Socijalni rad

Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Radi na Institutu za političke studije u Beogradu. Objavio je više desetina naučnih radova u različitim naučnim časopisima i učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova. Autor je i četiri naučne monografije: Građansko društvo: istorijski razvoj koncepta, Asocijativna demokratija: problemi i perspektive, Lavirint naučnog mišljenja i izražavanja i Anatomija savremene države (naučna monografija je 2013. ušla u izbor za nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih nauka).

Trenutno se nalazi na poziciji glavnog urednika Serbian Political Thought, zasebnog engleskog izdanja naučnog časopisa Srpska politička misao (gde je zamenik glavnog i odgovornog urednika), član je uredništva naučnih časopisa Socijalna politika- časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada i Kultura polisa- časopis za negovanje demokratske političke kulture, te je koordinator na projektu Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija (br. 179009), koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Imenovan je i za člana naučnog odbora VII i VIII međunarodne konferencije Political Science, International Relations, Security Studies (maj, 2013 i 2014), koju organizuje Faculty of Social Sciences and Humanities, „Lucian Blaga“ University of Sibiu, Romania.

Boravio je na tromesečnom post-doktorskom istraživanju na Univerzitetu Nagoya (Nagoya, Japan), naučni projekat - The Symbolic Construction of the Enemy: the Case of Serbia and Japan (Simbolička konstrukcija neprijatelja: slučaj Srbije i Japana), april-jun 2014, kao i na jednomesečnom istraživanju na Georg Eckert Institute for International Textbook Research (Braunschweig, Germany), naučni projekat - Nation, State, and Borders: Europe and the Balkans in the Late XX and XXI Century (Nacija, država i granice: Evropa i Balkan na kraju XX i početku XXI veka).

djordje.stojanovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1973. godine u Zemunu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student u klasi. Od 1997. godine zaposlena na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirala 2003. godine na Filozofskom fakultetu kod mentora prof. dr Ivana Ivića. Doktorirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu kod mentora van. prof. dr Aleksandra Baucala.

Jednu akademsku godinu vodila je vežbe iz Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po pozivu držala je predavanja u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i studentima Beogradske otvorene škole. Vodila je studente kroz praktične i master radove, a učestvovala je i u komisijama za ocenu nacrta doktorskih disertacija. Održala je predavanje na Institutu za obrazovanje u Hong Kongu (The Hong Kong Institute of Education) pod nazivom „Piaget meets Vygotsky in Belgrade: Education and reseraches in socio-cultural context“.

Učestvovala je na petnaest  istraživačkih projekata. Bila je rukovodilac dva domaća projekta “Kultura kritičkog mišljenja” i “Svakodnevnica mladih u Srbiji: Snimak budžeta vremena i jednog potprojekta u okviru međunarodnog projekta “ELDS - Early Learning and Developmental Standards“.

Objavila je brojne radove iz razvojne, socijalne i pedagoške psihologije. Autor je monografije „Mišljenje u adolescenciji: Razvojni tok i uloga porodice“ (2007). Koautor i urednik je monografije „Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu“ (2007). Objavila je deset poglavlja u domaćim i internacionalnim monografijama, tri članka u maeđunarodnim i devetnaest članaka u domaćim časopisima, kao i šezdeset saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Član je međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research). Recenzent je brojnih radova u časopisima Psihologija i Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, kao i za međunarodnu konferenciju udruženja ISCAR. Deset godina bila je član organizacionog odbora najprestižnijeg naučnog skupa u psihologiji kod nas „Empirijska istraživanja u psihologiji“.

ivana.stepanovic.ilic @ fmk.edu.rs

Rođen 1948. godine u Kninu. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu završio 1974. godine. Magistrirao na istom fakultetu 1983. godine, a doktorsku disertaciju odbranio 1989. godine. Redovni je profesor Univerziteta u Beogradu, redovni profesor Univerziteta Singidunum, Univerziteta Sinergija i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Autor je više monografija, udžbenika, naučnih i stručnih radova objavljenih u državi i inostranstvu iz oblasti: sociologije, političkih nauka, poslovne etike, nauke o organizaciji i upravljanju i metodologije naučnih istraživanja.

milan.miljevic @ fmk.edu.rs

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1973. godine. Počinje da radi kao lekar opšte medicine  u DZ „Zvezdara“ u Beogradu , da bi potom radio u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici „Kovin“, a od 1981. godine prelazi na rad u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Završivši  specijalizaciju iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1983. godine, nastavlja  da radi u Institutu za mentalno zdravlje gde ostaje sve do prelaska na Fakultet političkih nauka 2008. godine.
U periodu od 1984. do 1988., pohađa i uspešno završava subspecijalistički Diploma Course in Marital and Family Therapy prema programu Institute for Family Therapy, (London)  i Tawistock Clinic (London), kojim su rukovodili Rosemary Whiffen i Justin Schlicht.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije mu 1993. godine dodeljuje zvanje primarius, a po odluci Naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu  imenovan je za mentora specijalstičkog staža  iz psihijatrije 1994. godine.Doktorsku disertaciju pod nazivom "TRANSGENERACIJSKA TRANSMISIJA i GENOGRAM: Implikacije za dijagnostiku i tretman porodice" odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine.

Nakon završene subspecijalizacije iz sistemske porodične terapije i odbrane doktorata, kojim je otvorio nove načine sagledavanja  transgeneracijskog prenošenja socijalno-psihijatrijskih poremećaja i bolesti, Petar Nastasić radi na formiranju i unapređenju SISTEMSKE GRUPNE PORODIČNE TERAPIJE, kao savremenog i efikasnog načina tretmana psihijatrijskih  bolesti, socijalno-psihijatrijskih poremećaja (u prvom redu alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti) u Srbiji. Zajedno sa grupom stručnjaka učestvuje u formiranju Centra za sistemsku porodičnu terapiju alkoholizma, a kasnije i u formiranju Klinike za bolesti zavisnosti pri Institutu za mentalno zdravlje,čiji je prvi načelnik bio u periodu od 2001. do 2008. godine.

Osnovne oblasti naučno istraživačkog interesovanja su grupna psihoterapija i rad sa grupama u zajednici, ekosistemsko istraživanje bolesti zavisnosti i primena porodično sistemske terapije u zajednici.

Autor je više knjiga i velikog broja naučnih radova u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

petar.nastasic @ fmk.edu.rs

Rođen 1974. godine u Šapcu. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta ,,Braća Karić“ diplomirao je 2002. godine, a zvanje magistra ekonomije stekao 2007. godine na istom fakultetu, gde je i odbranio doktorsku disertaciju 2009. godine. Zvanje docenta stekao je 2011. godine na Univerzitetu Singidunum.

U toku dosadašnjeg profesionalnog rada objavio je više radova, među kojima se ističu: monografija „Strategija za smanjenje siromaštva u procesu tranzicije na primeru Srbije“, „Studija implementacije projekata - Selu na znanje“, „Rezime strategije razvoja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji“, „Alternativni oblici zapošljavanja osoba sa invaliditetom“, „Razvijenost servisa podrške osobama sa invaliditetom u lokalnim zajednicama u Srbiji“. Napisao je doktorsku disertaciju „Pretpostavke i domašaji demokratije u zapadno-evropskim multietničkim društvima“, čija će odbrana biti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od novembra 2007. godine je direktor Fondacije solidarnosti Srbije. U periodu od 2004-2007. godine obavljao je funkcije pomoćnika ministra i državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike vlade Republike Srbije. Tokom njegovog mandata usvojene su Strategija razvoja socijalne zaštite i Nacionalna strategija o starenju 2006-2015. i izrađena Nacionalna strategija za rehabilitaciju rađanja. Član je redakcije časopisa „Socijalna misao“.

vladimir.ilic @ fmk.edu.rs

Rođena 1967. god u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu Političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad. Završila akademske specijalističke studije iz Medijacije, na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Specijalista medijacije. Završila internacionalne četvorogodišnje treninge iz dve psihoterapijske orijentacije i stekla zvanja: Psiho drama terapeut i porodični sistemski psihoterapeut. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu Političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad.

Učestvovala kao član tima dva reformska projekta Ministarstva za socijalnu politiku: “Razvoj standarda stručnog rada u centrima za socijalni rad” i na izradi Pravilnika za savetodavno–terapijske i socijalno-edukativne usluge.

Ima desetogodišnje iskustvo u izvođenju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije i učestvovala je u izradi više akreditovanih programa u sistemu socijalne zaštite.

Radi kao predavač na Fakultetu političkih nauka, na Specijalističkom programu inovacije znanja iz medijacije i to na sledećim programima: Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti, Porodična medijacija, Posredovanje između žrtve i prestupnika, a u pripemi je i Medijacija u slučajevima mobinga.

Objavila  brojne radove u stručnim časopisima iz oblasti porodične psihoterapije, medijacije i socijalnog rada: „Prevencija maloletničkog prestupništva Umem bolje“, „Uvođenje nove usluge - medijacije u oblasti socijalne zaštite“, „Novi pristup mladima sa poremećajima u ponašanju u lokalnoj zajednici“, „Sistemski pristup u radu sa decom koja imaju problematično ponašanje“, „Sistemski pristup u razumevanju nasilja u školi“, „Primena porodične medijacije u slučajevima porodičnog nasilja“, itd.

Koautor knjige „Deca i mladi sa problemima ponašanja – usluge i tretmani u zajednici“.

vera.despotovic @ fmk.edu.rs