Digitalne umetnosti

Rođena 1980. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Godine 2002. diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju "Postmoderna interpretacija interdisciplinarnih teorija i prakse ruske i sovjetske avangarde 1910–1932. godine", odbranila je 2006. godine na Katedri za teoriju umetnosti i medija, Rektorat Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Školske godine 2002/2003. radila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na mestu asistenta. Tokom studija, usavršavala se u Rusiji i Italiji. Sa svojim radovima, po pozivu, učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima. 

Godine 2008. diplomirala je i na Katedri za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Saradnik je časopisa za teatar, film i televiziju "TFT"; zbornika Filmskog centra Srbije «Introducing Youth»; slavističkih zbornika i dr.
Objavila je knjige „Paradigma ruske avangardne i postmoderne umetnosti“ (2008) i “Ideja o glumi: performativni artekosmizam“ (2011).  Prevela je sa ruskog jezika knjigu Mihaila Epštejna “Sola Amore” (2010). Režirala je i izvodila monodramu “Desankin ljubavni životopis” (2008, FDU), igrala je u filmovima “Žigosana” (režija Saša Radojević), “Država” (režija Jelena Marković), “Narcis-Eho” (režija Saša Radojević), “Il Commissario Nardone” (režija Fabrizio Costa).

amra.latific @ fmk.edu.rs

Rođena 1964. u Beogradu. Diplomirala na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakuteta u Beogradu. Magistrirala na Department of History of Art and Architecture, University of Pittsburgh sa tezom "A Finding on the Iconography of the Decans in the Representation of the Month of December in the Sala dei Mesi in Palazzo Schifanoia, Ferrara". Doktorirala na Odeljenju za Istoriju umetnosti Filozofskog fakuteta u Beogradu tezom "Ikonografija italijanskih studiola XV i XVI veka u službi vladarske ideologije".

Bavi se studijom evropske umetnosti i umetničke teorije novog veka, posebno kulture i umetnosti 16. veka. Među temama kojima bavi su i koncept humanizma, ars memoriae, recepcija maskomunikacijskog potencijala  starih umetničkih praksi, istorijski modeli muzealne delatnosti, pitanja koja se tiču smisla kolekcionarskih praksi i problemi muzejske prezentacije. Saradnik projekta "Modernizacija Zapadnog Balkana", MNTR, 2010-2014. Član The Renaissance Society of America, ICOM-a i European Society for Aesthetics.

angelina.milosavljevic @ fmk.edu.rs

Rođena je 1961. godine u Dubrovniku. Diplomirala i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2006. godine na Katedri za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od školske godine 1994-1995. predavačica u Centru za ženske studije. Prevodi sa engleskog i slovenačkog jezika.

Objavila je monografije: Jezik, poezija, postmodernizam - Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002); Govor druge (2006); Poezija teorija rod - Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009); Politika poezije - Tranzicija i pesnički eksperiment (2010); Diskursi popularne kulture (2011).

Kao kourednica učestvovala je u uređivanju američkog časopisa Chain issue 5 posvećenog temi »Different Languages« (1998); sa Vladimirom Kopiclom uredila je i prevela Novi pesnički poredak - antologija novije američke poezije (2001); sa Miškom Šuvakovićem uredila Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in  Yugoslavia, 1918-1991 (2003, 2006), sa Ažinovim autorkama uredila antologiju Diskurzivna tela poezije - Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (2004).

Bila je član neformalne umetničko-teorijske Zajedinice za istraživanje prostora i učestovala u organizovanju izložbi i ciklusa predavanja, kao i u uređivanju njene publikacije Mentalni prostor. Zamenica je glavne i odgovorne urednice časopisa ProFemina, pokrenula je Ažinovu školu poezije i teorije.

Od osamdesetih pisala književnu kritiku za časopis Književna reč, Polja, Letopis Matice srpske, itd, a tokom devedevetih za beogradske dnevne novine Borba, Naša Borba i novosadski nedeljnik Nezavisne.

Usavršavala se u Sjedinjenim Američkim Državama (SUNY – Buffalo) i u Mađarskoj (CEU – Budimpešta).

dubravka.djuric @ fmk.edu.rs

Rođen 1974. godine u Beogradu. Završio Matematičku gimnaziju u Beogradu u specijalnoj matematičkoj grupi. Diplomirao 1999. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku za Fizičku elektroniku, smer Mikroelektronika. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije na smeru za Primenjenu matematiku u elektrotehnici sa prosečnom ocenom 10 i odbranio magistarsku tezu 2003. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti digitalne obrade slika 2012. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radio je na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (2007-2008) kao asistent na svim matematičkim predmetima, i na Fakultetu za kompjuterske nauke i Višoj školi za kompjuterske nauke Univerziteta Megatrend (2008-2011) kao asistent na predmetima Računarska grafika, Web programiranje, Web tehnologije, Digitalna logika, Arhitektura i organizacija računara, i VLSI dizajn.

U periodu 2007-2011. godine radio je u američkoj firmi MySkin/TeleSkin kao naučni istraživač na obradi digitalnih medicinskih slika. Od 2001. godine učestvuje i na projektima iz oblasti stohastike i matematičke analize Matematičkog instituta SANU i Ministarstva Prosvete (Nauke i Tehnologije), čiji je bio stipendista 2004-2008. godine.

Napisao je poglavlje u Springer ediciji i veći broj radova (na Thomson Reuters SCI listi) iz oblasti digitalne obrade slika. Član je programskog komiteta IEEE International Symposium on Multimedia (ISM 2013) i recenzent u časopisu IET Image Processing. Koautor je i mnogih radova iz oblasti matematičke statistike, biomedicine i mikroelektronike, i učestvovao je u mnogim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama.

djordje.baljozovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1953. godine u Beogradu. Diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2009. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Izlaže od 1975. godine. Jedan je od osnivača konceptualne grupe 143.

Bio je gostujući profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2003), Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju (2003-2007), Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2008). Urednik je Art edicije u izdavačkoj kući Geopoetika.

Objavio je brojne radove iz filozofije, teorije umetnosti i teorije medija. Objavio je knjigu „Presecanje haosa“ (1998) i monografiju „Art Sessions: Era Milivojević“ (2001). Priredio je sedam samostalnih izložbi i učestvovao u velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Nagrade Memorijala Nadežde Petrović (1996) i Nagrade Oktobarskog salona (2000).

Urednik za teoriju u časopisu „Moment“, glavni urednik časopisa za vizuelnu kulturu „New Moment“ (1993-1997). Bio je umetnički direktor Bijenala mladih u Vršcu (2002), BELEF-a (2003, 2004). Bio je kreativni direktor agencijama Sachi & Sachi (1993-1997), Communis (2006).

jovan.cekic @ fmk.edu.rs

Rođena 1975. godine u Beogradu. Diplomirala je 2001. godine na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Istorija moderne umetnosti. Magistrirala 2008. godine na istom fakultetu. Na Katedri za modernu umetnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2013. godine je odbranila doktorsku tezu "Kontekst u savremenoj srpskoj umetnosti na kraju XX i početku XXI veka".

Piše i objavljuje tekstove iz oblasti savremene umetnosti. Jedna je od pokretača elektronskog časopisa za savremenu umetnost www.dipassage.org koji postoji od 2002. godine. Od 2008. godine članica je međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA. Urednica je studentskog elektronskog časopisa Propeler.

maja.stankovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1953. godine u Beogradu. Televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista. Teoretičar, predavač i publicista, u oblasti masovnih komunikacija i teorije televizije. Autor prve magistarske teze u SFRJ iz oblasti teorije TV sistema − Život kao informacija: početak alternativnih televizijskih sistema. Autor prve doktorske teze iz oblasti televizijske estetike u Srbiji: Estetsko kodifikovanje televizije.

Ostvario preko 1500 televizijskih emisija i serija, kao reditelj, producent ili scenarista, i tri igrana filma, kao reditelj i ko-producent. Režiser i producent velikih scenskih manifestacija i festivala. Utemeljivač i idejni tvorac Radio-televizije ATLAS (Crna Gora), Televizije IN (Crna Gora), prve digitalne komercijalne TV mreže na Balkanu, kreativni direktor Novog 3K televizijskog kanala (Srbija), Televizije Avala (Srbija). Utemeljivač, idejni tvorac i prvi dekan Fakulteta vizuelnih umjetnosti u Podgorici.

Predavač na predmetima: Komunikologija, TV produkcija, TV režija, Estetika audio vizuelnih medija, na FDU, Cetinje. Ko-autor udžbenika Sredstva masovnih komunikacija. Autor knjige Estetika televizije i novih medija. Predavač na predmetima Estetika televizije, Zabavno-muzički TV žanrovi i Analiza programskih sadržaja na International Academy of Broadcasting (IAB), Švajcarska.

stanko.crnobrnja @ fmk.edu.rs

Rođen 1981. godine u Beogradu. Diplomirao muzikologiju na Univerzitetu u Oksfordu, Velika Britanija, 2004. godine. Magistrirao 2008. godine na Univerzitetu Kornel (Cornell), SAD, gde je radio kao asistent i predavač i doktorirao 2011. godine pod mentorstvom prof. Džudit Perejno (Judith Peraino) sa temom „The Virtuoso under Subjection: How German Idealism Shaped the Critical Reception of Instrumental Virtuosity in Europe, c. 1815–1850“.

Pored evropske muzičke kulture XIX veka, Cvejićeva interesovanja obuhvataju i jugoslovensku, evropsku i severnoameričku popularnu muziku, marksizam, poststrukturalizam, teorije roda, kao i izvođenje i transkribovanje evropske renesansne i srednjovekovne muzike. Objavio radove iz oblasti istorije evropske muzike, američke pop muzike i transkripcije evropske srednjovekovne muzike u srpskim, američkim i britanskim muzikološkim časopisima i izdanjima i izlagao na muzikološkim i etnomuzikološkim naučnim skupovima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD.

Kao bariton/kontratenor nastupao s profesionalnim ansamblima za ranu muziku u Oksfordu, Njujorku i Los Anđelesu. 

zarko.cvejic @ fmk.edu.rs

Nataša Teofilović (1968) je doktorka digitalne umetnosti (prvi doktorat u Srbiji iz digitalne umetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu 2010). Na istom univerzitetu magistrirala je 2007, a diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao studentkinja generacije. Autorka je knjige Umetnost pokreta u prostoru praznine (teorija i praksa digitalnih karaktera) u kojoj se bavi teorijom i praksom 3D karakter animacije (kompjuterske animacije humanoida).

U svojim radovima, Nataša Teofilović kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Njen umetnički razvoj kretao se od neokonceptualne umetnosti ranih 90-ih do digitalne umetnosti novog veka, koja spaja umetnost, nauku i tehnologiju. Tehnički posmatrano, ona radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije i digitalnih ambijenata. Konceptualno, te radove objedinjuju teme identiteta u praznom (void) virtuelnom prostoru, percepcije virtuelnih bića i ispitivanje granica između virtuelnog i stvarnog prostora. Njeni digitalni radovi se mogu opisati terminima interdisciplinarne, hibridne i intraaktivne umetnosti.

Izlaže od 1995. godine i od tada je realizovala 15 samostalnih i oko 120 kolektivnih izložbi, nacionalnih i međunarodnih. Od brojnih domaćih i međunarodnih priznanja izdvajaju se: počasna nagrada međunarodnog festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2016. (Honorary mention at the Prix Ars Electronica 2016), počasna nagrada na međunarodnom konkursu iz digitalne umetnosti Evropskog instituta za fiziku čestica – CERN, Ženeva i festivala digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2011. (Honorary mention at the first Prix Ars Electronica Collide@CERN), rad u izboru žirija 15-og međunarodnog festivala medijske umetnosti u Tokiju 2011. (Jury Sellection at 15th Japan Media Arts Festival, Tokyo) , otkup digitalnog ambijenta s.h.e. za prikazivanje tokom jednogodišnje stalne postavke muzeja Ars Electronica u Lincu (2007-2008. godine). 

natasa.teofilovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1954. godine u Murskoj Soboti, Slovenija. Diplomirao na Katedri grafike Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Autor je preko pedeset vizuelenih identiteta i dizajna za nekoliko stotina publikacija, knjiga i časopisa. Bio je art direktor i dizajner Centra za savremenu umetnost Beograd, Beogradskog kruga, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i kompanije Politika.

Izlagao je na 12 samostalnih i više od 100 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Radovi su mu publikovani u uglednim domaćim i inostranim časopisima i publikacijama. Jedan je od osnivača Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, koja svakog marta okuplja najzančajnije autore regionalne, evropske i svetske dizajn scene. 

borut.vild @ fmk.edu.rs

Rođena 1976. godine u Beogradu. Diplomirala na Katedri grafike knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Magistrirala na istoj katedri sa bibliofilskim izdanjem knjige Nevidljivi gradovi Itala Kalvina. U polju dizajna i vizuelnih komunikacija autor mnogih vizuelnih identiteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, izložbi i grupnih radionica (Oktobarski salon, Belef, Memorijal Nadežda Petrović, OFF Guide, Grifon i drugi). U saradnji sa Dis-patch kolektivom autor projekta OFF Guide koji se bavi DIY izdavaštvom.

Izlagala na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada: Grifon, Golden Bra Magdalena, Velika nagrada Majske izložbe. Jedan je od osnivača i autora Međunarodne konferencije Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik u okviru koje se organizuju predavanja, izložbe i radionice za studente iz regiona.

isidora.nikolic @ fmk.edu.rs

Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao je na filmskoj režiji na Akademiji umentnosti 2001. Magistrirao na filmskoj akademiji FAMU u Pragu 2006. na odseku multimedijalne animacije u klasi prof. Petra Skale. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na FAMU sa tezom "Dragocenost odbačenih predmeta – đubreta, kao materijala za film, animaciju, fotografiju...". Tokom studija bio je stipendisani gost student na "Universitetu Evropa", Madrid 2005. i na UDK, umetničkoj akademiji u Berlinu 2007.

U periodu 1993-2003. godine radio je kao stalni saradnik u kulturnoj emisiji "Ritam lepog srca" na radiju B92. U saradnji sa Danijelom Kovačom objavljuje dečiju slikovnicu Drugari iz šešira 1995 godine. Objavio album eksperimentalne muzike pod nazivom „Pitam se, pitam, gde li je kraj kosmosa...?“ 1997. godine. Režirao dokumentarnu radio dramu: „Prvo ljubavno iskustvo“ u produkciji Radio Beograda 1999. godine. Aktivan je učesnik i propagator „LO-Fi“ festivala koji se tokom devedesetih borio za slobodan, jeftin i nezavisan film. Od 2010. stalni je saradnik manifestacije Pesničenje.

Filmografija: Oktobarski salone! (2010), Kese (2007), Pljunuti poljubcem (2007), Dlake (2006), Glineni golub (2005), Suknjaš (2005), Miloš Tomić kao vo (2003), Mamina literatura (2001).

bilboblah @ hotmail.com

Rođen 1970. godine u Sarajevu. Diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1998. godine. Doktorirao je u oblasti teorije umetnosti i medija, Interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, 2009. sa temom: "Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji".

Tokom devedesetih, režirao više reklamnih i muzičkih spotova, dokumentarnih i kratkih igranih filmova od kojih su, na festivalima i u kritici, najviše ostali zapaženi: Igra piona (po stripu Mirka Ilića i Igora Kordeja, 1994), Uske staze (po scenariju Zorana Stefanovića, 1996). Režirao spotove za rok sastav Bjesovi („Kad mi stane dah“ i „Dar“, 1997). Producent i koautor prvog web sajta za jedan domaći film (Do koske, 1996) kao i brojnih komercijalnih Internet prezentacija.

Predaje Teoriju filma i Istoriju filma na Akademiji umetnosti u Beogradu. U teorijskim radovima bavi se zasnivanjem teorije interfejsa kao nove oblasti u okviru teorije medija. Na Fakultetu za medije i komunikacije je gostujući predavač.

oleg.jeknic @ fmk.edu.rs

Rođen  1972. godine u Beogradu. Završio osnovne studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek slikarstvo, 2000. godine. Magistrirao na istom fakutetu 2004. godine. Doktorirao 2010. godine na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, na Odseku iz teorije umetnosti i medija.

Nakon završetka magistarskih studija počinje intezivnije da izlaže u zemlji i inostranstvu. Radovi mu se nalaze u više privatnih kolekcija u zemlji i inostranstvu. Izlagao na 15 samostalnih izložbi i više od 35 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Slovenija, Belgija, Kanada, Austrija, SAD, Italija, Grčka, BiH, Crna Gora, Švedska, Poljska, Rumunija, Bugarska, Kipar, Turska, Moldavija, Albanija). Osim umetničkim bavi se i teorijskim radom iz oblasti teorije novih medija i umetnosti. Izdao je knjigu Skrenuti pogled (ProArtOrg, Beograd) i jedan je od urednika časopisa CASCA.

predrag.terzic @ fmk.edu.rs

Rođen 1984. u Pančevu, u svom radu povezuje iskustva iz oblasti računarskih nauka, vizuelnih umetnosti, književnosti, animacije i interaktivnog dizajna.

Doktorirao je na Beogradskom univerzitetu (FON, laboratorija za primenjenu veštačku inteligenciju), gde je prethodno diplomirao kao Student generacije. Predaje na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Takođe je stručni saradnik na Dizajn seminaru u Istraživačkoj stanici Petnica, kao i povremeni predavač na Beogradskom univerzitetu (interdisciplinarni master program “Računarstvo u društvenim naukama”).

Autor je projekta “Synesketch”, otvorene i slobodno licencirane softverske biblioteke za prepoznavanje i umetničku vizuelizaciju emocija u tekstu, prve takve na Vebu. Koautor je “Bantustana”, infografičkog dokumentarnog romana o tromesečnom putovanju kroz Afriku. Uz to, napravio je nekoliko nagrađivanih animiranih filmova.

Njegov rad priznali su međunarodni umetnički festivali i naučne konferencije poput američke “International Digital Media and Arts Association”, kao i naučni časopisi poput “IEEE Transactions on Affective Computing” i “IEEE Transactions on Human-Machine Systems”.

uros.krcadinac @ fmk.edu.rs

Rođen 1963. godine u Nišu. Diplomirao je 1991. godine na katedri umetničke fotografije Fakulteta za film i televiziju (FAMU), Akademija likovnih umetnosti (AMU) u Pragu i stekao profesionalno zvanje Magistar fotografije.

Usavršavao se na više studijskih boravaka u Nemačkoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Tokom studija počinje profesionalno da se bavi komercijalnom fotografijom i godine 1989. samostalno realizuje projekat za hotel Forum u Pragu. Po završetku studija, fotografiše za internacionalne turističke časopise "Prag, šta, gde, kada" (Prag, CO, KDE, kdy) i "Prague - Heart of Europe". Radi na produkciji i marketingu časopisa u više čeških i međunarodnih izdavačkih kuća: Bertelsmann Media, UAMK, The Prague Post. Fotografiše za banku ČSOB, kompanije OB Leasing, Škoda auto, Karlovarska Becherovka.

Godine 2004. dolazi u Srbiju na poziciju direktora dnevnog lista Pregled, koji je u to vreme bio u sastavu izdavačke korporacije Handelsblatt i Wall Streat Journal. Od 2007. do 2011. član je redakcije časopisa za kulturu fotografije ReFoto, gde učestvuje u selekciji, organizaciji i realizaciji niza foto konkursa, radionica i izložbi.

Član je ULUPUDS-a od 1991. godine.

dragan.pavlovic @ fmk.edu.rs

Rođena 1949. godine u Mariboru. Diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Urednica je fotografije na RTS-u i članica ULUPUDS-a.

Od 1980. profesionalno se bavi fotografijom. Objavljivala je u sledećim časopisima: Džuboks, Start, Polet, Omladinske novine, Duga, Politika, Liberation, Delo i mnogim drugim. Od 1990. do 2006. bila je urednica fotografije u nedeljniku Vreme, a od 2006. do 2010. bila je urednica fotografije u dnevnom listu Politika. Od 1986. godine izlaže u zemlji i inostranstvu.

Bila je gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu od 2003. do 2010. i umetnička direktorka foto galerije Artget u Kulturnom centru Beograda (2005-2006).

Dobitnica je sledećih nagrada: Nagrade Oktobarskog salona (1998), Osvajanje slobode, Fond Maje Maršević-Tasić (2002), Politikine nagrade za izložbu Tiho teče Sutjeska u Salonu MSU (2004) i Godišnje nagrade ULUPUDS (2005).

Objavljene knjige: Dani bola i ponosa (Vreme knjige, Beograd 1995), Med Ryggen Mot Verden, Poretter Fra Serbia (Ceppelen, Oslo 2000), Deset godina protiv (Media centar, Beograd 2001) sa Vesnom Pavlović i Femmes Des Balkans Pour la Paix (2003).

goranka.matic @ fmk.edu.rs

Rođen 1973. godine u Čačku. Diplomirao Filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Završio školu dokumentarnog filma Atelje Varan Pariz.

Jedan od osnivača Ateljea Varan Beograd, gde je radio kao reditelj i producent. Najznačajniji radovi iz tog perioda su filmovi „Istočno od raja“ i „Otkucaji“, prikazani na više festivala u zemlji i inostranstvu. 2009. godine postaje selektor, a zatim i direktor Filmskog festivala i projekta „Slobodna zona “ u Beogradu. Iste godine osniva producentsku kuću „Stromboli“ u kojoj radi kao producent i reditelj. Član žirija na više filmskih festivala. Od 2011. predaje Dokumentarni film na Fakultetu za medije i komunikacije.

rajko.petrovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1971. u Subotici. Diplomirao na Akademiji umetnosti Novom Sadu, na Odseku za filmsku i pozorišnu režiju u klasi prof. Bore Draškovića. Između 1991. i 1995. i 1999. i 2001. živeo je u Budimpešti, gde je radio na igranim filmovima kao reditelj, asistent i scenarista; na dokumentarnim filmovima i TV emisijama o kulturi za Dunav televiziju. Režirao nekoliko predstava u Novosadskom pozorištu i Pozorištu Deže Kostolanji u Subotici. Pokretač i selektor filmsko-muzičkog programa Mladi autori Evrope na Festivalu Evropskog filma na Paliću (sa Petrom Mitrićem). Jedan je od re-osnivača Kino Kluba Novi Sad i pokretača festivala Filmski Front u Novom Sadu. Kao koproducent ili saradnik reditelja sarađivao je na filmovima Ordinary People (2009), Ničije dete (2014) i Rekvijem za gopođu J (2017). Kao koproducent sarađivao je na filmu Die brucke am Ibar, koji je 2012. godine proglašen najboljim nemačkim filmom. Sa svojim filmom Peščanik osvaja nekoliko prestižnih nagrada, kao najbolji reditelj na Nacionalnom festivalu (2007), i "Zlatni Aleksandar" za umetničko dostignuće u Solunu (2009). Trenutno završava doktorske studije u Budimpešti. Docent je i predavač na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde predaje predmet Gluma u medijima.  Predaje i na Departmanu za digitalne umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. 

sabolc.tolnai @ fmk.edu.rs

Rođen u Beogradu. Studirao književnost i režiju na filmskoj akademiji Femis u Parizu gde je diplomirao sa filmom "Dremano oko", koji je prikazan u okviru selekcije Kinofondacija u Kanu 2003. godine.

Njegov prvi igrani film "Ordinary people" prikazan je u okviru Nedelje kritike u Kanu 2009. godine. 

vladimirperisic @ hotmail.com

Diplomirao dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. 

Njegov debitantski igrani film "Ničije dete" imao je svetsku premijeru na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji 2014. godine. Aktivno radi kao dramaturg u pozorištu i kao filmski i televizijski scenarista i reditelj. Član je Evropske filmske akademije.  

Dobitnik je nagrade za najbolji film u selekciji Nedelja kritike na 71. Međunarodnom filmskom festivalu u veneciji, nagrade FIPRESCI za najbolji film za programe Horizonti i Nedelja kritike, kao i nagrade FEDEORA za najbolji scenario programa Nedelja kritike. Dobitnik je preko 35 međunarodnih i domaćih nagrada za film Ničije dete. Dobitnik je Nagrade grada Beograda za radio i televizijsko stvaralaštvo za 2015. godinu.

vuk.rsumovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1979. u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, 2004. godine, na predmetu Teorija kulture sa temom Stereotipi i klišei u filmskoj industriji. Trenutno na master programu Digitalne umetnosti i novi mediji na Fakultetu za medije i komunikacije.

Filmski i video umetnik, orijentisan ka filmskom eksperimentu i političkom aktivizmu. Zajedno sa Isidrom Ilić čini umetnički duo Doplgenger, čija je praksa fokusirana na preispitivanje filmskog medija, jezika, strukture, teksta.

Uža struka mu je video montaža i postprodukcija. Radio je u Akademskom filmskom centru Doma kulture Studentski grad kao producent, snimatelj i montažer. Bio je asistent Tomislavu Gotovcu i Dušanu Makavejevu.

Član je tima projekta “Medijska arheologija”, koji se bavi arhiviranjem i istraživanjem audio-vizuelnih programa kroz predavanja i diskusije na temu medija i sećanja.

bosko.prostran @ fmk.edu.rs

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na Odseku za filmsku i televizijsku montažu. Kao montažerka, korediteljka i koscenaristkinja radila je na filmovima koji su prikazivani na internacionalnim filmskim festivalima, kao što su Kan, Venecija, Berlin, Lokarno, Rotterdam, FID Marsej, CPH DOX, Sarajevo; na kojima je osvajala i brojne nagrade. Kao autorka i koautorka izlagala je nekoliko audio-vizuelnih instalacija u Beogradu i okolini. Montirala više eksperimentalnih videa i muzičkih komada korišćenih u okviru pozoričnih predstava i performansa. Edukativnim radom se bavi u okviru filmskih radionica i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Izdvojeni radovi: "Moj život bez zraka" (2017), "Tranzicija" (2016), "Zid smrti i tako to" (2016), "Mama" (2016), "Dubina Dva" (2016).

jelena.maksimovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1976. godine u Beogradu. Mane Radmanović je vizuelni umetnik, grafički dizajner i osnivač studija za grafički dizajn Studio Pure. Školovao se na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti i na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Radmanovićeva interesovanja su orijentisana ka vizuelnim umetnostima i eksperimentalnom pristupu u grafičkom dizajnu. Do sada je objavio dve knjige “Studio Pure presents 5” i “Ne volim da se družim sa grafičkim dizajnerima. Oni su egocentrični i dosadni.”. Njegovi radovi su objavljivani u magazinima ICON i Print. Član je fotografskog kolektiva Belgrade Raw sa kojim se pored fotografskog rada bavi držanjem i organizacijom fotografskih radionica po zemlji i inostranstvu. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi po zemlji i van nje. Živi i radi u Beogradu.

www.maneradmanovic.net

www.maneradmanovic.tumblr.com

mane.radmanovic @ fmk.edu.rs

Rođen 1964. godine u Beogradu. Ušao je u istoriju Srpske kinematografije kao snimatelj zvuka  prvog srpskog filma snimljenog u 3D tehnici pod nazivom “Peti leptir“. Film je prikazan u decembru 2014 godine. Pored ovog filma snimio je zvuk za film “Lost and found“ 2008. godine, a 2017. godine snimio je, sinhronizovao i dizajnirao zvuk za animirani film "Ma vie de Courgette" koji je iste godine nominovan i za "Oskara".

Licencirani je dizajner zvuka za "Warner Bros" i "Minimax". Za potrebe ovih kuća uradio je sinhronizaciju animiranih hitova kao što su: Ben 10, Transformers, Majstor Bob, Tomas i drugari, Skyland, Kliford, Barbi, Frenny, Pokojo, Olivia, Bibi  Bloksberg, Wendy….

Televizijsko iskustvo je gradio na BK, Yu Info, Stankom, BN, Happy… Bio je deo tima koji je napravio Enter televiziju.

Tokom svoje televizijske karijere učestvovao je u izradi mnogobrojnih  političkih i zabavnih talk show emisija  kao što su: "Nije srpski čutati" ( današnji  "Stav Srbije"), "Magazin In", "Crveno", "Sat Plus", "Telemaster", "Budilnik" i mnogi drugi. Režirao je emisiju "Crveno" za BN televiziju. Na seriji TV Prva "Istine i laži" radi produkciju i dizajn zvuka.

 Karijeru  muzičkog urednika, voditelja i dizajnera zvuka  je započeo 1994. godine na radio Pingvinu. Od tada pa sve do 2003. godine muzički i tonski je oblikovao preko 1000 emisija na Radio Jugoslaviji, Radio Pingvinu, Naxi radiju. ….Radio je i kao urednik programa na Naxi radio stanici.

Stručno se usavršavao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu uz Dragana Cenerića i Mišu Jakovljevića.

milovan.knezevic @ fmk.edu.rs

Rođena je u Gornjem Milanovcu 1984. godine. Akademiju umetnosti u Beogradu završava 2011. godine, a pred kraj studija počinje profesionalno da se bavi filmskom produkcijom.

Na Sarajevo film festivalu 2010. godine dobija stipendiju i odlazi na usavršavanje na EAVE program (European Audiovisual Enterpreneurs) na kojem 2011. godine završava poseban obrazovni program na području kreativnog razvoja dugometražnog igranog filma, razvoja scenarija, finansiranja od strane evropskih fondova, plasmana i distribucije.

Od 2011. godine otvara producentsku kuću This and That Productions i radi kao producent i izvršni producent. Bavi se kreativnom produkcijom i sve svoje filmove realizuje kao međunarodne koprodukcije. Profesionalni rad Snežane Penev obuhvata produciranje većeg broja igranih i dokumentarnih filmova a neki od najnovijih su igrani filmovi "Dobra žena" Mirjane Karanović (koprodukcija sa BIH i Hrvatskom) i "Spomenik Majklu Džeksonu" Darka Lungulova (koprodukcija sa Nemačkom, Makedonijom i Hrvatskom, podržan od Media fonda i Eurimages-a) i dokumentarni filmovi "U mraku" Gorana Stankovića (podržan od strane Idfa Berta fonda, a svetsku premijeru je imao na IDFA festivalu 2014.)  i "Biba Struja" Dušana Saponje i Dušana Čavića (kupljen za emitovanje od preko deset svetskih emitera).

Od 2014. godine Snežana je član Odbora FEST-a u čijem okviru pokreće ponovno aktiviranje "Industry programa FEST FORWARD" i prezentaciju projekata "Women in Film" sa fokusom na žene autorke.

Izabrana je od strane Filmskog Centra Srbije i EFP (European Film Promotion) da učestvuje u programu Kanskog filmskog festivala "Producers on the move" i 2015. godine postaje član Evropske filmske akademije (European Film Academy).

snezana.penev @ fmk.edu.rs