Kreativno mišljenje i kreativna ekonomija

Studijski program KREATIVNO MIŠLJENJE I KREATIVNA EKONOMIJA –  MASTER na master akademskim studijama predstavlja program specifičnih profesionalnih usmerenja i oblasti menadžmenta u kulturnim i kreativnim industrijama,  kao i u obrazovno-naučnoj oblasti onih nauka koje su u vezi sa tržišnom komunikacijom, a u polju društveno-humanističkih nauka. Studijski program traje godinu dana (dva semestra) u okviru koga student stiče ukupno 60 ESPB. Po završetku studijskog programa, a u skladu sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva Republike Srbije, stiče se zvanje MASTER MENADŽER U KREATIVNOJ EKONOMIJI.

Pravo upisa imaju sva lica koja su sa minimalnim prosekom osam (8,00) završila četvorogodišnje osnovne akademske studije umetničkih fakulteta, psihologije, političkih nauka, prava, ekonomije ili komunikologije (najmanje 240 ESPB). Pravo upisa imaju i studenti koji su sa minimalnim prosekom osam (8,00) završili osnovne akademske studije iz drugih društveno-humanističkih disciplina (najmanje 240 ESPB). 

Studijski program obuhvata 5 obaveznih predmeta, ukupno 4 izborna predmeta (od kojih student bira 2) i izradu završnog master rada. Obavezni predmeti obuhvataju metodologiju naučno-istraživačkog rada i one oblasti čiji sistemi znanja predstavljaju temelj savremene teorije i prakse u oblasti kreativne ekonomije. 
Metode izvođenja nastave na master programu čine predavanja, vežbe, konsultacije, studijsko-istraživački rad, simulacije praktičnog rada, diskusije, prezentacije studenata, predavanja gostujućih stručnjaka sa praktičnim iskustvom u ovim oblastima i diskusije sa studentima. U zavisnosti od izbora predmeta, studentima i studentkinjama se, kroz mentorski sistem rada, pruža mogućnost definisanja teme za samostalne istraživačke radove i za master rad, posebno u oblastima Kreativno mišljenje, Razvoj kreativnog procesa, Upravljanje projektima, Kulturne politike, Tržišna komunikacija, LJudski resursi, Marketing i digitalni marketing. 

Osnovni cilj studijskog programa KREATIVNO MIŠLJENJE I KREATIVNA EKONOMIJA – MASTER jeste pružanje sadržajnog, relevantnog i kvalitetnog savremenog obrazovanja i sticanje teorijskih i praktičnih znanja i akademskih i stručnih veština za rukovođenje kreativnim procesima unutar kreativnih i kulturnih industrija. Po uspešnom završetku studija, studenti će biti u mogućnosti da primene novostečena teorijska znanja i praktične veštine u kompanijama koje su obuhvaćene UNESCO I UNCTAD klasifikacijama, kao i vladinim službama, posebno u ministarstvu kulture i/ili ministarsvu privrede, u medijima, nevladinim organizacijama i udruženjima građana.