Psihologija

Naziv predmeta:
Klinička psihologija

Opis predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim paradigmama u kliničkoj psihologiji. Ovladavanje osnovnim pojmovima, metodološkim i teorijskim okvirima za razumevanje problematike primenjene psihologije u kliničkim uslovima. Osposobljavanje za kritički i analitički odnos prema etičkim izazovima kliničke prakse. Osposobljavanje studenata za razumevanje procesa kliničke spoznaje i objašnjavanje psihopatologije.

Cilj predmeta:

Po završetku kursa studenti će:

Razumeti osnovne teorijske postavke i ključne paradigme u oblasti kliničke psihologije;
Biti osposobljeni za samostalnu upotrebu različitih teorijskih pristupa u formulaciji pojedinačnih slučajeva;
Biti u stanju da kritički evaluiraju etičke probleme i teme relevantne za rad sa klijentima u praksi i u kliničko-psihološkim istraživanjima.