Socijalni rad

Završila je osnovne studije medicine, magisterijum iz neuropsihologije i doktorat medicinskih nauka iz oblasti neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao primarijus, specijalista neuropsihijatrije radi više od trideset godina u vaninstitucionalnoj zaštiti starijih osoba i palijativnom zbrinjavanju. Član je katedre za gerontologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1995. godine.

Profesorka dr Milićević Kalašić je nacionalni korespodent u projektima Svetske zdravstvene organizacije iz oblasti mentalnog zdravlja (od 2003. do 2011. godine) i gerontologije (od 2011. do danas). Predsednik je zdravstvene komisije Crvenog krsta Srbije od 2010. godine. Takođe je aktivni  član  nacionalnih i međunarodnih udruženja, potpredsednik Sekcije za psihijatriju trećeg doba Svetske psihijatrijske organizacije. Često učestvuje u radu redakcionih odbora međunarodnih časopisa. Pokazala je višegodišnje iskustvo kao član timova nacionalnih i međunarodnih projekata. Od 2012.godine aktivno sarađuje sa Univerzitetom Berkli, Kalifornija iz oblasti javnog zdravlja preko Fogarty programa.

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu.

Vanredni je profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije.

aleksandra.milicevic.kalasic @ fmk.edu.rs

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Smer za socijalni rad i socijalnu politiku, magistrirala je 1986. i doktorirala 1997. godine na istom fakultetu. Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Član je Odbora za proučavanje stanovništva SANU.

od 2006. do 2010. godine je radila na postdiplomskom studiju Menadžment u socijalnom radu u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Banja Luka i Fakulteta društvenih nauka Geteborg, kao vođa modula Teorija i organizacija socijalnog rada i izbornog modula Siromaštvo. U školskoj 2006/2007. godini bila je angažovana na Filozofskom fakultetu – Odseku za pedagogiju u Novom Sadu, u 2008/2009. godini na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od školske 2011/2012. godine angažovana je na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikacije. Objavila je brojne radove iz socijalne politike, socijalnog razvoja i planiranja i socijalnog rada u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Objavila je, samostalno i u koautorstvu, pet udžbenika, četiri monografije i tri studije, uređivala je više knjiga, zbornika radova i ediciju Planiranje porodice. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih i edukativnih projekata, a nekima i rukovodila. Dobitnik je sledećih priznanja: Oktobarska nagrada Šapca 1973. godine, Zahvalnica Izvršnog veća Srbije za Međunarodnu godinu deteta UN, Plaketa Republičke zajednice dečje zaštite, Orden rada sa srebrnim vencem 1986. godine i više plaketa i zahvalnica predškolskih ustanova u Srbiji.

ana.gavrilovic@fmk.edu.rs

Završio je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Radi na Institutu za političke studije u Beogradu.

Objavio je više desetina naučnih radova u različitim naučnim časopisima i učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova. Autor je i četri naučne monografije: Građansko društvo: istorijski razvoj koncepta, Asocijativna demokratija: problemi i perspektive, Lavirint naučnog mišljenja i izražavanja i Anatomija savremene države (naučna monografija je 2013. ušla u izbor za nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih nauka).

Glavni je urednik naučnog časopisa Serbian Political Thought, član uredništva naučnih časopisa Socijalna politika- časopis za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada i Kultura polisa - časopis za negovanje demokratske političke kulture. Koordinator projekta Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

djordje.stojanovic@fmk.edu.rs 

Rođena 1973. godine u Zemunu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu kao najbolji student u klasi. Od 1997. godine zaposlena na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Magistrirala 2003. godine na Filozofskom fakultetu kod mentora prof. dr Ivana Ivića. Doktorirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu kod mentora van. prof. dr Aleksandra Baucala.

Jednu akademsku godinu vodila je vežbe iz Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Po pozivu držala je predavanja u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i studentima Beogradske otvorene škole. Vodila je studente kroz praktične i master radove, a učestvovala je i u komisijama za ocenu nacrta doktorskih disertacija. Održala je predavanje na Institutu za obrazovanje u Hong Kongu (The Hong Kong Institute of Education) pod nazivom „Piaget meets Vygotsky in Belgrade: Education and reseraches in socio-cultural context“.

Učestvovala je na petnaest  istraživačkih projekata. Bila je rukovodilac dva domaća projekta “Kultura kritičkog mišljenja” i “Svakodnevnica mladih u Srbiji: Snimak budžeta vremena i jednog potprojekta u okviru međunarodnog projekta “ELDS - Early Learning and Developmental Standards“.

Objavila je brojne radove iz razvojne, socijalne i pedagoške psihologije. Autor je monografije „Mišljenje u adolescenciji: Razvojni tok i uloga porodice“ (2007). Koautor i urednik je monografije „Kultura kritičkog mišljenja: Teorijsko zasnivanje i implikacije za nastavu“ (2007). Objavila je deset poglavlja u domaćim i internacionalnim monografijama, tri članka u maeđunarodnim i devetnaest članaka u domaćim časopisima, kao i šezdeset saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Član je međunarodnog udruženja za socio-kulturna istraživanja ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research). Recenzent je brojnih radova u časopisima Psihologija i Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, kao i za međunarodnu konferenciju udruženja ISCAR. Deset godina bila je član organizacionog odbora najprestižnijeg naučnog skupa u psihologiji kod nas „Empirijska istraživanja u psihologiji“.

ivana.stepanovic.ilic @ fmk.edu.rs

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 1975. godine. Magistrirala 1987, a doktorirala 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Specijalizirala je kliničku psihologiju i više godina radila na Psihijatrijskoj klinici Medicinskog fakulteta na poslovima psihodijagnostike, psihoterapije istraživanja i edukacije. Ekspert je za diferencijalnu dijagnostiku i psihoterapiju poremećaja ličnosti.

Učestvovala je u nastavi na specijalističkim studijima iz kliničke psihologije i master studijama psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1982-1992). Nosilac je Internacionalne licence za psihoterapiju Evropske asocijacije psihoterapeuta. Trener je i supervizor Nacionalne asocijacije za psihoterapiju.

Objavila je preko 80 stručnih i naučnih radova u stranim i domaćim časopisima, iz oblasti diferencijalne dijagnostike i psihoterapije poremećaja ličnosti. Referisala je brojne radove na međunarodnim i domaćim kongresima. Njen rad je citiran kao originalan doprinos u ediciji Developements in Psychotherapy (ed. W. Dryden, SAGE pub. 1996). Koautor je poglavlja u knjizi Personality Disorders, (eds. M. Maj, H.S. Akiskal, John Wiley & Sons, 2005).

Više godina je recenzent i član redakcije časopisa „Psihijatrija Danas“, koji izdaje Institut za mentalno zdravlje u Beogradu. Od 1988-1992. je bila član Izdavačkog saveta i recenzent časopisa Internacionalnog udruženja za transakcionalnu analizu, „Transactional Analysis Journal“, sa sedištem u San Francisku. Istraživač je na projektu posvećenom ispitivanju temperamenta i strukture simptoma poremećaja ličnosti (2011-2015) koje finansira republičko Ministarstvo nauke.

mirjana.divac @ fmk.edu.rs

Rođena 1977. godine u Beogradu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala komunikologiju 2007. godine na Singidunum Univerzitetu – FMK: “Dinamika partnerske komunikacije iz ugla Transakcione analize”. Specijalizirala psihoterapiju kao CTA – Sertifikovani transakcioni analitičar i sistemsko, porodično savetovanje (AST sertifikat). Član EATA i SATA. Istraživač je u oblasti interpersonalne dinamike i psihologije individualnih razlika (stipendista na projektu istraživačkog komiteta Evropske asocijacije za Transakcionu analizu − EATA). Doktorirala 2013. godine na studijskom programu Taos Instituta (USA) i Tilburg Univerziteta iz Holandije. Doktorat se bavi socijalno konstrukcionističkim razmatranjem Transakcione analize na primeru rekonstrukcije koncepta personalne autonomije posmatrane kroz emotivno partnerstvo.

Mentor na disertaciji je dr Harlene Anderson, eminentni teoretičar sistemske teorije, rodonačelnik kolaborativnog pristupa u psihološkom savetovanju, psihoterapiji i couching- u. Sa klijentima radi u okviru opšte bolnice Bel Medic (zdravstvena psihologija) i u privatnoj praksi.

Asistent je na studijskim programima Psihologija, Komunikacije i Novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Sigidunum u Beogradu. Predavač na predmetima Psihologija komunikacija, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija, Psihologija medija, Istraživački intervju i fokus grupa. Koordinator osnovnih studija Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije.

kristina.brajovic.car @ fmk.edu.rs

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirala 2007.godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila edukaciju iz Sistemske porodične terapije. Radi više od dve i po decenije u Institutu za mentalno zdravlje.

Autorka i koautorka velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu. Autorka je monografije „Grupna terapija adolescenata iz porodica alkoholičara“, koautorka  knjige „Grupni socijalni rad“ i monografija „U dvostranom ogledalu – istraživanje o stavovima i predrasudama“.  Učestvovala u edukacijama o bolesti zavisnosti i zaštiti dece od zanemarivanja i zlostavljanja.

Od 2007.godine član je Evropskog udruženja psihoterapeuta EAP. 

Oblasti istraživanja: socijalni rad sa grupom, bolesti zavisnosti.

snezana.filipovic.prof @ fmk.edu.rs

Rođena 1966.godine u Beogradu. Završila master studije primenjene psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije – „Promena načina suočavanja sa stresom u ekosistemskoj terapiji bolesti zavisnosti“. Završila je edukacije iz Sistemske porodične terapije (AST, Beograd); Master nivo kliničke hipnoterapije (IKM – Institut za kognitivni menadžment Štutgart); AIP (Usmerenje za edukaciju i profesionalno usmerenje mladih i odraslih (IKM, Stutgart); Psihodinamski lajf koučing – master nivo; REBT – napredni nivo Albert Elis Institut, Beograd). Aktivno se bavi psihoterapijskim radom (grupna, porodična, psihoterapija parova i pojedinaca). Učesnik nekoliko domaćih i stranih kongresa.

Osnivač i direktor Udruženja za psihološke treninge i edukaciju “PsihoOaza”, gde vodi treninge asertivne komunikacije i programe psihofizičke relaksacije. Sa klijentima radi u privatnoj praksi.

Nastavnik je na studijskom programu Psihologija na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, na predmetima Interpersonalne veštine, Komunikacija u grupi, Rast i razvoj ličnosti, Veštine komunikacija.

 

dragana.deh@ fmk.edu.rs

Diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Univerziteta u Beogradu 1991. godine. Završio studije geštalt psihoterapije. Autor je i trener četiri programa obuke u socijalnoj zaštiti i voditelj studentske prakse. Na Fakultetu za medije i komunikacije je naučni saradnik u oblasti socijalnog rada.

Izlagao je na brojnim stručnim skupovima i objavljivao radove u časopisima iz oblasti socijalne zaštite. Boravio je u brojnim studijskim posetama ustanovama socijalne zaštite širom Evrope i učestvovao na FICE kongresima. Aktivan je u kreiranju sistema socijalne zaštite u Srbiji. Dobitnik je nagrade “Čovek godine” u oblasti socijalne zaštite sa decom i mladima.

ljubisa.jovanovic2018@fmk.edu.rs

Rođena 1967. god u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu Političkih nauka, smer Socijalna politika i socijalni rad. Završila akademske specijalističke studije iz Medijacije, na Fakultetu političkih nauka i stekla zvanje Specijalista medijacije. Završila internacionalne četvorogodišnje treninge iz dve psihoterapijske orijentacije i stekla zvanja: Psiho drama terapeut i porodični sistemski psihoterapeut. Trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu Političkih nauka, na smeru Socijalna politika i socijalni rad.

Učestvovala kao član tima dva reformska projekta Ministarstva za socijalnu politiku: “Razvoj standarda stručnog rada u centrima za socijalni rad” i na izradi Pravilnika za savetodavno–terapijske i socijalno-edukativne usluge.

Ima desetogodišnje iskustvo u izvođenju edukativnih programa iz sistemske porodične terapije i učestvovala je u izradi više akreditovanih programa u sistemu socijalne zaštite.

Radi kao predavač na Fakultetu političkih nauka, na Specijalističkom programu inovacije znanja iz medijacije i to na sledećim programima: Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti, Porodična medijacija, Posredovanje između žrtve i prestupnika, a u pripemi je i Medijacija u slučajevima mobinga.

Objavila  brojne radove u stručnim časopisima iz oblasti porodične psihoterapije, medijacije i socijalnog rada: „Prevencija maloletničkog prestupništva Umem bolje“, „Uvođenje nove usluge - medijacije u oblasti socijalne zaštite“, „Novi pristup mladima sa poremećajima u ponašanju u lokalnoj zajednici“, „Sistemski pristup u radu sa decom koja imaju problematično ponašanje“, „Sistemski pristup u razumevanju nasilja u školi“, „Primena porodične medijacije u slučajevima porodičnog nasilja“, itd.

Koautor knjige „Deca i mladi sa problemima ponašanja – usluge i tretmani u zajednici“.

vera.despotovic @ fmk.edu.rs

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Prištni i specijalizirao porodičnu medijaciju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Predavač je na poslediplomskim specijalističkm programima u oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu; predavač i trener u brojnim progamima obuke u oblasti socijalne zaštite, prava, upravljanja projektima, strateškog i akcionog planiranja, monitoringa i evaluacije i dr. 

Autor je većeg broja publikacija (priručnika, vodiča i sl.) i stručnih radova u navedenim oblastima. Dugogodnišnji je nezavisni regionalni konsultant u razvoju sistemskih projekata i javnih politika u Srbiji u oblasti socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, prava deteta i dr., najviše u  Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. 

Oblasti interesovanja: socijalna zaštita, porodično pravo, prava deteta, ljudska i manjinska prava, medijacija.

vladan.jovanovic2018@fmk.edu.rs 

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1990. godine. Na postdiplomskim studijama istog fakulteta, završila specijalističke akademske studije 2010. godine.  
2006. godine stekla zvanje sistemskog psihoterapeuta, kao i Advanced diploma in systemic psychotherapy with families, couples and individuals (Institute of Family Therapy London), a 2013. godine diplomu sistemskog supervizora pri Marlborough Family Service London. Bila stručni saradnik (2008- 2010) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.  Od 2008. godine edukator i  supervizor Edukacije za saradnike u zajednici Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Predavač letnje škole za studente Northwestern Univerziteta (2016 – dalje ), koji organizuje Medicinski fakultet u Beogradu. 

Objavila brojne  radove iz oblasti socijalnog rada/grupni rad, socioterapije i savetovanja, psihoterapije, sa posebnim akcentom na teme porodice i braka. 
Recezent je više knjiga: Kako preživeti svoju porodicu, Robin Skiner i Džon Kliz (2007); Kako preživeti život, isti autor (2008); Depresija Lewis Wolpert (2009). Lektor autobiografije o spoznaji sebe i duše psihijatrije Fuga za bajamama od Dinare do Avale, M.Munjiza (2009).

Učesnik i predstavnik raznih projekata, posebno u radu sa izbeglim osobama (2003-2005). Delegat predstavnik Instituta za mentalno zdravlje “Project for strengthening the Capacities of Mental Health Professionals and Users Associations”. Učesnik kongresa, stručnih skupova i prezentacija iz oblasti mentalnog zdravlja, socijalne psihijatrije i psihoterapije. 

marina.paunovic@fmk.edu.rs