Vođeni osnovnim vrednostima Fakulteta za medije i komunikacije, Studentska služba u svakom trenutku izlazi u susret potrebama aktivnih i budućih studenata negujući politiku "otvorenih vrata". Verujemo da precizna i pravovremena informacija o politici, mehanizmima i programima fakulteta omogućava optimalno usmeravanje i realizaciju svih potencijala studenata.

Kontakt:
Tel. (011) 26 26 891
Imejl: fmk@singidunum.ac.rs


Osnovne funkcije studentske službe obuhvataju:

   - Prijem dokumenata za upis
    - Priznavanje ispita sa drugih visokoškolskih instutucija
    - Izdavanje potvrda i uverenja o statusu studenata
    - Overu semestra i upis narednog semestra
    - Prijavu ispita
    - Izdavanje uverenja o položenim ispitima
    - Izdavanje uverenja o diplomiranju i diploma o završenom Fakultetu za medije i komunikacije
 
U okviru delokruga rada studentska služba raspolaže sledećom dokumentacijom:

    - Personalni dosijei studenata
    - Normativna akta fakulteta (relevantni zakoni, Statut, i pravilnici FMK)
    - Matična kniga studenata
    - Knjiga izdatih diploma
    - Svi obrasci za potrebe studenata (potvrde, uverenja, zahtevi i molbe)
    - Zapisnici sa održanih ispita
    - Rasporedi ispita i predavanja