CILJEVI PROGRAMA

Cilj master programa Odnosi sa javnošću je da studenti i studentkinje ovladaju sledećim znanjima i veštinama:

• Poznavanje principa korporativnih komunikacija i marketinga i načina na koji funkcionišu u poslovnom okruženju;
• Ovladavanje veštinama i znanjima iz oblasti marketinga;
• Veštine strateškog planiranja i upravljanja;
• Veštine pregovaranja u javnom i biznis sektoru;
• Znanje i veštine koji omogućavaju planiranje i razvoj karijere i realizaciju ličnih poslovnih planova;
• Osposobljavanje za timski rad- osposobljavanja za koncipiranje i izvođenje sopstvenog projekta.