UPIS JE U TOKU!

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA UPIS JE U TOKU!
Online prijavu za upis na FMK možete popuniti ovde

Posetite nas svakog radnog dana u Karađorđevoj 65 u Beogradu, pišite nam na fmk@singidunum.ac.rs ili nas pozovite telefonom na broj (011) 26 26 474. 


OSNOVNE STUDIJE 

Studijski programi STUDIJE MEDIJA I KOMUNIKACIJA, STUDIJE POLITIKE, DIGITALNI MARKETING, PSIHOLOGIJA I SOCIJALNI RAD:

USLOVI KONKURSA
Konkurišu svi kandidati koji imaju završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje. Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja.Na II i III i IV godinu se, bez polaganja prijemnog ispita, upisuju kandidati koji su završili jednu, dve, odnosno tri godine studija, ili stekli uslov za upis na II, III odnosno IV godinu na nekom od srodnih fakulteta, uz polaganje diferencijalnih ispita.

PRIJEMNI ISPIT
Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Hoćemo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. U tom smislu, razgovor sa komisijom je prilika da pokažete vaše sposobnosti komunikacije, izražavanja i prezentacije. Drugi deo prijemnog ispita čini test iz engleskog jezika.

Studijski program DIGITALNE UMETNOSTI:

USLOVI KONKURSA
Konkurišu svi kandidati koji imaju završeno srednje četvorogodišnje obrazovanje. Svi kandidati prolaze kroz proces upisnog testiranja.Na II i III i IV godinu se, bez polaganja prijemnog ispita, upisuju kandidati koji su završili jednu, dve, odnosno tri godine studija, ili stekli uslov za upis na II, III odnosno IV godinu na nekom od srodnih fakulteta, uz polaganje diferencijalnih ispita.

PRIJEMNI ISPIT
Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Hoćemo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta. U tom smislu, razgovor sa komisijom je prilika da pokažete vaše sposobnosti komunikacije, izražavanja i prezentacije. Drugi deo prijemnog ispita čini test iz engleskog jezika.
Prijemni ispit za program Digitalne umetnosti čini i test opšte kulture, kao i praktičan rad na zadatu temu, u kome će kandidati dobiti priliku da iskažu svoju kreativnost. Pored motivacionog pisma, kandidati za program Digitalne umetnosti treba da prilože i portfolio svojih dosadašnjih radova (radove možete doneti i u digitalnom formatu). 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEMNI:

 • Motivaciono pismo za upis na FMK
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (na uvid)
 • Diploma srednje škole (na uvid)
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

Tekući računi za uplatu:

 • Piraeus banka: 125-1732145-51
 • Banca Intesa: 160-373372-19

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS NA FAKULTET:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da nisu isti predali na prijemnom ispitu)
 • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Diploma srednje škole
 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€, po srednjem kursu NBS na dan uplate
  *studenti na programu Socijalni rad prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS 
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: upisni materijal)
 • Sve informacije možete dobiti na Fakultetu za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.


MASTER STUDIJE

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS ZA UPIS JE U TOKU!
Online prijavu možete popuniti ovde

USLOVI KONKURSA

Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije, odnosno ostvarenih 240 ESPB (diplomirani). 

Prijemni ispit za sve master programe na Fakultetu za medije i komunikacije čini razgovor sa komisijom.

 Potrebna dokumentacija za prijemni:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma završenih četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB)
 • Motivaciono pismo
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)

Tekući računi za uplatu:

 • Piraeus banka: 125-1732145-51
 • Banca Intesa: 160-373372-19

Studijski program KOMUNIKACIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU - MASTER:
Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije. Kandidati i kandidatkinje koji su završili trogodišnje studije imaju obavezu da završe četvrtu godinu osnovnih akademskih studija Komunikacije i odnosi sa javnošću, i da potom nastave jednogodišnji master program na nekoj od ponuđenih izbornih opcija. Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Studijski program UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA:

Uslov zа upis nа mаster studijski progrаm su prethodno zаvršene osnovne аkаdemske studije društveno-humаnističkih nаukа: psihologije, аndrаgogije, komunikologije, pedаgogije, orgаnizаcionih nаukа ili sociologije; nа kojimа je ostvаren obim od nаjmаnje 240 ESPB bodovа. Kаndidаti koji su zаvršili osnovne studije iz drugih društveno-humаnističkih disciplinа polаžu diferencijаlne ispite. Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Studijski progrаm STUDIJE SAVREMENE TRANSDISCIPLINARNE HUMANISTIKE I TEORIJE UMETNOSTI (MTUM):

Studije može upisati student koji je tokom prethodnog školovanja ostvario 240 ESPB ili je diplomirao po starom zakonu. Studentkinje i studenti koji su studirali izvan Republike Srbije prilikom predaje dokumentacije za upis studija automatski ulaze u proces priznavanja prethodne diplome. Školarina iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti. 

Studijski progrаm DIGITALNE UMETNOSTI - MASTER:

Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene osnovne akademske studije na umetničkim fakultetima i akademijama. Kandidati koji imaju 180 ESPB (završene trogodišnje osnovne studije) konkurišu za dvogodišnji master program na kojem će steći 120 ESPB. Kandidati koji imaju 240 ESPB (završene četvorogodišnje osnovne studije) konkurišu na jednogodišnji master program na kojem će steći 60 ESPB. 
Prijemni ispit se sastoji od razgovora sa komisijom i portfolio prezentacije. Pored motivacionog pisma, kandidati koji konkurišu za umetnički program "Kreativno mišljenje i subverzivne strategije" prilažu i svoj portfolio (može i u digitalnom formatu). Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Studijski program KRITIČKE STUDIJE POLITIKE:
Konkurišu svi kandidati i kandidatkinje koji imaju prethodno završene četvorogodišnje osnovne akademske studije. Na program se mogu prijaviti studenti i studentkinje iz Srbije, regiona i drugih zemalja, koji su završili osnovne studije (i master studije) iz oblasti društvenih nauka i humanistike (svakako će se razmatrati i prijave studenata koji dolaze iz drugih relevantnih disciplina). Nakon podnošenja obrasca prijave i potrebne prateće dokumentacije, svi podnosioci prijava će biti pozvani na prijemni intervju. Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Studijski progrаm PRIMENJENA PSIHOLOGIJA:
Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije psihologije, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Pedagogija, Andragogija, Defektologija, Socijalni rad, Učiteljski fakulteti) uz polaganje diferencijalnih ispita (Propedevtika). Uslove upisa za svaki modul master programa Primenjena psihologija možete pronaći na zasebnim stranicama modula Kliničke psihologije i psihoterapije i modula Psihologije obrazovanja.
Studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB (diplomirani) zvanje mastera stiču nakon ostvarenih 60 ESPB zajedno sa izradom master rada. 
Školarina za master studije primenjene psihologije iznosi 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. 

Studijski progrаm SOCIJALNI RAD - MASTER:
Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije socijalnog rada, kao i studenti društveno-humanističkih nauka uz polaganje diferencijalnih ispita.
Studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili 240 ESPB (diplomirani) zvanje mastera stiču nakon ostvarenih 60 ESPB zajedno sa izradom master rada. 
Školarina za master studije socijalnog rada iznosi 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti. 
 

Studijski progrаm MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA:
Pravo upisa imaju svi studenti koji su završili četvorogodišnje osnovne akademske studije političkih nauka, prava, ekonomije ili komunikologije (najmanje 240 ESPB). Pravo upisa imaju i studenti koji su završili osnovne akademske studije iz drugih društveno-humanističkih disciplina (najmanje 240 ESPB). 
Školarina za master studije iznosi 2100 evra u dinarskoj protivvrednosti. 

Potrebna dokumentacija za upis na master studije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma završenih osnovnih studija
 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€ u dinarskoj protivvrednosti
  *studenti na programu Socijalni rad prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS  
 • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din.

Sve informacije možete dobiti na Fakultetu za medije i komunikacije, lično ili putem telefona (011) 26-26-474.


DOKTORSKE STUDIJE

USLOVI KONKURSA

Studije može upisati studentkinja i student koji je tokom prethodnog školovanja ostvario 300 ESPB (240+60 ili 180+120) ili je diplomirao po starom zakonu. Studentkinje i studenti koji su studirali izvan Republike Srbije prilikom predaje dokumentacije za upis studija automatski ulaze  u proces priznavanja prethodne diplome. 

Studentkinje i studenti sa doktorskih studijskih programa drugih fakulteta i univerziteta imaju mogućnost da pohađaju ”Istraživački projekt” na oba programa doktorskih studija na FMK tokom jednog semestra.

Otvorena vrata za sve zainteresovane kandidate u Kancelariji 110 na prvom spratu FMK:
- ponedeljkom i sredom od 16 do 18 časova,
- utorkom, četvrtkom i petkom od 10 do 14 časova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEMNI:

 • Motivaciono pismo 
 • Kratka biografija
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma 
 • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs)
  Tekući račun za uplatu: 125-1732145-51
 • Popunjen online formular

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma 
 • Dve fotografije (3,5 x 4,5 cm)
 • Uplatnica za školarinu na 500€ u dinarskoj protivvrednosti
 • Uplatnica za upisni materijal na 5.000 din.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 
(011) 26 26 474 ili (011) 26 26 884