Primenjena psihologija

MODUL: PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA

Obavezni predmeti:

 • Vrednovanje  obrazovnih procesa i ishoda; prof. dr Dijana Plut,  MA Dobrinka Kuzmanović (6 ESPB)
 • Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece, prof. dr Jelena Pešić, MA Dobrinka Kuzmanović (6 ESPB)
 • Metodologija istraživanja i statistika, prof. dr Jasna Milošević, doc. dr Janko Međedović, doc. dr Marija Branković (6 ESPB)
 • Klinička procena dece i mladih, doc. dr Jelena Radosavljev Kirćanski (6 ESPB)


Izborni predmeti:
*Studenti pohađaju nastavu na tri izborna predmeta, koje sami biraju sa liste ponuđenih predmeta

 • Učenje i razvoj u školskom kontekstu, prof. dr Jelena Pešić (I/O, 4/6 ESPB)
  *Napomena: Ovaj kurs je obavezan za studente koji su na osnovnom studiju položili predmet “Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece“.
 • Psihologija čitanja, doc. dr Dušan Vejnović (4 ESPB)
 • Socijalno ponašanje u školskom kontekstu, prof. dr Dijana Plut, MA Dobrinka Kuzmanović (4 ESPB)
 • Motivacija za školsko učenje, prof. dr Jelena Pešić (4 ESPB)
 • Psihološke osnove predškolskih programa, prof. dr Dijana Plut (4 ESPB)
 • Savetovanje u području životnih veština, doc. dr Kristina Brajović Car (4 ESPB)

Školska praksa, prof. dr Dijana Plut, MA Dobrinka Kuzmanović (8 ESPB)

Završni rad (20 ESPB)

Napomena: Nastava na master studijama se odvija nedeljno ili u blokovima. Studenti polažu 4 obavezna i 2 izborna kursa (ukupno 32 ESPB). Praksa u ustanovi  iz sistema obrazovanja je obavezna (8 ESPB). Master rad je istraživačka studija i nosi 20 ESPB.  Ukupno master  program nosi 60 ESPB. 

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije Psihologije (240 ESPB)  ili završene osnovne studije psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta. 

Modul iz psihologije obrazovanja mogu da upišu prvenstveno studenti koji su  završili studijski program iz oblasti Psihologije. Master mogu da upišu i studenti koji su završili Pedagogiju, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju  ili neki od Učiteljskih fakulteta. Nakon uvida u studijski program prema kom su kandidati diplomirali, Departman može da odredi diferencijalne ispite koje je kandidat dužan da položi u okviru  master studija.