komunikacije iz ugla Transakcione analize”. Specijalizirala psihoterapiju kao CTA – Sertifikovani transakcioni analitičar i sistemsko, porodično savetovanje (AST sertifikat). Član EATA i SATA. Istraživač je u oblasti interpersonalne dinamike i psihologije individualnih razlika (stipendista na projektu istraživačkog komiteta Evropske asocijacije za Transakcionu analizu − EATA). Doktorirala 2013. godine na studijskom programu Taos Instituta (USA) i Tilburg Univerziteta iz Holandije. Doktorat se bavi socijalno konstrukcionističkim razmatranjem Transakcione analize na primeru rekonstrukcije koncepta personalne autonomije posmatrane kroz emotivno partnerstvo.

Mentor na disertaciji je dr Harlene Anderson, eminentni teoretičar sistemske teorije, rodonačelnik kolaborativnog pristupa u psihološkom savetovanju, psihoterapiji i couching- u. Sa klijentima radi u okviru opšte bolnice Bel Medic (zdravstvena psihologija) i u privatnoj praksi.

Asistent je na studijskim programima Psihologija, Komunikacije i Novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Sigidunum u Beogradu. Predavač na predmetima Psihologija komunikacija, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija, Psihologija medija, Istraživački intervju i fokus grupa. Koordinator osnovnih studija Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije.

kristina.brajovic.car @ fmk.edu.rs

Završila osnovne studije psihologije, studentkinja doktorskih akademskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine saradnica Instituta za psihologiju u Beogradu na međunarodnim i domaćim istraživačkim projektima iz oblasti obrazovanja i razvoja mladih: OECD/PISA (Programme for International Student Assessment), Kultura kritičkog mišljenja, Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu (UNICEF i Institut za psihologiju), OECD/TALIS (Teaching and Learning International Survey). Od 2010. godine angažovana kao evaluatorka na projektima Ministarstva prosvete Republike Srbije (DILS - Delivery of Improved Local Services).

Završila edukaciju iz Kognitivno-bihejvioralne terapije u radu s decom i mladima (2006). Licencirani trener za razvoj kompetencija profesionalaca u radu sа decom i mladima s problemima u ponašanju (UNICEF, Ministarstvo rada i socijalne politike i EU, 2009). Voditeljka programa stručnog usavršavanja o kvalitativnim metodama istraživanja (2011).

Poseduje profesionalno iskustvo u nevladinom sektoru (IAN – International Aid Network, Autonomni ženski centar, HRSD - Human Resources, Solutions and Development).

Izlaže radove na naučnim skupovima i objavljuje u publikacijama od nacionalnog značaja. Saradnica Kreativnog centra, koautorka radnih materijala za učenike osnovne škole. Članica Društva psihologa Srbije, više puta bila u Programskom i Organizacionom odboru Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije.

dobrinka.kuzmanovic @ fmk.edu.rs