Socijalni rad

Naziv predmeta:
Preventivni programi u psihosocijalnoj praksi

Predavači: doc. dr Nevena Čalovska Hercog, mr Ana Vlajković

Opis predmeta:

Upoznavanje studenata sa osnovnim načelima i tehnikama izrade, praćenja, evaluacije i održivosti preventivnog programa za rad sa decom, mladima i odraslima u različitim kontekstima. Upoznavanje studenata sa danas najčešćim problemima u oblasti zaštite mentalnog zdravlja pojedinaca i porodica, na primerima uspešnih preventivnih programa sprovedenih kod nas i u svetu. Osposobljavanje za samostalan kritički i istraživački rad u oblasti prevencije. Osposobljavanje za primenu stečenih znanja prilikom izrade nacrta i plana realizacije preventivnog programa.

Cilj predmeta:

Po završetku kursa studenti će:
Znati primenu osnovnih načela i tehnika izrade preventivnih programa, kao i evaluacije i održivosti;
Biti upoznati sa savremenim trendovima u oblasti psihosocijalne prevencije;
Moći samostalno i kritički da pristupe problemima iz ove oblasti; 
Biti osposobljeni da samostalno izrade predlog preventivnog programa;
Biti osposobljeni da pristupe realizaciji (uz superviziju) odabranog programa.