Međunarodni odnosi i diplomatija

Program obezbeđuje sticanje teorijskih znanja i veština primenjenih političkih nauka u međunarodnim odnosima i diplomatiji, kao i specifična stručna znanja koja će vam omogućiti da se nakon završenih studija profesionalno bavite spoljnom politikom, međunarodnim odnosima, diplomatsko-konzularnim poslovima i javnom diplomatijom, kao i da karijeru gradite u naučnim i akademskim institucijama, kompanijama i međunarodnim organizacijama.

Studijski program MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA na master akademskim studijama pripada obrazovno-naučnoj oblasti političkih nauka, vezanih za spoljnu politiku i diplomatiju, u polju društveno-humanističkih nauka. Studijski program traje godinu dana (dva semestra) u okviru koga student stiče ukupno 60 ESPB. Po završetku studijskog programa stiče se zvanje MASTER POLITIKOLOG ZA MEĐUNARODNE POSLOVE.

Pravo upisa imaju sva lica koja su sa minimalnim prosekom osam (8,00) završila četvorogodišnje osnovne akademske studije političkih nauka, prava, ekonomije ili komunikologije (najmanje 240 ESPB). Pravo upisa imaju i studenti koji su sa minimalnim prosekom osam (8,00) završili osnovne akademske studije iz drugih društveno-humanističkih disciplina (najmanje 240 ESPB). 

Studijski program obuhvata 5 obaveznih predmeta, ukupno 6 izbornih predmeta (od kojih student bira 3) i izradu završnog master rada. Obavezni predmeti obuhvataju metodologiju naučno-istraživačkog rada i one oblasti čiji sistemi znanja predstavljaju temelj savremene teorije i prakse u oblasti komunikologije u spoljnoj politici i diplomatiji. 

Metode izvođenja nastave na master programu čine predavanja, vežbe, konsultacije, studijsko-istraživački rad, simulacije praktičnog rada, diskusije, prezentacije studenata, predavanja gostujućih stručnjaka sa praktičnim iskustvom u ovim oblastima i diskusije sa studentima. U zavisnosti od izbora predmeta, studentima i studentkinjama se, kroz mentorski sistem rada, pruža mogućnost definisanja teme za samostalne istraživačke radove i za master rad, posebno u oblastima Budućnost diplomatije u globalnom i digitalnom svetu; Multilateralna diplomatija; Teorija konflikta, teorija i praksa rešavanja konflikta; Diplomatija i UN sistem; i Diplomatija i EU sistem. 

Osnovni cilj studijskog programa MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA – MASTER jeste pružanje sadržajnog, relevantnog i kvalitetnog savremenog obrazovanja i sticanje teorijskih i praktičnih znanja i akademskih i stručnih veština u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Po uspešnom završetku studija, studenti će biti u mogućnosti da primene novostečena teorijska znanja i praktične veštine u akademskim institucijama, vladinim službama, posebno u ministarstvu spoljnih poslova i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, u privatnom sektoru, medijima, nevladinim organizacijama i udruženjima građana.