- Modul: Studije umreženog sveta

METODE IZVOĐENJA NASTAVE

Kroz predavanja, praktičnu nastavu, grupni i individualni rad u saradnji sa mentorom polaznici stiču viši nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje korišćenjem digitalne tehnologije.

U zavisnosti od ličnih interesa i mogućih usmerenja studenti i studentkinje će biti usmeravani ka realizaciji vlastitih projekta koristeći digitalne i multimedijske pristupe kako bi svoje umetničke projekte pozicionirali u odnosu na postojeće tržište roba i ideja.

Praktični kursevi iz oblasti fotografije, filma, videa, vizuelnih komunikacija i zvuka omogućavaju rad u određenim softverima i studijima sa odgovarajućom profesionalnom opremom i realizaciju praktičnih radova: od jednostavnih vežbi, osposobljavanja za rad u profesionalnim uslovima, korišćenje profesionalne opreme, rada na terenu, individualnog, timskog rada do realizacije kompleksnih zadataka i projekata.

Teorijski kursevi osposobljavaju studente i studentkinje za razumevanje i teorijsko promišljanje fenomena iz oblasti moderne i savremene umetnosti, medija i vizuelne
kulture i omogućavaju im pozicioniranje sopstvenog rada u kontekstu savremenih vizuelnih istraživanja i digitalnog okruženja. To podrazumeva korišćenje naučno-stručne
literature, interpretaciju, kontekstualizaciju ključnih fenomena u teoriji i praksi umetnosti 20. veka i na početku 21. veka, diskusije, prezentacije, istraživački rad kao i pisanje teorijskih radova iz različitih oblasti, umetnosti, medija, vizuelne i popularne kulture.