SADRŽAJ PROGRAMA

I semestar

Digitalni studio

Digitalni studio je kurs sastavljen iz tri oblasti - vizuelnih komunikacija, fotografije i videa. Svaka od tri oblasti koncipirana je od šest “studija slučaja” na čijem primeru će se, kroz predavanja i vežbe, problematizovati subverzna strategija kao konstitutivni deo kreativnog mišljenja. Cilj ovog kursa je da se studenti i studentkinje, krećući se kroz različite oblasti vizuelnog istraživanja, upoznaju sa modelima subverzivnog i sa njime povezanog kreativnog mišljenja unutar određenog konteksta.

Nakon završetka kursa polaznici će biti upoznati sa različitim modelima kreativnog i subverzivnog mišljenja i biti osposobljeni da neki od modela primene u sopstvenom istraživanju. Naglasak je na problematizovaju modela kreativnog i subverzivnog mišljenja.

Kreativne strategije

Kurs je koncipiran kao upoznavanje sa modelima kreativnog mišljenja i primenu inovativnih i kritičkih rešenja u praktičnom i teorijskom radu. U fokusu istraživanja je problematizovanje pojma kreativnog mišljenja, upoznavanje sa kreativnim rešenjima i subverzivnim praksama na primerima koji su obeležili pomake u različitim vizuelnim oblastima i u teoriji i praksi vizuelnih umetnosti 20. i na početku 21. veka. Cilj kursa je upoznavanje studenata i studentkinja sa različitim kreativnim postupcima u rešavanju konretnih problema na primeru filma, advertajzinga, muzičkog spota i umetničkog rada kao i primenu kreativnog mišljenja u sopstvenom radu.

Po završetku kursa studenti i studenkinje će biti osposobljeni za: čitanje i razumevanje kreativnih teorijskih i praktičnih strategija i modela mišljenja; uočavanje veze između kreativnog i subverzivnog; primenu stečenog znanja u sopstvenom teorijskom i praktičnom radu.

Kontekstualne umetničke prakse

Upoznavanje studenata i studentkinja sa ključnim pomacima u produkciji i recepciji savremene umetnosti uslovljenih uključivanjem konteksta kao konstitutivnog dela umetničkog mišljenja. Ovladavanje teorijsko-pojmovnim vokabularom koji će omogućiti razumevanje kontekstualnih postupaka i praksi kao jednom od ključnih obeležja savremene umetnosti i nomadskog karaktera umetničkog delovanja. Pružanje interpretativnih alata za percepciju savremene, odnosno, umetnosti na početku 21. veka.

Po završetku kursa studenti i studenkinje će: usvojiti kritičko-teorijsku aparaturu neophodnu za analizu savremene umetnosti; ovladati kontekstualnim pristupima u analiziranju savremene umetničke produkcije; biti osposobljeni da kritički sagledavaju savremenu umetnost.

Mapiranje grada: infografika 1

Ovaj kurs daje prikaz metoda i tehnika koji omogućavaju bolje razumevanje složenog skupa informacija. Pored toga, studenti i studentkinje će uvežbavati proces stvaranje vizuelnih sistema koji su zasnovani na principima grafičkog dizajna, vizuelnih umetnosti, psihologije opažanja i kognitivne nauke... U okviru istraživanja studenti i studentkinje će učiti da koriste različite tehnike analitičkog dizajna - tabele, grafikone, dijagrame i mape.

Po završetku kursa studenti i studentkinje će ovladati vizuelizacijom informacija kao alatom i strategijama za tumačenje i vizuelno predstavljanje velike količine podataka koje smo prikupili o ispitivanom predmetu

Metodologija naučno-istraživačkog rada

Kurs će obezbediti studentima i studenkinjama teorijska i praktična znanja o kvalitativnim metodama istraživanja u društvenim naukama. Koncipiran je tako da ga mogu pohađati i studenti bez prethodnog istraživačkog iskustva u oblasti društvenih nauka, kao i studenti sa određenim iskustvom u oblasti društvenih nauka. Kurs će podstaći i kreativnost u korišćenju različitih metoda i istovremeno izgraditi osećaj metodološke preciznosti i svest o povezivanju teorije i metoda.

Pored istorijskog i epistemološkog uvoda u kvalitativno istraživanje, kurs će omogućiti studentima i studenkinjama da ovladaju sledećim prasama: formulisanje istraživačkih pitanja / hipoteza; formulisanje teorijsko-metodološkog koncepta u sopstvenom istraživačkom radu; prikupljanje podataka; pisanje i prezentovanje istraživačkog ekspozea.

 

II semestar

Mapiranje grada: mentalne mape 2

Mapiranje grada je sredstvo  vizuelizacije informacija koja nam omogućuje predstavljanje prostornih obrazaca i društvenih relacija u gradovima. Postavljanje informacija na mape otkriva često nevidljive aspekte života u okruženju i može da uputi na nove oblike ponašanja, kao i nove načine tumačenja grada. Mapiranje postaje jezik koji oblikuje percepciju i način razumevanja i određuje oblike delovanja u životnom okruženju.

Po završetku kursa studenti i studenkinje će biti upoznati sa strukturom i izradom mentalnih mapa tokom kontekstualnog istraživanje gradskge četvrti Savamale. Na diskusionim predavanjima razmenjivaće se sabrana iskustva i otkrivati nove mogućnosti interpretacije. Mentalne mape koje nastaju na osnovu pojedinačnih tematskih istraživanja činiće subjektivni atlas Savamale koji će se godinama dopunjavati novim temama i novim mapama.

Subverzivno u muzici

Kurs je koncipiran kao kratka istorija evropske i američke muzike sa usredsređenjem na subverziju u muzičkoj kreativnosti. Kao što je dobro poznato iz primera muzičke kreativnosti u nacističkoj Nemačkoj ili staljinističkoj Rusiji - Hindemit, Šostakovič i drugi - muzička kreativnost opstaje i pod totalitarnim vidovima represije. Cilj kursa je da studenti i studentkinje steknu ozbiljno poznavanje jednog značajnog dela opšte i muzičke istorije Evrope i Amerike, kao i nekih od najvažnijih tekstova posleratne kritičke teorije.

Do završetka kursa, studenti i studentkinje će na prvom mestu uvideti da je svaka (muzička) kreativnost u nekom smislu subverzivna; da subverzija ne mora biti samo eksplicitno politička, već se može naći i tamo gde se najmanje očekuje, npr. u tzv. umetničkoj muzici Evrope; da je svaka muzika (i ne samo muzika) na nekom nivou (eksplicitno političkom, estetičkom, interpretativnom itd.) politična i subverzivna, te da je u širem smislu svaka kreativnost zapravo subverzija.

Telo u performansu

Cilj kursa je rekapitulacija puta koje je telo osvajalo od antičke, aristotelovske premise o superiornosti uma preko srednjovekovnog „punog konzumiranja“ karnalnosti tela, civilizovanja tela koje započinje sa renesansom, preko Dekartovog racionalizma sve do posthumane estetike u eri naprednih komunikacijskih i bio-tehnologija. Cilj kursa je pokazati kako se iz vizure teorije tela (i teorije performativne umetnosti) može (re)konstruisati, iznova čitati ili alternativno interpretirati sama istorija mišljenja i istorija umetnosti.

Ishod kursa je: rasvetljavanje „velikog polariteta“ telo – um; identifikovanje stratetija tela kao strategija umetnosti za afirmaciju ili demontiranje velikih dualiteta; identifikovanje umetničkih strategija i praksi kao oslobađanja tela i isticanje važnosti umetnosti performansa kao velikog povratka telu u umetnosti.

Čudo tehnike

Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim tehničkim pojmovima, principima i protokolima digitalnih mreža nužnih za razumevanje uloge i važnosti koju digitalne tehnologije imaju u društvu. Čudo tehnike za svoj cilj ima razumevanje digitalnih mreža kao komunikacijskog medija uspostavljanjem adekvatnog odnosa između tehničkog znanja, kritičke misli, istorijskog konteksta i specifičnog iskustva korišćenja.

Uspešni polaznici biće u stanju da samostalno nastave istraživanje u smeru boljeg razumevanja digitalnih mreža kao komunikacijskog medija.