UPIS U ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU JE U TOKU!

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA UPIS JE U TOKU!
Online prijavu možete popuniti ovde

OTVORENA VRATA za buduće studente i roditelje na FMK-u svake subote od 11-14 časova od  21. februara 2015.

PREDUPISNI ROK

PREDUPISNO TESTIRANJE za sve smerove na FMK 16. i 23. aprila 2015.


OSNOVNE STUDIJE 

USLOVI KONKURSA

Konkurišu svi kandidati koji imaju završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje. Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja.
Na II i III i IV godinu se, bez polaganja prijemnog ispita, upisuju kandidati koji su završili jednu, dve, odnosno tri godine studija, ili stekli uslov za upis na II, III odnosno IV godinu na nekom od srodnih fakulteta, uz polaganje diferencijalnih ispita.

PRIJEMNI ISPIT

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Hoćemo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. U tom smislu, razgovor sa komisijom je prilika da pokažete vaše sposobnosti komunikacije, izražavanja i prezentacije. Drugi deo prijemnog ispita čini test iz engleskog jezika.

Prijemni ispit za smer Digitalne umetnosti čini i test opšte kulture, kao i praktičan rad na zadatu temu drugog dana prijemnog ispita, u kome će kandidati dobiti priliku da iskažu svoju kreativnost. Pored motivacionog pisma, kandidati za smer Digitalne umetnosti treba da prilože i portfolio svojih dosadašnjih radova (radove možete doneti i u digitalnom formatu). 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEMNI:

 • Motivaciono pismo za upis na FMK
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Popunjen formular
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (na uvid)
 • Diploma srednje škole (na uvid)
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

Tekući računi za uplatu:

 • Fakultet za medije i komunikacije (smerovi Komunikacije i odnosi sa javnošću, Novinarstvo i medijska produkcija, Digitalni marketing, Digitalne umetnosti): 125-1732145-51
 • Smer Psihologija: 275-0010220413244-45
 • Smer Socijalni rad: 160-373372-19

Sve informacije možete dobiti u studentskoj službi Fakulteta za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.


MASTER STUDIJE

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA UPIS JE U TOKU!
Online prijavu možete popuniti ovde

USLOVI KONKURSA

Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije, odnosno ostvarenih 240 ESPB (diplomirani). 

Prijemni ispit za sve master programe na Fakultetu za medije i komunikacije čini razgovor sa komisijom.

 Potrebna dokumentacija za prijemni:

 • Diploma završenih četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB),
 • Popunjen formular za prijavljivanje na neku od izbornih opcija master programa,
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

Tekući račun za uplatu:

 • Fakultet za medije i komunikacije: 125-1732145-51
 • Smer Psihologija: 275-0010220413244-45
 • Smer Socijalni rad: 160-373372-19

Studijski programi KULTURA GLOBALNIH MEDIJA i KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU:
Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije. Kandidati i kandidatkinje koji su završili trogodišnje studije imaju obavezu da završe četvrtu godinu osnovnih akademskih studija Komunikacije i odnosi sa javnošću, i da potom nastave jednogodišnji master program na nekoj od ponuđenih izbornih opcija. Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Studijski program UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA:

Uslov zа upis nа mаster studijski progrаm su prethodno zаvršene osnovne аkаdemske studije društveno- humаnističkih nаukа: psihologije, аndrаgogije, komunikologije, pedаgogije, orgаnizаcionih nаukа ili sociologije; nа kojimа je ostvаren obim od nаjmаnje 240 ESPB bodovа. Kаndidаti koji su zаvršili osnovne studije iz drugih društveno-humаnističkih disciplinа polаžu diferencijаlne ispite.

Studijski progrаm DIGITALNE UMETNOSTI:

Umetnički master program DIGITALNE UMETNOSTI: Kreativno mišljenje i subverzivne strategije
Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene osnovne akademske studije na umetničkim fakultetima i akademijama. Kandidati koji imaju 180 ESPB (završene trogodišnje osnovne studije) konkurišu za dvogodišnji master program na kojem će steći 120 ESPB. Kandidati koji imaju 240 ESPB (završene četvorogodišnje osnovne studije) konkurišu na jednogodišnji master program na kojem će steći 60 ESPB.
Prijemni ispit se sastoji od razgovora sa komisijom i portfolio prezentacije. Pored motivacionog pisma, kandidati prilažu i svoj portfolio (može i u digitalnom formatu).

Teorijsko-istraživački master program DIGITALNE UMETNOSTI: Politike vidljivosti
Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene osnovne akademske studije na društveno-humanističkim naukama kao i umetničkim fakultetima i akademijama. Kandidati koji imaju 180 ESPB (završene trogodišnje osnovne studije) konkurišu za dvogodišnji master program na kojem će steći 120 ESPB. Kandidati koji imaju 240 ESPB (završene četvorogodišnje osnovne studije) konkurišu na jednogodišnji master program na kojem će steći 60 ESPB.
Prijemni ispit se sastoji od razgovora sa komisijom.

Studijski progrаm PRIMENJENA PSIHOLOGIJA:
Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije psihologije, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Pedagogija, Andragogija, Defektologija i Socijalni rad) uz polaganje diferencijalnih ispita (Propedevtika).
Studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB (diplomirani) zvanje mastera stiču nakon ostvarenih 60 ESPB zajedno sa izradom master rada. 
Školarina za master studije primenjene psihologije iznosi 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. 

Studijski progrаm SOCIJALNI RAD:
Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije socijalnog rada, kao i studenti društveno-humanističkih nauka uz polaganje diferencijalnih ispita.
Studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB (diplomirani) zvanje mastera stiču nakon ostvarenih 60 ESPB zajedno sa izradom master rada. 
Školarina za master studije socijalnog rada iznosi 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti. 
 

Potrebni dokumenti za upis na master studije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma završenih osnovnih studija
 • Slike 2 kom. (3x4 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€ u dinarskoj protivvrednosti
  *studenti na smeru Socijalni rad prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS  
 • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din.

Sve informacije možete dobiti u studentskoj službi Fakulteta za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS NA FAKULTET:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da nisu isti predali na prijemnom ispitu)
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Diploma srednje škole
 • Slike 2 kom. (3x4 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€, po srednjem kursu NBS na dan uplate
  *studenti na smeru Socijalni rad prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS 
 • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din

Tekući računi za uplatu:

 • Fakultet za medije i komunikacije (smerovi Komunikacije i odnosi sa javnošću, Novinarstvo i medijska produkcija, Digitalni marketing, Digitalne umetnosti): 125-1732145-51
 • Smer Psihologija: 275-0010220413244-45
 • Smer Socijalni rad: 160-373372-19

 

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 
(011) 26-26-474