Primenjena psihologija

MODUL: KLINIČKA PSIHOLOGIJA I PSIHOTERAPIJA

Obavezni predmeti:

 • Klinička procena ličnosti, prof. dr Mirjana Divac Jovanović, doc. dr Dušanka Latas Vučinić  (6 ESPB)
 • Etika i profesionalni identitet psihologa, prof. dr Jelena Manojlović (6 ESPB)
 • Metodologija istraživanja i statistika, prof. dr Jasna Milošević, doc. dr Janko Međedović, doc. dr Marija Branković (6 ESPB)

Izborni predmeti:
*Studenti pohađaju nastavu na tri izborna predmeta iz grupe ponuđenih

 • Sistemski pristup partnerskim krizama, prof. dr Nevena Čalovska Hercog (4 ESPB)
 • Poremećaji ličnosti, prof. dr Mirjana Divac Jovanović (4 ESPB)
 • Psihoterapijski pristup kliničkim sindromima, prof. dr Zorka Lopičić (4 ESPB)
 • Epigenetika i ličnost, prof. dr Dragan Švrakić(4 ESPB)
 • Savetovanje u području životnih veština, doc. dr Kristina Brajović Car (4 ESPB)
 • Socijalno ponašanje u školskom kontekstu, prof. dr Dijana Plut, MA Dobrinka Kuzmanović (4 ESPB)
 • Učenje i razvoj u školskom kontekstu, prof. dr Jelena Pešić (4 ESPB)
 • Osnove analitičke psihologije i jungovske analize, doc. dr Jelena Sladojević Matić (4 ESPB)
 • Klinička procena dece i mladih, doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski (4 ESPB)

Praksa  (10 ESPB)

Završni rad (20 ESPB)

Napomena: nastava na master studijama se odvija u blokovima. Obavezni predmeti se slušaju u zimskom semestru, a izborni u dogovoru sa predavačima i na osnovu broja prijavljenih kandidata u letnjem semestru.

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije Psihologije (240 ESPB)  ili završene osnovne studije psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta.

Modul iz kliničke psihologije i psihoterapije mogu da upišu i studenti koji su  završili studijski program iz oblasti Pedagogije, studenti koji su završili Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad. Kandidati sa ovih fakulteta  dužni su da polažu diferencijalni ispit u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta.