Digitalne umetnosti

Rođena 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Godine 2002. diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju "Postmoderna interpretacija interdisciplinarnih teorija i prakse ruske i sovjetske avangarde 1910–1932. godine", odbranila je 2006. godine na Katedri za teoriju umetnosti i medija, Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Školske godine 2002/2003. radila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na mestu asistenta. Tokom studija, usavršavala se u Rusiji i Italiji. Sa svojim radovima, po pozivu, učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. 

Godine 2008. diplomirala je i na Katedri za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Saradnik je časopisa za teatar, film i televiziju "TFT"; zbornika Filmskog centra Srbije «Introducing Youth»; slavističkih zbornika i dr.
Objavila je knjige „Paradigma ruske avangardne i postmoderne umetnosti“ (2008) i “Ideja o glumi: performativni artekosmizam“ (2011).  Prevela je sa ruskog jezika knjigu Mihaila Epštejna “Sola Amore” (2010). Režirala je i izvodila monodramu “Desankin ljubavni životopis” (2008, FDU), igrala je u filmovima “Žigosana” (režija Saša Radojević), “Država” (režija Jelena Marković), “Narcis-Eho” (režija Saša Radojević), “Il Commissario Nardone” (režija Fabrizio Costa).

amra.latific @ fmk.edu.rs

Rođena 1964. u Beogradu. Diplomirala na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakuteta u Beogradu. Magistrirala na Department of History of Art and Architecture, University of Pittsburgh sa tezom "A Finding on the Iconography of the Decans in the Representation of the Month of December in the Sala dei Mesi in Palazzo Schifanoia, Ferrara". Doktorirala na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakuteta u Beogradu tezom "Ikonografija italijanskih studiola XV i XVI veka u službi vladarske ideologije".

Bavi se studijom evropske umetnosti i umetničke teorije novog veka, posebno kulture i umetnosti 16. veka. Među temama kojima bavi su i koncept humanizma, ars memoriae, recepcija maskomunikacijskog potencijala  starih umetničkih praksi, istorijski modeli muzealne delatnosti, pitanja koja se tiču smisla kolekcionarskih praksi i problemi muzejske prezentacije. Saradnik projekta "Modernizacija Zapadnog Balkana", MNTR, 2010-2014. Član The Renaissance Society of America, ICOM-a i European Society for Aesthetics.

angelina.milosavljevic @ fmk.edu.rs

Rođen 1954. godine u Murskoj Soboti, Slovenija. Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelenih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika.

Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama. Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, koja svakog marta okuplja najzančajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. 

borut.vild @ fmk.edu.rs

Rođen 1976. godine u Beogradu.

Diplomirao primenjenu grafiku 2000. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Godine 2004. diplomira na Peck School of the Arts, University of Wisconsin-Milwaukee, Masters of Fine Arts, Design, Art and Technology.

Vodi "Galeriju 12+", studio za nove medije u Beogradu od 1999. godine. Bio je umetnički direktor Beogradskog Letnjeg Festivala (BELEF) 2008. i 2009, a 2009. godine je bio i kreativni direktor novih medija ceremonije otvaranja Univerzijade u Beogradu. Od 2009.-2011. godine je Nacionalni kurator srpske nacionalne postavke na Praškom kvadrijenalu. Od 2007. godine radi kao umetnički direktor KIOSK-a, platforme za savremenu umetnost. Kreativni je direktor Mikser festivala. Od 2005. do 2012. godine predavao je na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta u Beogradu, na odseku Vizuelne komunikacije i novi mediji.

dorijan.kolundzija @ fmk.edu.rs

Rođena je 1961. godine u Dubrovniku. Diplomirala i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2006. godine na Katedri za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od školske godine 1994-1995. predavačica u Centru za ženske studije. Prevodi sa engleskog i slovenačkog jezika.

Objavila je monografije: Jezik, poezija, postmodernizam - Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002); Govor druge (2006); Poezija teorija rod - Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009); Politika poezije - Tranzicija i pesnički eksperiment (2010); Diskursi popularne kulture (2011).

Kao kourednica učestvovala je u uređivanju američkog časopisa Chain issue 5 posvećenog temi »Different Languages« (1998); sa Vladimirom Kopiclom uredila je i prevela Novi pesnički poredak - antologija novije američke poezije (2001); sa Miškom Šuvakovićem uredila Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in  Yugoslavia, 1918-1991 (2003, 2006), sa Ažinovim autorkama uredila antologiju Diskurzivna tela poezije - Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (2004).

Bila je član neformalne umetničko-teorijske Zajedinice za istraživanje prostora i učestovala u organizovanju izložbi i ciklusa predavanja, kao i u uređivanju njene publikacije Mentalni prostor. Zamenica je glavne i odgovorne urednice časopisa ProFemina, pokrenula je Ažinovu školu poezije i teorije.

Od osamdesetih pisala književnu kritiku za časopis Književna reč, Polja, Letopis Matice srpske, itd, a tokom devedevetih za beogradske dnevne novine Borba, Naša Borba i novosadski nedeljnik Nezavisne.

Usavršavala se u Sjedinjenim Američkim Državama (SUNY – Buffalo) i u Mađarskoj (CEU – Budimpešta).

dubravka.djuric @ fmk.edu.rs

Rođen 1953. godine u Beogradu. Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Izlaže od 1975. godine. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143.

Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007), Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.

Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija. Objavio je knjigu „Presecanje haosa“ (1998) i monografiju „Art Sessions: Era Milivojević“ (2001). Priredio je sedam samostalnih izložbi i učestvovao u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000).

Urednik za teoriju u časopisu „Moment“, glavni urednik časopisa za vizuelnu kulturu „New Moment“ (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002), BELEF-a (2003, 2004). Bio je kreativni direktor agencijama Sachi & Sachi (1993-1997), Communis (2006).

jovan.cekic @ fmk.edu.rs

Rođena 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je 2001. godine na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Istorija moderne umetnosti. Magistrirala 2008. godine na istom fakultetu. Na Katedri za modernu umetnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2013. godine je odbranila doktorsku tezu "Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI veka".

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti savremene umetnosti. Jedna je od pokretača elektronskog časopisa za savremenu umetnost www.dipassage.org koji postoji od 2002. godine. Od 2008. godine članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Urednica je studentskog elektronskog časopisa Propeler.

maja.stankovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1953. godine u Beogradu. Televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista. Teoretičar, predavač i publicista, u oblasti masovnih komunikacija i teorije televizije. Autor prve magistarske teze u SFRJ iz oblasti teorije TV sistema − Život kao informacija: početak alternativnih televizijskih sistema. Autor prve doktorske teze iz oblasti televizijske estetike u Srbiji: Estetsko kodifikovanje televizije.

Ostvario preko 1500 televizijskih emisija i serija, kao reditelj, producent ili scenarista, i tri igrana filma, kao reditelj i ko-producent. Režiser i producent velikih scenskih manifestacija i festivala. Utemeljivač i idejni tvorac Radio-televizije ATLAS (Crna Gora), Televizije IN (Crna Gora), prve digitalne komercijalne TV mreže na Balkanu, kreativni direktor Novog 3K televizijskog kanala (Srbija), Televizije Avala (Srbija). Utemeljivač, idejni tvorac i prvi dekan Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici.

Predavač na predmetima: Komunikologija, TV produkcija, TV režija, Estetika audio vizuelnih medija, na FDU, Cetinje. Ko-autor udžbenika Sredstva masovnih komunikacija. Autor knjige Estetika televizije i novih medija. Predavač na predmetima Estetika televizije, Zabavno-muzički TV žanrovi i Analiza programskih sadržaja na International Academy of Broadcasting (IAB), Švajcarska.

stanko.crnobrnja @ fmk.edu.rs

 

Rođen 1974. godine u Beogradu. Završio Matematičku gimnaziju u Beogradu u specijalnoj matematičkoj grupi. Diplomirao 1999. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za Fizičku elektroniku, smer Mikroelektronika. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije na smeru za Primenjenu matematiku u elektrotehnici sa prosečnom ocenom 10 i odbranio magistarsku tezu 2003. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti digitalne obrade slika 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radio je na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (2007-2008) kao asistent na svim matematičkim predmetima, i na Fakultetu za kompjuterske nauke i Višoj školi za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend (2008-2011) kao asistent na predmetima Računarska grafika, Web programiranje, Web tehnologije, Digitalna logika, Arhitektura i organizacija računara, i VLSI dizajn.

U periodu 2007-2011. godine radio je u američkoj firmi MySkin/TeleSkin kao naučni istraživač na obradi digitalnih medicinskih slika. Od 2001. godine učestvuje i na projektima iz oblasti stohastike i matematičke analize Matematičkog instituta SANU i Ministarstva Prosvete (Nauke i Tehnologije), čiji je bio stipendista 2004-2008. godine.

Napisao je poglavlje u Springer ediciji i veći broj radova (na Thomson Reuters SCI listi) iz oblasti digitalne obrade slika. Član je programskog komiteta IEEE International Symposium on Multimedia (ISM 2013) i recenzent u časopisu IET Image Processing. Koautor je i mnogih radova iz oblasti matematičke statistike, biomedicine i mikroelektronike, i učestvovao je u mnogim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama.

djordje.baljozovic @ fmk.edu.rs

 

Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na filmskoj režiji na Akademiji umentnosti 2001. Magistrirao na filmskoj akademiji FAMU u Pragu 2006. na odseku multimedijalne animacije u klasi prof. Petra Skale. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FAMU sa tezom "Dragocenost odbačenih predmeta – đubreta, kao materijala za film, animaciju, fotografiju...". Tokom studija bio je stipendisani gost student na "Universitetu Evropa", Madrid 2005. i na UDK, umetničkoj akademiji u Berlinu 2007.

U periodu 1993-2003. godine radio je kao stalni saradnik u kulturnoj emisiji "Ritam lepog srca" na radiju B92. U saradnji sa Danijelom Kovačom objavljuje dečiju slikovnicu Drugari iz šešira 1995 godine. Objavio album eksperimentalne muzike pod nazivom „Pitam se, pitam, gde li je kraj kosmosa...?“ 1997. godine. Režirao dokumentarnu radio dramu: „Prvo ljubavno iskustvo“ u produkciji Radio Beograda 1999. godine. Aktivan je učesnik i propagator „LO-Fi“ festivala koji se tokom devedesetih borio za slobodan, jeftin i nezavisan film. Od 2010. stalni je saradnik manifestacije Pesničenje.

Filmografija: Oktobarski salone! (2010), Kese (2007), Pljunuti poljubcem (2007), Dlake (2006), Glineni golub (2005), Suknjaš (2005), Miloš Tomić kao vo (2003), Mamina literatura (2001).

bilboblah @ hotmail.com

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; 2007. godine upisala je postdiplomske studije, a 2010. godine joj je odobrena izrada doktorske teze na Univerzitetu Singidunum, gde je odbranila rad na temu "Drugi kulture: monstrumi, prostori, tela". Pohađala je nastavu u okviru Centra za istoriju i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Autorka je brojnih radova i učestvovala je na velikom broju konferencija i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. 
Među poslednjim objavljenim radovima su zbornik Strategije čitanja, kao i tekstovi "Inns and Mils of Balkan – European Monstrous Spaces" (Places and Spaces of Monstrosity, Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2014),  „Body Name – The Brotherhood Chronotope and Social Choreography“ (Култура/Culture, Skopje, 2013), „Ksenopoetike Rolana Barta i Viktora Šklovskog – diskursi ne o ljubavi“ (Jezik, književnost, diskurs. Filozofski fakultet u Nišu, 2015), itd.

mirjana.stosic @ fmk.edu.rs

Rođen 1970. godine u Sarajevu. Diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1998. godine. Doktorirao je u oblasti teorije umetnosti i medija, Interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2009. sa temom: "Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji".

Tokom devedesetih, režirao više reklamnih i muzičkih spotova, dokumentarnih i kratkih igranih filmova od kojih su, na festivalima i u kritici, najviše ostali zapaženi: Igra piona (po stripu Mirka Ilića i Igora Kordeja, 1994), Uske staze (po scenariju Zorana Stefanovića, 1996). Režirao spotove za rok sastav Bjesovi („Kad mi stane dah“ i „Dar“, 1997). Producent i koautor prvog web sajta za jedan domaći film (Do koske, 1996) kao i brojnih komercijalnih Internet prezentacija.

Predaje Teoriju filma i Istoriju filma na Akademiji umetnosti u Beogradu. U teorijskim radovima bavi se zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija. Na Fakultetu za medije i komunikacije je gostujući predavač.

oleg.jeknic @ fmk.edu.rs

Rođen 1981. godine u Beogradu. Diplomirao muzikologiju na Univerzitetu u Oksfordu, Velika Britanija, 2004. godine. Magistrirao 2008. godine na Univerzitetu Kornel (Cornell), SAD, gde je radio kao asistent i predavač i doktorirao 2011. godine pod mentorstvom prof. Džudit Perejno (Judith Peraino) sa temom „The Virtuoso under Subjection: How German Idealism Shaped the Critical Reception of Instrumental Virtuosity in Europe, c. 1815–1850“.

Pored evropske muzičke kulture XIX veka, Cvejićeva interesovanja obuhvataju i jugoslovensku, evropsku i severnoameričku popularnu muziku, marksizam, poststrukturalizam, teorije roda, kao i izvođenje i transkribovanje evropske renesansne i srednjovekovne muzike. Objavio radove iz oblasti istorije evropske muzike, američke pop muzike i transkripcije evropske srednjovekovne muzike u srpskim, američkim i britanskim muzikološkim časopisima i izdanjima i izlagao na muzikološkim i etnomuzikološkim naučnim skupovima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD.

Kao bariton/kontratenor nastupao s profesionalnim ansamblima za ranu muziku u Oksfordu, Njujorku i Los Anđelesu. 

zarko.cvejic @ fmk.edu.rs

Rođen 1963. godine u Nišu. Diplomirao je 1991. godine na katedri umetničke fotografije Fakulteta za film i televiziju (FAMU), Akademija likovnih umetnosti (AMU) u Pragu i stekao profesionalno zvanje Magistar fotografije.

Usavršavao se na više studijskih boravaka u Nemačkoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Tokom studija počinje profesionalno da se bavi komercijalnom fotografijom i godine 1989. samostalno realizuje projekat za hotel Forum u Pragu. Po završetku studija, fotografiše za internacionalne turističke časopise "Prag, šta, gde, kada" (Prag, CO, KDE, kdy) i "Prague - Heart of Europe". Radi na produkciji i marketingu časopisa u više čeških i međunarodnih izdavačkih kuća: Bertelsmann Media, UAMK, The Prague Post. Fotografiše za banku ČSOB, kompanije OB Leasing, Škoda auto, Karlovarska Becherovka.

Godine 2004. dolazi u Srbiju na poziciju direktora dnevnog lista Pregled, koji je u to vreme bio u sastavu izdavačke korporacije Handelsblatt i Wall Streat Journal. Od 2007. do 2011. član je redakcije časopisa za kulturu fotografije ReFoto, gde učestvuje u selekciji, organizaciji i realizaciji niza foto konkursa, radionica i izložbi.

Član je ULUPUDS-a od 1991. godine.

dragan.pavlovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1949. godine u Mariboru. Diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Urednica je fotografije na RTS-u i članica ULUPUDS-a.

Od 1980. profesionalno se bavi fotografijom. Objavljivala je u sledećim časopisima: Džuboks, Start, Polet, Omladinske novine, Duga, Politika, Liberation, Delo i mnogim drugim. Od 1990. do 2006. bila je urednica fotografije u nedeljniku Vreme, a od 2006. do 2010. bila je urednica fotografije u dnevnom listu Politika. Od 1986. godine izlaže u zemlji i inostranstvu.

Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 2003. do 2010. i umetnička direktorka foto galerije Artget u Kulturnom centru Beograda (2005-2006).

Dobitnica je sledećih nagrada: Nagrade Oktobarskog salona (1998), Osvajanje slobode, Fond Maje Maršević-Tasić (2002), Politikine nagrade za izložbu Tiho teče Sutjeska u Salonu MSU (2004) i Godišnje nagrade ULUPUDS (2005).

Objavljene knjige: Dani bola i ponosa (Vreme knjige, Beograd 1995), Med Ryggen Mot Verden, Poretter Fra Serbia (Ceppelen, Oslo 2000), Deset godina protiv (Media centar, Beograd 2001) sa Vesnom Pavlović i Femmes Des Balkans Pour la Paix (2003).

goranka.matic @ fmk.edu.rs

Rođena 1976. godine u Beogradu. Diplomirala na Katedri grafike knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na istoj katedri sa bibliofilskim izdanjem knjige Nevidljivi gradovi Itala Kalvina. U polju dizajna i vizuelnih komunikacija autor mnogih vizuelnih identiteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, izložbi i grupnih radionica (Oktobarski salon, Belef, Memorijal Nadežda Petrović, OFF Guide, Grifon i drugi). U saradnji sa Dis-patch kolektivom autor projekta OFF Guide koji se bavi DIY izdavaštvom.

Izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada: Grifon, Golden Bra Magdalena, Velika nagrada Majske izložbe. Jedan je od osnivača i autora Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik u okviru koje se organizuju predavanja, izložbe i radionice za studente iz regiona.

isidora.nikolic @ fmk.edu.rs

Rođen u Beogradu. Studirao književnost i režiju na filmskoj akademiji Femis u Parizu gde je diplomirao sa filmom "Dremano oko", koji je prikazan u okviru selekcije Kinofondacija u Kanu 2003. godine.

Njegov prvi igrani film "Ordinary people" prikazan je u okviru Nedelje kritike u Kanu 2009. godine. 

vladimirperisic @ hotmail.com

Rođen 1979. u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 2004. godine, na predmetu Teorija kulture sa temom Stereotipi i klišei u filmskoj industriji. Trenutno na master programu Digitalne umetnosti i novi mediji na Fakultetu za medije i komunikacije.

Filmski i video umetnik, orijentisan ka filmskom eksperimentu i političkom aktivizmu. Zajedno sa Isidrom Ilić čini umetnički duo Doplgenger, čija je praksa fokusirana na preispitivanje filmskog medija, jezika, strukture, teksta.

Uža struka mu je video montaža i postprodukcija. Radio je u Akademskom filmskom centru Doma kulture Studentski grad kao producent, snimatelj i montažer. Bio je asistent Tomislavu Gotovcu i Dušanu Makavejevu.

Član je tima projekta “Medijska arheologija”, koji se bavi arhiviranjem i istraživanjem audio-vizuelnih programa kroz predavanja i diskusije na temu medija i sećanja.

bosko.prostran @ fmk.edu.rs

Rođen 1977. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na smerovima računarska tehnika i informatika, signali i sistemi i audio i video tehnologije, gde dobija zvanje inženjer, dipl. inženjer i master. Stručno se usavršavao u Pekingu iz oblasti muzičke produkcije. Trenutno je na doktorskim studijama.

Radio je kao laborant, stručni saradnik i predavač na Visokoj Elektrotehničkoj školi na predmetima snimanje zvuka, midi sistemi, digitalizovanje signala i muzička produkcija (2003-2010).
Osnovao je nezavisnu izdavačku kuću "Mad Tune Records" 2009. godine.

ivan.kovacevic.kovi @ fmk.edu.rs

Zoran Ćirjaković je završio master studije iz oblasti međunarodnih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Poslednjih godina najviše se bavi interkulturalnim komunikacijama, međunarodnim odnosima, globalizacijskim procesima i Podsaharskom Afrikom.

Ćirjaković je prethodno bio novinar nedeljnika NIN i dugogodišnji dopisnik Newsweek-a i The Los Angeles Times-a iz bivše Jugoslavije. Povremeno je izveštavao sa balkanskih žarišta i za mnoge druge inostrane medijske kuće, uključujući NPR i BBC radio, The Washington Post, The New Republic i The Chicago Tribune. Pripremao je i vodio redovne spoljnopolitičke emisije na Radio Beogradu i Radiju B92. Za domaće magazine izveštavao je iz zemalja Afrike, Azije i Latinske Amerike, uglavnom iz kriznih područja, uključujući Demokratsku Republiku Kongo, Pakistan, Nepal (tokom građanskog rata), oblast Kašmira, Liban, Burmu, Šri Lanku, Argentinu i Meksiko. U Herefordu, Velika Britanija, obučen je za izveštavanje iz ratnih i "neprijateljskih" okruženja.

Kao gostujući predavač držao je predavanja na univerzitetima u Kembridžu i Kilu. Naučne radove je objavio u zbornicima "Kosovo: The Politics of Delusion" i "Terorizam". Sarađivao je sa organizacijom Human Rights Watch na pripremi obimnog izveštaja o ratnim zločinima na Kosovu.

zoran.cirjakovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1973. godine u Čačku. Diplomirao Filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završio školu dokumentarnog filma Atelje Varan Pariz.

Jedan od osnivača Ateljea Varan Beograd, gde je radio kao reditelj i producent. Najznačajniji radovi iz tog perioda su filmovi „Istočno od raja“ i „Otkucaji“, prikazani na više festivala u zemlji i inostranstvu. 2009. godine postaje selektor, a zatim i direktor Filmskog festivala i projekta „Slobodna zona “ u Beogradu. Iste godine osniva producentsku kuću „Stromboli“ u kojoj radi kao producent i reditelj. Član žirija na više filmskih festivala. Od 2011. predaje Dokumentarni film na Fakultetu za medije i komunikacije.

rajko.petrovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1981. godine u Bajinoj Bašti. Diplomirala 2007. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku primenjena grafika, atelje fotografija.

Priredila je dve samostalne izložbe i učestvovala u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je sledećih nagrada: Fenix fine art photography (2010), Festivalski objektiv (2007), Gitarijada (2007) i Svet i ja (2006).

Profesionalni angažman ostvarila sa medijskim kućama Internet Group, Ringier Axel Springer, Press Publishing Group, Media News Group na internet portalima i štampanim iznanjima. Polje ličnog interesovanja je dokumentarna fotografija.

milena.djordjevic @ fmk.edu.rs

Rođen 1961. godine u Beogradu. Diplomirao filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Kao profesionalni reditelj u pozorištu, na televiziji i u advertajzingu stekao je veliko iskustvo tokom dvadeset sedam godina rada. Poslednjih deset godina predaje režiju. Vanredni je profesor na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Filmografija: Zemlja istine ljubavi i slobode (dugometražni igrani, 2000. Nagrade: Rainer Werner Fassbinder Prize International Filmfestival Mannheim-Heidelberg, Grand pri Festivala autorskog filma Beograd 2000), Jug Jugoistok (dugometražni igrani, 2005), Agi i Ema (dugometražni igrani, 2007), Novo je da sam zlostavljana (dugometražni dokumentarni, 2010).

milutin.petrovic @ fmk.edu.rs