- Modul: Psihologija obrazovanja

MASTER PROGRAM: Primenjena psihologija
MODUL: Psihologija obrazovanja

Obavezni predmeti:

 • Vrednovanje  obrazovnih procesa i ishoda; prof. dr Dijana Plut, prof. dr Jelena Pešić, MA Dobrinka Kuzmanović (6 ESPB)
 • Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece, prof. dr Jelena Pešić, MA Dobrinka Kuzmanović (6 ESPB)
 • Metodologija istraživanja i statistika, prof. dr Panta Kovačević, prof. dr Jasna Milošević, doc. dr Janko Međedović (6 ESPB)


Izborni predmeti:
*Studenti pohađaju nastavu na tri izborna predmeta, koje sami biraju sa liste ponuđenih predmeta

 • Učenje i razvoj u školskom kontekstu, prof. dr Jelena Pešić, prof. dr Dijana Plut (I/O, 4/6 ESPB)
  *Napomena: Ovaj kurs je obavezan za studente koji  su na osnovnom studiju položili predmet “Procenjivanje kognitivnih sposobnosti dece“.
 • Učenje i nove obrazovne tehnologije, prof. dr Dijana Plut, MA Dobrinka Kuzmanović (4 ESPB)
 • Učenje i razvoj  u predškolskim ustanovama, prof. dr Dijana Plut (4 ESPB)
 • Psihologija pojedinih nastavnih predmeta, prof. dr Jelena Pešić, prof. dr Dijana Plut (4 ESPB)
 • Psihologija čitanja, doc. dr Dušan Vejnović (4 ESPB)
 • Socijalno ponašanje u školskom kontekstu, prof. dr Dijana Plut, MA Dobrinka Kuzmanović (4 ESPB)
 • Karijerno savetovanje, dr Jelena Sladojević Matić (4 ESPB)
 • Krize i intervencije u krizi u različitim kontekstima, prof. dr Nevena Čalovska Hercog (4 ESPB)
 • Savetovanje u području životnih veština, doc. dr Kristina Brajović Car (4 ESPB)
 • Filozofska praksa i filoterapija, prof. dr Aleksandar Fatić (4 ESPB)

* Praksa  (10 ESPB)

* Završni rad (20 ESPB)

Napomena: Nastava na master studijama se odvija u blokovima. Obavezni predmeti se slušaju u jesenjem semestru, a izborni u dogovoru sa predavačima i na osnovu broja prijavljenih kandidata.

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije Psihologije (240 ESPB)  ili završene osnovne studije psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta. Modul iz psihologije obrazovanja mogu da upišu studenti koji su  završili studijski program iz oblasti Pedagogije, kao i studenti koji su završili Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili neki od Učiteljskih fakulteta. Kandidati sa ovih fakulteta  dužni su da polažu diferencijalni ispit u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta.