SADRŽAJ PROGRAMA

Na usmerenju Odnosi sa javnošću na akreditovanom trosemestralnom master studijskom programu Kultura globalnih medija studenti i studentkinje stiču ukupno 60 ESPB.

U prva dva semestra studenti i studentkinje kredite dobijaju tako što polažu obavezne i izborne predmete dok je treći semestar predviđen za izradu završnog rada.

 

I semestar

Obavezni predmeti:
1. Korporativne komunikacije, mr Artur Gedike, 7 ESPB
2. Strateški menadžment, Ernest Herzog, MBA, 7 ESPB
3. Metodologija naučno-istraživačkog rada, prof. dr Novica Milić, 6 ESPB

Izborni predmeti:
(studenti se opredeljuju za jedan izborni predmet) 
1. Kreativne strategije, prof. dr Jovan Čekić, 5 ESPB
2. Liderstvo i razvoj grupe: teorije i prakse, doc. dr Sanja Petričić, 5 ESPB 
3. Postmoderne umetničke prakse, doc. mr Maja Stanković, 5 ESPB 
4. Mapiranje grada - infografika, doc. mr Ivan Kucina, 5 ESPB 
5. Razumeti kulturu, prof. dr Jovan Čekić, 5 ESPB 
6. Postkolonijalne teorije kulture, prof. dr Tatjana Rosić Ilić, 5 ESPB 

II semestar

Obavezni predmeti:
1. Leadership, Ernest Herzog, MBA, 7 ESPB
2. Strateški marketing, mr Artur Gedike, 7 ESPB
3. Upravljanje ljudskim resursima, Grupa predavača, 6 ESPB

Kolokvijalni predmeti:
(Fakultet nudi studentima i studentkinjama kolokvijalne predmete koji se ne boduju ESPB kreditima, ali predstavlju deo kurikuluma i evidentiraju se u listi položenih ispita)

1. Teoretizacija svetskog horizonta, prof. dr Rastko Močnik
2. Liderstvo 2: Teorije i prakse, doc. dr Sanja Petričić
3. Studije kulture: Globalizacija i reprezentacije Balkana, prof. dr Tatjana Rosić 
4. Subverzivno u muzici: kritička teorija i praksa, doc. dr Žarko Cvejić
5. Queer teorija i film, prof. dr Jelisaveta Blagojević
6. Novi istoricizam i kulturni materijalizam, prof. dr Dubravka Đurić
7. Telo u performansu, mr Svetlana Racanović

III semestar:
- Pisanje, istraživanje, prezentacija i odbrana završnog rada, Izabrani mentor/ka, 15 ESPB