Psihologija

Rođena 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Godine 2002. diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju "Postmoderna interpretacija interdisciplinarnih teorija i prakse ruske i sovjetske avangarde 1910–1932. godine", odbranila je 2006. godine na Katedri za teoriju umetnosti i medija, Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Školske godine 2002/2003. radila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na mestu asistenta. Tokom studija, usavršavala se u Rusiji i Italiji. Sa svojim radovima, po pozivu, učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. 

Godine 2008. diplomirala je i na Katedri za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Saradnik je časopisa za teatar, film i televiziju "TFT"; zbornika Filmskog centra Srbije «Introducing Youth»; slavističkih zbornika i dr.
Objavila je knjige „Paradigma ruske avangardne i postmoderne umetnosti“ (2008) i “Ideja o glumi: performativni artekosmizam“ (2011).  Prevela je sa ruskog jezika knjigu Mihaila Epštejna “Sola Amore” (2010). Režirala je i izvodila monodramu “Desankin ljubavni životopis” (2008, FDU), igrala je u filmovima “Žigosana” (režija Saša Radojević), “Država” (režija Jelena Marković), “Narcis-Eho” (režija Saša Radojević), “Il Commissario Nardone” (režija Fabrizio Costa).

amra.latific @ fmk.edu.rs

Rođena 1954. godine u Ljubljani. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Odeljenje za psihologiju. Magistrirala (1991) i doktorirala (2000) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1982. godine angažovana na projektima Ministarstva nauke Republike Srbije u oblasti razvojne i pedagoške psihologije (8 projekata). Od 2006. do 2010. godine rukovodila je projektom Ministarstva nauke (Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena). Učestvovala je u tri međunarodna projekta kao istraživač i koordinator za programsku komponentu (SIDA/SAREC, OSI/IEP i OSI Crna Gora). Učestvovala je u 18 domaćih projekata (koji su imali podršku Svetske banke, UNESCO, UNICEF, Fonda za otvoreno društvo i organizacije Save the Children). U osam projekata je imala ulogu rukovodioca projekta ili tematskog bloka u okviru projekta.

Objavila jednu samostalnu monografiju i četiri koautorske monografije. Autor je ili koautor radova objavljenih u pet međunarodnih i sedam domaćih monografija. Autor i koautor dvadesetak članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor knjige za popularnu nauku „Konflikti i šta sa njima“, koja je prevedena na sedam jezika.

Angažovana je kao rukovodilac ekspertskog tima Ministarstva prosvete i sporta za otvaranje tržišta udžbenika (2002-2003) i kao član ekspertskog tima Ministarstva prosvete i sporta za očuvanje kvaliteta u obrazovanju (od 2002, sada u statusu stalnog konsultanta Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja). Član konsultantskog tima Ministarstva prosvete i sporta za akreditovanje programa za stručno usavršavanje nastavnika i za nacionalni akcioni plan borbe protiv nasilja. Član Veća za reformu (2001-2002), Prosvetnog saveta (2003), član odbora za mlade pri organizaciji Prijatelji dece Srbije (2002-2003); član stručnog saveta UNICEF-a za program „Moja škola-škola bez nasilja“ (od 2005).

Član redakcije časopisa Psihologija (1993-2002), glavni urednik časopisa Psihološka istraživanja (1997-2003), zamenik glavnog urednika časopisa Psihološka istraživanja (od 2010), glavni urednik monografskih izdanja Instituta za psihologiju (1997-2003). U izdavačkoj kući Kreativni centar angažovana je kao konsultant (od 1994. godine do 2005). Koautor je dva akreditovana projekta za stručno usavršavanje nastavnika (Učionica dobre volje i Kultura kritičkog mišljenja). Od 2002. godine recenzent za više desetina knjiga za popularnu nauku i za 16 udžbenika za osnovnu školu. Član međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja: ISCAR i Društva psihologa Srbije.

Nosilac sledećih nagrada: Oktobarska nagrada za najbolji studentski rad (1979. i 1982); nagrada Borislav Stevanović za naučni doprinos u psihologiji (1989. za tekst u zborniku Simbolička igra i stvaralaštvo); nagrada Neven za knjigu iz popularne nauke Konflikti i šta sa njima (1995); nagrada Živorad Žiža Vasić za popularizaciju psihologije (2002).

dijana.plut @ fmk.edu.rs

Rođen u Beogradu 1952. godine. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1985. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završio 1999. godine na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Dobitnik “Fulbright” stipendije 1987. godine. Član SANU van radnog sastava od 2003. godine. Izabran za “Best Doctors in America” 2002. i svake naredne godine do danas. Uvršćen u Kingston’s “Who is Who in America”. Izabran za “Best Doctors in St. Louis”, St. Louis Magazine, svake godine od 2003. Redovni profesor psihijatrije na Departmanu psihologije na Washington University School of Medicine u Sent Luisu, Misuri, SAD. Gostujući profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Koautor je jednog od vodećih modela ličnosti u svetu, tzv. “Sedmofaktorskog psihobiološkog modela” sa profesorom Kloningerom iz Sent Luisa, SAD. Objavio je više od 100 naučnih radova u recenziranim časopisima, desetine poglavlja u knjigama i udžbenicima, kao i jednu knjigu sa profesorom Kloningerom. Objavio je 30 originalnih radova u srpskim časopisima i 70 originalnih radova u inostranim časopisima i knjigama.

Rođena 1969. godine u Beogradu. Osnovne studije psihologije završila 1993. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije na Katedri za socijalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu upisuje 1994. godine. Magistarski rad sa temom “Izborno ponašanje u Srbiji - demografski i personalni činioci”, kod mentora prof. dr Bore Kuzmanovića, brani novembra 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Nacionalni identitet: psihološka analiza naučnih i laičkih shvatanja“, brani 2006. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 1994. godine radi u Institutu za političke studije. Nakon sticanja zvanja doktora psiholoških nauka, u Institutu za političke studije unapređena u zvanje naučnog saradnika. Za docenta Univerziteta Singidunum, Fakulteta za evropske pravno – političke studije, izabrana 2008. godine. Bila angažovana kao Direktor sektora za ispitivanje javnog mnenja u Medium Index, jugoslovenskoj članici Gallup International. Od 2007. godine član je tima Strateškog Marketinga, kao Direktor medijskih istraživanja. Rukovodila svim etapama istraživačkog procesa: kreiranjem instrumenata i projektnih zadataka, pripremanjem upitnika, prikupljanjem podataka, statističkom analizom, pisanjem izveštaja, itd. Učestvovala na brojnim međunarodnim projektima (FP7 projektima Evropske komisije).

Objavila brojne stručne radove u oblasti izbornog ponašanja, nacionalnog identiteta; ponašanja konzumenata hrane; učestvovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu u domaćim i stranim časopisima. Autor monografije: Čovek o naciji, objavljene 2008 godine. Bila gostujući predavač na Filozofskom fakultetu i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

jasna.milosevic @ fmk.edu.rs

Rođena 1950. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1973. Doktorirala 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Takođe je završila specijalizaciju iz kliničke psihologije 1980. godine, kao i psihoterapijske treninge iz TA 1982, sistemske porodične terapije 1997. (UK) i kognitivno-bihejvioralne terapije 1996. godine (UK). Poseduje Statement of Equivalence Britanskog udruženja za psihologiju (BPS) za status sertifikovanog kliničkog psihologa (chartered clinical psychologist).

Radila je na Klinici za psihijatriju u Beogradu (sadašnji Institut za psihijatriju) do 1992, a potom u Velikoj Britaniji, u „South West and St. Georges Mental Healt Trust“ (1993-2006) i u privatnoj praksi.

Tokom rada u Beogradu učestvovala je i u nastavi za studente psihologije i medicine, držala kurseve na magistarskim studijama iz psihoterapije pri Medicinskom fakultetu i bila supervizor za specijalizante iz kliničke psihologije.

U Velikoj Britaniji predavala je kao gostujući profesor na magistarskim studijama iz sistemske psihoterapije na University of Surrey (1995-1997), bila je među nastavnicima nosiocima programa za doktorat iz sistemske psihoterapije na University of Barkshire (1997-2009), u nastavi za doktorante iz kliničke psihologije za University of Surrey (1998-2006), Royal Holloway University (2002-2005) i UCL (2003-2005).

Držala je niz edukativnih seminara i radionica iz sistemske terapije, kako za studente u terapijskom treningu, tako i za studente u toku doktorskih studija iz kliničke psihologije. Vodila je trening programe iz kognitivno-bihejvioralne terapije za lekare na specijalizaciji iz psihijatrije i za socijalne radnike u mentalnom zdravlju.

U svojoj dugoj karijeri aktivno je učestvovala na brojnim naučnim skupovima.

Objavila više od 40 samostalnih i kolaborativnih stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, sa temama iz različitih oblasti psihologije, naročito kliničke psihologije i psihoterapije, istraživanja selfa, etike,  kao i radove o inovacijama u organizaciji službi u mentalnom zdravlju, među kojima izdvajamo: „Uloga ranih poruka u formiranju paranoidnosti“ (1979), „Analiza komunikacije terapeut-pacijent u psihoterapiji paranoidnih“(1982), „Ugovor protiv psihoze“ (1982), „Indikacije za psihoterapiju paranoidnih stanja“ (1986), „Psihoterapija kao komunikacija sistema vrednosti“(1988), „Individualna psihoterapija paranoidnih reakcija“ (1997), „Between self and narrative, towards a social construction of self“ (1997), „A framework for systemic consultation“ (2001), „Professional identity of clinical psychologists“ (2004), „Living with psychosis, a narrative framework“ (2007).

jelena.manojlovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1969. godine u Beogradu. Diplomirala 1993. godine na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom fakultetu završila postdiplomske studije, magistrirala 1997. godine i odbranila doktorsku disertaciju 2006. godine.

U zvanju naučnog saradnika, radi na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Angažovana na projektima Ministarstva nauke, oblast razvojne i pedagoške psihologije. Sarađivala na međunarodnim projektima: Democracy in Education - Education for Democracy (SIDA/SAREC, 1998-2001) i Obrazovanje i društvena kriza (UNESCO, 2000-2003). Radila kao analitičar u istraživačkom delu projekta Moja škola – škola bez nasilja (UNICEF, 2006-2008). Radila na projektu Svakodnevica mladih u Srbiji (Ministrastvo omladine i sporta, 2007-2009), čiji su rezultati korišćeni za izradu Nacionalne strategije za mlade. Od 1999. godine član autorskog tima projekta Kultura kritičkog mišljenja (Institut za psihologiju i MOST) i rukovodilac potprojekta Kultura kritičkog mišljenja u nastavi psihologije. Kao član ekspertskih timova Ministarstva prosvete, bila angažovana na reformi stručnog usavršavanja nastavnika (2001-2003) i izradi nacionalnih standarda kvaliteta udžbenika (2003-2004). Učestvovala u oceni pedagoško-psihološkog kvaliteta novih osnovnoškolskih udžbenika (2003-2007). Od 2008. godine, kao stručni konsultant Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja, radila na definisanju nacionalnih obrazovnih standarda za predmet Priroda i društvo.

Objavila dve samostalne monografije, a koautor je radova objavljenih u tri međunarodne i deset domaćih monografija. Autor velikog broja članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Član međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja: ISCAR.

Predavala u Beogradskoj otvorenoj školi (2002-2003). Držala predavanja po pozivu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Učiteljskom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

jelena.pesic @ fmk.edu.rs

Rođena u Beogradu 1966. godine. Doktorirala na Rodnim studijama na Univerzitetu u Novom Sadu - Asocijacija centara za interdisciplinarne studije i multidisciplinarne studije i istraživanja: Centar za rodne studije. Magistrirala je na Otvorenom univerzitetu London, Mylton Keynes, u oblasti savremene političke filozofije, a osnovno obrazovanje je stekla na Katedri za istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radi kao redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Radi kao gostujuća predavačica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, u okviru američkog SIT programa (Study Abroad Balkans: Gender, Transformation and Civil Society), kao i na Euro-Balkan Institutu u Skoplju. Gostovala je kao predavačica na Institutu Studiorum Humanitatis (ISH) u Ljubljani, Filozofskom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Sofiji, Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, i mnogim drugim obrazovnim institucijama. 

Od 2001. godine je jedna od koordinatorki i predavačica u Centru za ženske studije i istraživanje roda u Beogradu, gde je takođe i urednica biblioteke Rod i kultura. 

Objavila je knjige Zajednica onih koji nemaju zajednicu (FMK, Beograd, 2008), Hieroglyphs of Jealousy (Euro Balkan Institut, Skopje, 2008) i Politike nemislivog: uvod u ne-fašistički život  (FMK, Beograd, 2014), kao i više stručnih članaka iz oblasti savremene filozofije, savremene političke teorije, rodnih studija, queer teorije, studija kulture, itd. Uredila je više zbornika i temata u stručnim časopisima. 

jelisaveta.blagojevic @ fmk.edu.rs

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1975. godine. Magistrirala 1987, a doktorirala 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je kliničku psihologiju i više godina radila na Psihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta na poslovima psihodijagnostike, psihoterapije istraživanja i edukacije. Ekspert je za diferencijalnu dijagnostiku i psihoterapiju poremećaja ličnosti.

Učestvovala je u nastavi na specijalističkim studijima iz kliničke psihologije i master studijama psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1982-1992). Nosilac je Internacionalne licence za psihoterapiju Evropske asocijacije psihoterapeuta. Trener je i supervizor Nacionalne asocijacije za psihoterapiju.

Objavila je preko 80 stručnih i naučnih radova u stranim i domaćim časopisima, iz oblasti diferencijalne dijagnostike i psihoterapije poremećaja ličnosti. Referisala je brojne radove na međunarodnim i domaćim kongresima. Njen rad je citiran kao originalan doprinos u ediciji Developements in Psychotherapy (ed. W. Dryden, SAGE pub. 1996). Koautor je poglavlja u knjizi Personality Disorders, (eds. M. Maj, H.S. Akiskal, John Wiley & Sons, 2005).

Više godina je recenzent i član redakcije časopisa „Psihijatrija Danas“, koji izdaje Institut za mentalno zdravlje u Beogradu. Od 1988-1992. je bila član Izdavačkog saveta i recenzent časopisa Internacionalnog udruženja za transakcionalnu analizu, „Transactional Analysis Journal“, sa sedištem u San Francisku. Istraživač je na projektu posvećenom ispitivanju temperamenta i strukture simptoma poremećaja ličnosti (2011-2015) koje finansira republičko Ministarstvo nauke.

mirjana.divac @ fmk.edu.rs

Rođena 1952. godine u Beogradu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je 1989. i doktorirala u oblasti psihijatrije. Uporedo sa kliničkim radom na Institutu za psihijatriju i Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, od 1994. godine se bavi razvijanjem modela primene sistemskog modela u različitim kontekstima, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i promocijom psihoterapije kao nezavisne profesije. Od 2000. godine je međunarodni ekspert za akreditaciju trening instituta za psihoterapiju ispred Evropske asocijacije za psihoterapiju.

2005. godine je osnovala Asocijaciju sistemskih terapeuta, koja je evropski i nacionalno akreditovana institucija za edukaciju iz oblasti psihoterapije. Aktuelni je generalni sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju i Saveza društva psihoterapeuta Srbije. Sarađivala je sa brojnim međunarodnim organizacijama (UNHCR, UNICEF, UNDP, CARE, Handicap International) u konstruisanju i primeni različitih trening programa za stručnjake koji su pružali psihosocijalnu podršku ugroženom stanovništvu. Trenutno je konsultant Međunarodne organizacije za migracije i „SOS Kinderdorff selima“ u Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Objavila je brojne radove iz psihoterapije, psihosocijalnog pristupa. Član je uređivačkog odbora „Human Systems“.

nevena.calovska @ fmk.edu.rs

Rođen 1944. godine u Valjevu. Na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao 1969. Za asistenta za Statistiku i Psihometriju na istom odeljenju izabran 1971. Doktorirao 1982, disertacija „Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem“. Za vanrednog profesora na Odeljenju za psihologiju u Beogradu izabran 1992, gde je radio do oktobra 2010. Za vanrednog profesora za predmete Statistika, Statistika 2, Metodologija psiholoških istraživanja i Psihometrija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum izabran novembra 2010.

Držao nastavu Statistike na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju u Beogradu. Osim na Filozofskom fakultetu u Beogradu, držao nastavu na odeljenjima za psihologiju u Nišu, Banjaluci i Tuzli. Trenutno honorano angažovan na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Takođe drži nastavu na predmetu Statistika za bibliotekare na Filološkom fakultetu u Beogradu. Držao predavanja o pravljenju testova znanja u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu. Bio rukovodilac dva projekta Instituta za psihologiju u Beogradu. Trenutno vodi projekat selekcije kandidata za stipendije Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije u istom institutu. Više od 20 godina organizovao i vodio prijemni ispit za sve grupe Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u časopisima i na naučnim skupovima. Knjiga „Testovi opšte informisanosti“ objavljena u više izdanja. Više puta bio mentor ili član komisija za izradu doktorskih i magistarskih radova. Osam godina bio glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija.

Dva puta biran za prodekana za nastavu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bio upravnik Odeljenja za psihologiju u Beogradu i šef Katedre za metodologiju psiholoških istraživanja. Trenutno član Upravnog odbora Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije. Bio član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu, bio član Upravnog odbora Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije i član Saveta Filozofskog fakulteta u Beogradu.

panta.kovacevic @ fmk.edu.rs

Rođen 1965. godine, upisao Filozofski fakultet 1981, magistrirao 1991. godine, doktorirao 1995. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobitnik većeg broja međunarodnih stipendija (Humboldt, DAAD, Sasakawa). Zaposlen u Institutu za savremenu istoriju. Držao predavanja na 26 stranih univerziteta. Na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum drži nekoliko predmeta u oblasti istorije medija i kulture, istorije propagande i marketinga, komunikacije između kultura, istorije porodica i roda, itd. Radio kao saradnik ili regionalni koordinator na velikom broju međunarodnih projekata. Član Evropske akademije nauka i umetnosti (Salcburg).

Napravio više stotina sati raznih obrazovnih emisija i nekoliko muzejskih izložbi. Pisao kolumne i analize u velikom broju listova. Napisao osam knjiga, kao i preko 80 naučnih radova, od kojih je skoro polovina objavljena u inostranstvu, uglavnom na engleskom i nemačkom jeziku, kao i više desetina novinskih članaka i eseja. U svojim knjigama se bavio pretežno istorijom društva, kulture i medija u 20. veku. Preveo sedam knjiga sa engleskog jezika, na kome je i napisao jednu knjigu koja je doživela dva izdanja. Otvarao neke malo ili nimalo istraživane teme u srpskoj istoriografiji. Neke od tih tema su kasnije postajale veoma popularne među mlađim generacijama naučnika, ne samo istoričara, već i istoričara umetnosti, književnosti, arhitekture i filma, komunikologa, kulturologa, sociologa i antropologa. To je verovatno razlog zbog koga je Predrag J. Marković, prema podacima Narodne biblioteke Srbije, jedan od deset najcitiranijih srpskih istoričara.

predrag.j.markovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1947. godine u Beogradu. Diplomirala 1972, specijalizirala neuropsihijatriju 1978, subspecijalističke studije psihoanalitičke psihoterapije završila 1992. godine, doktorirala 1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. godine je nastavnik na odeljenju za Psihologiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je predavala predmet Opšta psihopatologija i Psihopatologija kliničkih sindroma. Na Fakultetu za medije i komunikacije izabrana 2008. godine za redovnog profesora i šefa Departmana za psihologiju. Bila je dugogodišnji rukovodilac Centra za edukaciju u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi u Institutu za mentalno zdravlje. 

Objavila je oko pedeset naučnih radova, monografija-supervizija u psihoanalitičkoj psihoterapiji, osam poglavlja u knjigama, radove u kojima je jedini autor ili prvi od dva autora. U periodu od 1990. godine realizovala više projekata uz podršku UNICEF-a u Srbiji i Crnoj Gori. 

Od 2000. je spoljni konsultant Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (MKCK) za psihosocijalnu podršku interno raseljenim licima i porodicama nestalih. 2002-2003. godine angažovana kao spoljni konsulant MKCK za rad sa porodicama nestalih u Gruziji i Abhaziji. 

2001-2002. godine je bila angažovana kao sudski veštak Haškog suda. Od 2004. godine je bila podpredsednik Društva analitičkih psihoterapeuta Srbije, a od 2004. izabrana za predsednika Društva. Od 2001. je član Evropskog udruženja psihoterapeuta. Od 2004. godine je delegat Srbije u Evropskoj federaciji za psihoanalitičku psihoterapiju (EFPP).

zorka.lopicic @ fmk.edu.rs

Rođena 1961. godine u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1983. godine, smer Klinička psihologija. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je 1993. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad iz oblasti procene ličnosti “Empirijska analiza graničnog poremećaja ličnosti na Rorschach testu” odbranila je 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorat iz oblasti procene ličnosti "Konceptualna i empirijska povezanost Rorschach metoda i NEO PI-R upitnika" odbranila je 2001. godine na istom fakultetu, gde je 2005. godine i stekla zvanje naučnog saradnika.

Od 1985. godine zaposlena je na Klinici za psihijatriju KC Srbije, obavlja poslove dijagnostike i psihoterapije sa različitim kategorijama psihijatrijskih poremećaja. U svom naučnom radu objedinjava iskustva istraživača i praktičara, što je retkost među kliničkim psiholozima. Pohađala je edukacije iz oblasti psihoterapije: autogeni trening, Radix, Transakciona analiza, porodična terapija, grupna analitička terapija. Poslednjih deset godina radi kao mentor-koordinator na specijalizaciji iz medicinske psihologije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Znanje i iskustvo iz oblasti procene ličnosti koristi u selekciji: kadrova (United Nations Development Programme Office, Ekonomski fakultet u Podgorici, Narodna Banka CG, Ministarstvo za finansije i ekonomiju Vlade Srbije, formiranje nacionalne mreže gerontodomaćica u CG) i studenata (četiri generacije Policijske akademije u Danilovgradu, Fakultet dramskih umetnosti na Cetinju).

Održala je brojne edukativne seminare iz oblasti procene ličnosti. Učestvovala je kao organizator ili član tima u više istraživačkih projekata standardizacije psiholoških instrumenata (WAIS-IV, NEO PI-R,PAI, Rorschach metod). Učestvovala je u internacionalnom projektu (o univerzalnosti Petofaktorskog modela ličnosti), čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science. Ima objavljene tri knjige.

dragana.djuric.jocic @ fmk.edu.rs

Rođen je 1981. godine u Somboru. Na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 2006. Na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 2008. godine završio je master studije. Na istom fakultetu 2014. godine, pod mentorstvom prof. dr Sunčice Zdravković, odbranio je doktorsku disertaciju čiji je naziv „Vanfovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanja“.

Od 2006. je član Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a od 2010. zaposlen je u zvanju asistenta na Pedagoškom fakultetu u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu. Od 2011. godine angažovan je kao istraživač na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, pod nazivom „Fundamentalni kognitivni procesi u funkcije“ (b. p. 179033). 2009. godine pohađao je letnju školu Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti („Memory and Mind: Learning and Representing Structures in the Brain and Mind“) i boravio u studijskoj poseti odeljenju za psihologiju Midlseks univerziteta u Londonu.

Polje njegovih profesionalnih interesovanja obuhvata psihologiju čitanja, kognitivnu psihologiju, psihologiju opažanja, eksperimentalno istraživanje književnosti i metodologiju psiholoških istraživanja.

dusan.vejnovic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1971. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju 1998. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za psihologiju. 2006. godine odbranila je magistarski rad na temu: “Psihometrijsko istraživanje koncepta emocionalne inteligencije i njegove operacionalizacije Baron-ovim instrumentom za merenje koeficijenta emocionalne inteligencije (EQ)” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je sa odličnom ocenom 2007. godine i stekla zvanje specijaliste medicinske psihologije. Doktorsku disertaciju “Dodatna valjanost Inventara za procenu ličnosti (PAI) u objašnjenju nekih psihopatoloških entiteta” je odbranila 2013. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Gorana Kneževića.

Od 1999. god. do 2012. god. radi kao klinički psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Kao deo tima istraživača učestvovala u nizu pilot istraživanja novih psiholoških mernih instrumenata na našoj kliničkoj populaciji (MCMI III samoopisni inventar ličnosti; Inventar za procenu ličnosti (PAI)). Tokom 2011. godine u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i u sklopu Projekta ministarstva obrazovanja Republike Srbije učestvovala u istraživanju “Standardizacija WAIS-IV testa na srpskoj populaciji” i bila edukator istraživača za primenu WAIS-IV testa sposobnosti. Od 2007. godine radi kao mentor u praktičnoj nastavi iz predmeta klinička psihologija za studente psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, a od 2010. kao mentor na specijalizaciji iz medicinske psihologije za kliničke psihologe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2012. godine radi kao klinički psiholog u Bolnici za psihijatriju Kliničko-bolničkog centra “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”.  

Autorka je velikog broja naučnih i stručnih radova.

Diplomirala na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1985. godine.Zvanje specijaliste medicinske psihologije stiče 1992. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a 2003. na istom fakultetu stiče zvanje magistra medicinskih nauka. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Neuropsihološka analiza endogene depresije“.

Od 1988. do 1998. godine zaposlena je u Urgentnom centru, a od 1998. do 2002. u Intitutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Od 2002. godine radi kao psiholog specijalista u Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Prema standardima International Neuropsychological Society stekla kompetencije za rad u oblasti Neuropsihologija i za zvanje neuropsihologa. Član je kliničke sekcije Društva psihologa Srbije i član Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije do 2013. godine.

Od 2005. godine, održava edukativne seminare iz kliničke neuropsihologije za psihologe u organizaciji Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Predavač je na teme kliničke psihologije, psihodijagnostike i neuropsihologije u sklopu programa specijalizacije iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu i Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.

Autorka je velikog broja naučnih i stručnih radova.

Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu 2007. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2014. godine. Stručni saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica. Radio kao asistent na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici (2009-2010). Predavao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću (2012).

Objavljivao radove u Evolutionary Psychology, Evolutionary Psychological Science, Personality and Individual Differences, Motivation and Emotion, Journal of Individual Differences, itd. Autor monografije "Nomološka mreža psihopatije". Član redakcije časopisa Psihološka Istraživanja i Zbornik Instituta za Kriminološka i Sociološka Istraživanja. Član programskog odbora naučnog skupa Empirijska Istraživanja u Psihologiji. Učestvovao na dva projekta finansirana od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

janko.medjedovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1974. godine u Zrenjaninu. 1996. godine diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 2004. godine magistrirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizaciju iz Medicinske psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu odbranila 2010. godine. U toku je izada doktorske disertacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Završila je nekoliko terapijskih modeliteta, ima sertifikate iz psihodinamske psihoterapije dece i mladih, geštalt terapije (savetnik), transakcione terapije (TA 101) i porodične terapije (porodični terapeut). Stalno zaposlena u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, na Klinici za decu i omladinu. Učestvovala u dva istraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju, koautor je dva akreditovana programa Ministarstva prosvete. Objavila je radove iz oblasti dečje psihologije i psihijatrije, zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Učestvovala na više naučnih skupova. Aktivan član DEAPS-a (Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju).

jelena.radosavljev.kircanski @ fmk.edu.rs

Rođena 1977. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala komunikologiju 2007. godine na Singidunum Univerzitetu – FMK: “Dinamika partnerske komunikacije iz ugla Transakcione analize”. Specijalizirala psihoterapiju kao CTA – Sertifikovani transakcioni analitičar i sistemsko, porodično savetovanje (AST sertifikat). Član EATA i SATA. Istraživač je u oblasti interpersonalne dinamike i psihologije individualnih razlika (stipendista na projektu istraživačkog komiteta Evropske asocijacije za Transakcionu analizu − EATA). Doktorirala 2013. godine na studijskom programu Taos Instituta (USA) i Tilburg Univerziteta iz Holandije. Doktorat se bavi socijalno konstrukcionističkim razmatranjem Transakcione analize na primeru rekonstrukcije koncepta personalne autonomije posmatrane kroz emotivno partnerstvo.

Mentor na disertaciji je dr Harlene Anderson, eminentni teoretičar sistemske teorije, rodonačelnik kolaborativnog pristupa u psihološkom savetovanju, psihoterapiji i couching- u. Sa klijentima radi u okviru opšte bolnice Bel Medic (zdravstvena psihologija) i u privatnoj praksi.

Asistent je na studijskim programima Psihologija, Komunikacije i Novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Sigidunum u Beogradu. Predavač na predmetima Psihologija komunikacija, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija, Psihologija medija, Istraživački intervju i fokus grupa. Koordinator osnovnih studija Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije.

kristina.brajovic.car @ fmk.edu.rs

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2009. godine, gde trenutno pohađa doktorske studije. Diplomirala i na Filološkom fakultetu u Beogradu. Dodatno se edukuje u oblasti psihoterapije (racionalno-emotivna bihejvioralna terapija).

Sarađivala je u nizu istraživačkih projekata u oblasti javnog mnenja i socijalnih istraživanja agencije Strateški marketing (od 2009. godine), kao i u istraživanjima na projektima Filozofskog fakulteta. Koautor projekta Argumentacija u pedagoškom kontekstu, podržanog u programu razvoja istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka. Dobitnik je nagrade Fonda Katarina Marić za najbolji diplomski rad iz psihologije u Srbiji u 2009. godini, kao i niza stipendija za studije i studijske boravke.

Učestvovala je na brojnim domaćim i regionalnim skupovima i objavila jedan rad u časopisu od međunarodnog značaja (Psihologija). Radovi spadaju u oblast socijalne psihologije i obuhvataju istraživačke probleme u vezi sa stavovima, persuazijom i argumentacijom.

marija.brankovic @ fmk.edu.rs

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; 2007. godine upisala je postdiplomske studije, a 2010. godine joj je odobrena izrada doktorske teze na Univerzitetu Singidunum, gde je odbranila rad na temu "Drugi kulture: monstrumi, prostori, tela". Pohađala je nastavu u okviru Centra za istoriju i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Autorka je brojnih radova i učestvovala je na velikom broju konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. 
Među poslednjim objavljenim radovima su zbornik Strategije čitanja, kao i tekstovi "Inns and Mils of Balkan – European Monstrous Spaces" (Places and Spaces of Monstrosity, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2014),  „Body Name – The Brotherhood Chronotope and Social Choreography“ (Култура/Culture, Skopje, 2013), „Ksenopoetike Rolana Barta i Viktora Šklovskog – diskursi ne o ljubavi“ (Jezik, književnost, diskurs. Filozofski fakultet u Nišu, 2015), itd.

mirjana.stosic @ fmk.edu.rs

Rođena 1982. godine u Beogradu, gde je i diplomirala 2005. godine na Katedri za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu. Magistrirala je 2008. godine, a doktorirala sa tezom Figure materijalnog i telesnog u Šekspirovim tragedijama i problemskim dramama 2014. godine na Filozofskom fakultetu UNS.

Tokom magistarskih studija je kao istraživač-stipendista Ministarstva nauke radila pri Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Osim tog, radila je i na regionalnom RRPP projektu Representation of Gender Minority Groups in the Media. Od 2008. godine predaje engleski jezik i izborne kurseve vezane za religiju, rod i seksualnost na Fakultetu za medije i komunikacije.

Objavila je više od deset radova iz oblasti studija kulture, religije, seksualnosti i roda, kao i engleske književnosti sa osvrtom na religiju, mit i rodna pitanja.

danica.igrutinovic @ fmk.edu.rs

Diplomirаlа je medicinu 1989.god. nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu. Specijаlizаciju iz psihijаtrije nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu je položilа 1997. god. Mаgistirаlа je 2006.god. nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu, Kаtedrа zа socijаlnu psihijаtriju, nа temu "Uticаj poremećаjа povezаnih sа stresom nа kvаlitet životа". Subspecijаlizаciju iz psihoterаpije nа Medicinskom fаkultetu u Beogrаdu zаvršilа je 2012. godine odbrаnivši rаd „Mehаnizmi odbrаne kod аnksioznih i depresivnih poremećаjа“.

Od 1993.godine je zаposlenа u Institutu zа mentаlno zdrаvlje u Beogrаdu. Od 2012.g. nа mestu je šefа Kаbinetа zа psihoterаpiju pri Odeljenju zа specijаlističko-konsultаtivne preglede. Od zаvršetkа specijаlizаcije, 1997. do 2011.godine rаdilа je kаo klinički psihijаtаr nа Odeljenju zа kriznа stаnjа i аfektivne poremećаje. Od 2011. do 2012. rаdilа je kаo klinički psihijаtаr u Odseku zа neuroze i poremećаje ličnosti Dnevne bolnice. Zаvršilа je edukaciju iz psihoаnаlitičke psihoterаpije (subspecijаlizаcijа), početni seminаr porodične sistemske terаpije аlkoholizmа, uvodni deo integrаtivne psihoterаpije i godinu dаnа je bilа opserver u grupi pаcijenаtа koji su tretirаni psihodrаmskom psihoterаpijom. Godinu dаnа je vodilа prаktičnu nаstаvu iz psihijаtrije studentimа Medicinskog fаkultetа u Beogrаdu.

Pored kliničkog i psihoterаpijskog rаdа, bаvi se i istrаživаčkim rаdom. Objаvilа je veliki broj nаučnih rаdovа u domаćim i međunаrodnim čаsopisimа i učestvovаlа nа nаučnim skupovimа. Osnovne sfere interesovаnjа su u oblаsti stresа, kvаlitetа životа, etike, аnksioznih i depresivnih poremećаjа i poremećаjа ličnosti i psihoterаpije.
Aktivno je učestvovаlа u rаdu nekoliko nevlаdinih orgаnizаcijа, gde je bilа аngаžovаnа kаo stručni sаrаdnik u edukаciji i terаpijskom rаdu. Imа dugogodišnje iskustvo u ogrаnizovаnju i izvođenju brojnih seminаrа.

olga.colovic @ fmk.edu.rs

Rođena u Jagodini 1983. godine.
Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je na katedri za engleski jezik i književnost.
Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je završila osnovne i postdiplomske studije, kao student generacije na katedri za solo pevanje.

Bila je stipendista Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i stipendista letnje akademije državnog Univerziteta u Beču (ISA - Internationale Sommerakademie PragWienBudapest). Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije i nastupa kao solistkinja u Narodnom pozorištu u Beogradu i Operi "Madlenijanum".

Od 2010. godine radi kao profesor engleskog jezika na Fakultetu za medije i komunikacije.

 ana.petrovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1966.godine u Beogradu. Završila master studije primenjene psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije – „Promena načina suočavanja sa stresom u ekosistemskoj terapiji bolesti zavisnosti“. Završila je edukacije iz Sistemske porodične terapije (AST, Beograd); Master nivo kliničke hipnoterapije (IKM – Institut za kognitivni menadžment Štutgart); AIP (Usmerenje za edukaciju i profesionalno usmerenje mladih i odraslih (IKM, Stutgart); Psihodinamski lajf koučing – master nivo; REBT – napredni nivo Albert Elis Institut, Beograd). Aktivno se bavi psihoterapijskim radom (grupna, porodična, psihoterapija parova i pojedinaca). Učesnik nekoliko domaćih i stranih kongresa.

Osnivač i direktor Udruženja za psihološke treninge i edukaciju “PsihoOaza”, gde vodi treninge asertivne komunikacije i programe psihofizičke relaksacije. Sa klijentima radi u privatnoj praksi.

Nastavnik je na studijskom programu Psihologija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, na predmetima Interpersonalne veštine, Komunikacija u grupi, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija.

 

dragana.deh@ fmk.edu.rs

Rođena 1985. godine u Vukovaru. Diplomirala psihologiju 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2011. godine, na modulu Psihologija rada. Bila je angažovana kao demonstrator na katedri za psihologiju rada Filozofskog fakulteta u Beogradu (2008-2011) i kao saradnik Instituta za psihološka istraživanja na projektima selekcije (2007-2010). Saradnik je Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole.Objavila je radove u oblasti psihologije rada i učestvovala na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

maja.curic @ fmk.edu.rs

Rođena u Zrenjaninu. Nakon završene Zrenjaninske gimnazije nastavila je školovanje na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odseku Sociologija. Diplomirala je na Fakultetu za  medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Magistarski rad “Metode i tehnike komunikacije u savremenom poslovnom okruženju” odbranila je na istom fakultetu, na odseku Komunikacije i odnosi sa javnošću, 2010. godine.

Objavila više tekstova u časopisima izdavačke kuće “FRAME media”.

Od 2007. godine radi kao saradnica u nastavi na osnovnim studijama Fakulteta za medije i komunikacije, a od 2009. kao predavačica na predmetima iz oblasti poslovne komunikacije.
Koordinatorka je nastave na Fakultetu za medije i komunikacije.

marijana.radinovic @ fmk.edu.rs

Rođena u Beogradu 1984. Diplomske i master studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu trenutno izrađuje doktorsku disertaciju iz oblasti psihologije ličnosti i individualnih razlika.

Primarno polje psihologije kojim se bavi je konstrukcija i validacija psiholoških testova iz oblasti individualnih razlika i zdravstvene psihologije. Izlagala je radove na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je na projektima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije kao i na projektima u inostranstvu. Edukuje se iz REBT i Sistemsko-porodičnog psihoterapijskog modaliteta. Svoj psihološko-savetodavni rad usmerila je pre nekoliko godina na preventivne programe u zajednici (dijabetes, zdravstvena psihologija).

mina.pejic @ fmk.edu.rs

Diplomirala je psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Upisana je na drugu godinu doktorskih studija iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Učestvovala je i izlagala radove na više nacionalnih i međunarodnih, stručnih i naučnih skupova. Autor i koautor je nekoliko radova objavljenih u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja (Psihijatrija danas, Engrami, Psychiatric Services, Vojnosanitetski pregled).

Član je Društva psihoterapeuta Srbije (poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju). Kliničko iskustvo je stekla radom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, završila je više akreditovanih obuka kao što su Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti i Pregovaranje i medijacija u porodičnim sporovima.

Na Departmanu za psihologiju FMK radi kao asistent.

mina.aleksic @ fmk.edu.rs

Rođen 1948. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao („Filozofske predpostavke Humanističke psihologije“) na Odseku za Filozofiju, Filozofski fakultet, Beograd. Magistrirao („Frankfurtska škola i Frojd“) na Odseku za humanističke i društvene nauke, Filozofski fakultet, Zageb, 1989. Doktorska teza „Pornografija prošlosti: Konstrukcija nacionalnog sećanja“ je odobrena na School of Fine Art and Cultural Studies (University of Leeds, UK). U saradnji sa mentorom, profesorom Martinom Mekvilanom (Martin McQuillan), teza je pisana u periodu 2005-2008. godine. Teza će biti odbranjena na Univerzitetu Kingston u Londonu, Velika Britanija.

Predavao filozofiju i logiku u Prvoj beogradskoj gimnaziji, Beograd (1978-1980); Predavao Socijalnu filozofiju, Filozofiju nauke i Filozofiju tehnike na Odseku za društvene nauke, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (1980-2000); Istraživač i predavač na School of Fine Art and Cultural Studies, University of Leeds, United Kingdom (2005-2008); Gostujući predavač na American University, Priština, Kosovo (2008-2009); Predavač na Fakultetu za medije i komunikacije (FMK), Beograd, (2009-). Gostovao na preko 50 univerziteta, i učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama i skupovima.

Objavio sledeće knjige i zbornike: European Guilty: The Rhetoric of Apology, Asgate, London, 2013. (u pripremi); Pornografija prošlosti: Konstrukcija nacionalnog sećanja, FMK, Beograd, 2013 (u pripremi); Zajednica sećanja, ur., 2006; Balkans as Metaphor, MIT Press, Boston, 2005;  Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arent, ur., Beogradski krug, Beograd, 2002; Karl Kruas: Figure jezičke sumnje, ur., 2001; Ričard Benrštajn: Odgovornost filozofa, ur., 2000; Čarls Tejlor: Prizivanje građanskog društva, ur., 2000; Politics of Human Rights, ed., Verso Press, London, 2000; Evropski dikurs rata, ur., 1995; Filozofsko čitanje Frojda, ur., 1988.

Redakcijski urednik sledećih edicija i časopisa: Theoria, časopis Srpskog filozofskog društva; Filozofske studije, Zbornici srpskog filozofskog društva; Kourednik časopisa Košava; Urednik Belgrade Circle Journal, BC NGO; Kourednik Belgrade Journal of Media and Communications, FMK; Urednik edicije Postmoderna Filozofija, IIC SSO; Urednik Edicije Text, Dečje Novine; Urednik edicije Circulus; Urednik Postkolonijalne edicije Circulcus Globus; Kourednik FMK edicija: Philoxenia, Na granicama Evropei Zbornici. Gostujući urednik časopisa Parallax, London. Urednik biblioteka u kojima je prevedeno i objavljeno preko sto knjiga. Priredio oko trideset tematskih brojeva časopisa.

Prevođen na brojne jezike: engleski, ruski, nemački, francuski, japanski, italijanski, španski, norveški, turski, slovenački, makedonski i albanski.

obrad.savic @ fmk.edu.rs

Zoran Ćirjaković je završio master studije iz oblasti međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Poslednjih godina najviše se bavi interkulturalnim komunikacijama, međunarodnim odnosima, globalizacijskim procesima i Podsaharskom Afrikom.

Ćirjaković je prethodno bio novinar nedeljnika NIN i dugogodišnji dopisnik Newsweek-a i The Los Angeles Times-a iz bivše Jugoslavije. Povremeno je izveštavao sa balkanskih žarišta i za mnoge druge inostrane medijske kuće, uključujući NPR i BBC radio, The Washington Post, The New Republic i The Chicago Tribune. Pripremao je i vodio redovne spoljnopolitičke emisije na Radio Beogradu i Radiju B92. Za domaće magazine izveštavao je iz zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, uglavnom iz kriznih područja, uključujući Demokratsku Republiku Kongo, Pakistan, Nepal (tokom građanskog rata), oblast Kašmira, Liban, Burmu, Šri Lanku, Argentinu i Meksiko. U Herefordu, Velika Britanija, obučen je za izveštavanje iz ratnih i "neprijateljskih" okruženja.

Kao gostujući predavač držao je predavanja na univerzitetima u Kembridžu i Kilu. Naučne radove je objavio u zbornicima "Kosovo: The Politics of Delusion" i "Terorizam". Sarađivao je sa organizacijom Human Rights Watch na pripremi obimnog izveštaja o ratnim zločinima na Kosovu.

zoran.cirjakovic @ fmk.edu.rs

Završila osnovne studije psihologije, studentkinja doktorskih akademskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine saradnica Instituta za psihologiju u Beogradu na međunarodnim i domaćim istraživačkim projektima iz oblasti obrazovanja i razvoja mladih: OECD/PISA (Programme for International Student Assessment), Kultura kritičkog mišljenja, Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu (UNICEF i Institut za psihologiju), OECD/TALIS (Teaching and Learning International Survey). Od 2010. godine angažovana kao evaluatorka na projektima Ministarstva prosvete Republike Srbije (DILS - Delivery of Improved Local Services).

Završila edukaciju iz Kognitivno-bihejvioralne terapije u radu s decom i mladima (2006). Licencirani trener za razvoj kompetencija profesionalaca u radu sа decom i mladima s problemima u ponašanju (UNICEF, Ministarstvo rada i socijalne politike i EU, 2009). Voditeljka programa stručnog usavršavanja o kvalitativnim metodama istraživanja (2011).

Poseduje profesionalno iskustvo u nevladinom sektoru (IAN – International Aid Network, Autonomni ženski centar, HRSD - Human Resources, Solutions and Development).

Izlaže radove na naučnim skupovima i objavljuje u publikacijama od nacionalnog značaja. Saradnica Kreativnog centra, koautorka radnih materijala za učenike osnovne škole. Članica Društva psihologa Srbije, više puta bila u Programskom i Organizacionom odboru Naučno-stručnog skupa psihologa Srbije.

dobrinka.kuzmanovic @ fmk.edu.rs