- Istraživački modul

MASTER PROGRAM: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA - ISTRAŽIVAČKI MODUL

Nastava na master studijama se odvija u blokovima ili mentorski. Obavezni predmeti se slušaju u zimskom semestru, a izborni u dogovoru sa predavačima i na osnovu broja prijavljenih kandidata u letnjem semestru.

Uslovi upisa: Završene osnovne akademske studije Psihologije (240 ESPB) ili završene osnovne studije psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta.

Obavezni predmeti:

  • Napredna statistika II, prof. dr Jasna Milošević, doc. dr Marija Branković, Mina Božović (6 ESPB)
  • Etika i profesionalni identitet psihologa, prof. dr Jelena Manojlović (6 ESPB)
  • Metodologija istraživanja i statistika, prof. dr Jasna Milošević, doc. dr Janko Međedović, doc. dr Marija Branković (6 ESPB)

Izborni predmeti:
*Studenti pohađaju nastavu na tri izborna predmeta iz grupe ponuđenih

  • Primenjena istraživanja u socijalnoj psihologiji, prof. dr Jasna Milošević (4 ESPB)
  • Eksperimentalna istraživanja u socijalnoj psihologiji, doc. dr Marija Branković (4 ESPB)
  • Istraživanja u psihologiji ličnosti / individualnim razlikama, Mina Božović (4 ESPB)
  • Psihologija čitanja / Istraživanja u kognitivnoj psihologiji / Istraživanja u eksperimentalnoj estetici, doc. dr Dušan Vejnović (4 ESPB)

• Praksa: učestvovanje u istraživanjima / projektima (dva semestra, 10 ESPB)

• Završni rad (20 ESPB)