- Modul: Klinička psihologija i psihoterapija

MASTER PROGRAM: Primenjena psihologija
MODUL: Klinička psihologija i psihoterapija

Obavezni predmeti:

 • Klinička procena ličnosti, prof. dr Mirjana Divac Jovanović, doc. dr Dušanka Latas Vučinić  (6 ESPB)
 • Etika i profesionalni identitet psihologa, prof. dr Jelena Manojlović (6 ESPB)
 • Metodologija istraživanja i statistikaprof. dr Panta Kovačević, prof. dr Jasna Milošević, doc. dr Janko Međedović (6 ESPB)

Izborni predmeti:
*Studenti pohađaju nastavu na tri izborna predmeta iz grupe ponuđenih

 • Sistemski pristup partnerskim krizama, prof. dr Nevena Čalovska Hercog (4 ESPB)
 • Poremećaji ličnosti, prof. dr Mirjana Divac Jovanović (4 ESPB)
 • Metode i proces savetovanja i psihoterapije, prof. dr Zorka Lopičić (4 ESPB)
 • Epigenetika i ličnost, prof. dr Dragan Švrakić(4 ESPB)
 • Savetovanje u području životnih veština, doc. dr Kristina Brajović Car (4 ESPB)
 • Filozofska praksa i filoterapija, prof. dr Aleksandar Fatić (4 ESPB)
 • Psihosomatika, prof. Orjenka Matković (4 ESPB)
 • Ličnost kao predmet procene, Milan Kostić (4 ESPB)

Praksa  (10 ESPB)

Završni rad (20 ESPB)

Napomena: Nastava na master studijama se odvija u blokovima. Obavezni predmeti se slušaju u jesenjem semestru, a izborni u dogovoru sa predavačima i na osnovu broja prijavljenih kandidata.

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije Psihologije (240 ESPB)  ili završene osnovne studije psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta. Modul iz kliničke psihologije i psihoterapije mogu da upišu i studenti koji su  završili studijski program iz oblasti Pedagogije, studenti koji su završili Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad. Kandidati sa ovih fakulteta  dužni su da polažu diferencijalni ispit u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta.