STRUKTURA PROGRAMA

Tokom akreditovanih trosemestralnih master studija na studijskom programu Kultura globalnih medija studenti i studentkinje stiču ukupno 60 ESPB.

U prva dva semestra studenti i studentkinje bodove dobijaju tako što polažu obavezne i izborne predmete u okviru teorijskog, istraživačkog i praktičnog modula. Dvosemestralni praktični moduli su koncipirani tako da studenti i studentkinje oblikuju i prezentuju rezultate svog istraživačkog rada u praktičnim medijskim formama kao što su radijski formati, video formati, intervjui, itd. Treći semestar je predviđen za izradu završnog rada koji, u zavisnosti od interesovanja studenata i studentkinja, može biti i/ili teorijski, istraživački i praktičan.

I SEMESTAR

Obavezni predmeti:
(Navedeni predmeti su obavezni za studente i studentkinje svih izbornih opcija) 

 • Teorijski modul (Kultura):
 1. 1. Razumeti kulturu, prof. dr Jovan Čekić, 5 ESPB
 2. 2. Postkolonijalne teorije kulture, prof. dr Tatjana Rosić Ilić, 5 ESPB
 • Istraživački modul (Globalno):
 1. 1. Metodologija naučno-istraživačkog rada, prof. dr Novica Milić, 5 ESPB
 2. 2. Čudo tehnike, Marcell Mars, 5 ESPB

Izborne istaživačke opcije (Mentorski rad):
(Studenti i studentkinje se opredeljuju za jednu dvosemestralnu istraživačku opciju. Dvosemestralna izborna istraživačka opcija se boduje sa ukupno 5 ESPB; ispitu se pristupa nakon drugog semestra)

 • Praktični modul (Mediji):
 1. 1. Politike granica: rodna čitanja grada, prof. dr Jelisaveta Blagojević, 5 ESPB
 2. 2. Savremeni kritički diskursi Evrope, dr Bogdana Koljević, 5 ESPB
 3. 3. Globalni mediji i kultura otpora, prof. dr Tatjana Rosić Ilić, 5 ESPB
 4. 4. Mediji i konflikt, doc. dr Orli Fridman, 5 ESPB
 5. 5. Mapiranje grada - infografika, doc. mr Ivan Kucina, 5 ESPB

Izborni predmeti:
(Studenti i studentkinje se opredeljuju za jedan izborni predmet) 

 1. 1. Digitalni studio 1 - Fotografija, doc. mr Aleksandar Kelić, 5 ESPB
 2. 2. Digitalni studio 1 - Video, doc. dr Miloš Tomić, 5 ESPB
 3. 3. Digitalni studio 1 - Dizajn, doc. dr Borut Vild, 5 ESPB
 4. 4. Kreativne strategije, prof. dr Jovan Čekić, 5 ESPB
 5. 5. Kontekstualne umetničke prakse, doc. mr Maja Stanković, 5 ESPB
 6. 6. Rodne studije muzike, doc. dr Žarko Cvejić, 5 ESPB
 7. 7. Televizija kao žanr, prof. dr Dubravka Đurić, 5 ESPB

II SEMESTAR

Obavezni predmeti:
(Navedeni predmeti su obavezni za studente i studentkinje svih izbornih opcija) 

 • Teorijski modul (Kultura):
 1. 1. Teoretizacija svetskog horizonta, prof. dr Rastko Močnik, 5 ESPB
 2. 2. Studije kulture: globalizacija i reprezentacije Balkana, prof. dr Tatjana Rosić, 5 ESPB

 

Izborne istaživačke opcije (Mentorski rad):
(Nastavak istraživanja iz I semestra)

 • Praktični modul (Mediji):
 1. 1. Politike granica: rodna čitanja grada, prof. dr Jelisaveta Blagojević, 5 ESPB
 2. 2. Savremeni kritički diskursi Evrope, dr Bogdana Koljević, 5 ESPB
 3. 3. Globalni mediji i kultura otpora, prof. dr Tatjana Rosić Ilić, 5 ESPB
 4. 4. Mediji i konflikt, doc. dr Orli Fridman, 5 ESPB
 5. 5. Mapiranje grada - infografika, doc. mr Ivan Kucina, 5 ESPB

Izborni predmeti:
(Studenti i studentkinje se opredeljuju za jedan izborni predmet) 

 1. 1. Telo u performansu, mr Svetlana Racanović, 5 ESPB
 2. 2. Subverzivno u muzici: kritička teorija i praksa, doc. dr Žarko Cvejić, 5 ESPB
 3. 3. Queer teorija i film, prof. dr Jelisaveta Blagojević, 5 ESPB
 4. 4. Novi istoricizam i kulturni materijalizam, prof. dr Dubravka Đurić, 5 ESPB

III SEMESTAR

- Pisanje, istraživanje, prezentacija i odbrana završnog rada, Izabrani mentor/ka, 15 ESPB