Primenjena psihologija

PROPEDEVTIKA (DIFERENCIJALNI ISPITI)

Departman za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu organizuje kurs propedevtike (diferencijalnih ispita) kao uslov za upis Master programa Primenjena psihologija, za studente koji nisu završili osnovne studije psihologije (već su  završili studijski program iz oblasti Pedagogije / Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju / neki od Učiteljskih fakulteta / Andragogiju ili Socijalni rad), kao i polaznicima psihoterapijskih modaliteta uz saglasnost Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Polaznici kursa prate nastavu kao studenti na daljinu prema rasporedu koji je obajavljen na sajtu Fakulteta i u skladu sa organizacijom nastave, konsultacija, polaganja kolokvijuma i ispita.

Spisak predmeta:

I Jesenji semestаr:

1. Psihometrijа,  prof. dr Pаntа Kovаčević, 5 ESPB
2. Rаzvojnа psihologijа 1,  prof.dr Jelenа Pešić 6, ESPB
3. Psihologijа rаdа,  doc. dr Anikа Gаković, 6 ESPB *
4. Psihologijа obrаzovаnjа 1,  prof. dr Dijаnа Plut, 6 ESPB *
5. Socijаlnа psihologijа 2,  prof. dr Jаsnа Milošević, 6 ESPB
6. Psihologijа individuаlnih rаzlikа, doc. dr Drаgаnа Đurić Jočić, 6 ESPB

II Prolećni semestаr:

7. Učenje i viši kognitivni procesi, dr Jаnko Međedović, 6 ESPB 
8. Rаzvojnа psihologijа  2, prof. dr Jelenа Pešić, 6 ESPB
9. Psihologijа ličnosti, doc.  dr Drаgаnа Đurić Jočić, 6 ESPB 
10. Opštа psihopаtologijа i Psihopаtologijа kliničkih sindromа,  prof.dr Zorkа Lopičić, 10 ESPB
11. Osnove psihoterаpije i sаvetovаnjа, prof. dr Nevenа Čаlovskа Hercog, 6 ESPB

III  Jesenji semestаr :

12. Klinička psihologija, prof. dr Mirjana Divac Jovanović, 6 ESPB

* NAPOMENA: predmeti obeleženi zvezdicom nisu obavezni za polaznike kursa propedevtike koji ne nastavljaju master program.                                                                                             

 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj 011/2626-784 ili nas posetite u Karađorđevoj 65 u Beogradu.