Psihologija

Naziv predmeta:
Medijacija

Opis predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima medijacije, kao alternativnog načina rešavanja sukoba u različitim psihosocijalnim kontekstima. Sadržaj rada obuhvata teorijsku i praktičnu elaboraciju uslova i oblasti primene medijacije, prikazivanja faza i procesa medijacije, definisanja uloge medijatora, specifičnosti primene medijacije u različitim kontekstima (vršnjačka medijacija, porodična i partnerska medijacija, medijacija u organizaciji).

Cilj predmeta:

Po završetku kursa studenti će:
ovladati osnovnim pojmovima, konceptima i mogućnostima procesa medijacije;
razumeti razlike i sličnosti između facilitacije, pregovaranja, medijacije i terapijskih intervencija, suđenja i arbitraže;
ovladati osnovnim i specijalizovanim veštinama pregovaranja.