09.12.2013.
Poziv na tribinu "Korak bliže ka razumevanju kreativnosti"

Laboratorija za psihološka istraživanja organizuje tribinu na temu: 
Korak bliže ka razumevanju kreativnosti
– relacije sa psihopatološkim tendencijama, kognitivnim sposobnostima i osobinama ličnosti

Ivana Novakov
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu


Od Platona i Aristotela, preko savremenih psiholoških teorija i modela, pitanje o odnosu između kreativnosti i psihičkih poremećaja i dalje je aktuelno. Istražujući relacije između kreativnosti i tendencije ka psihopatologiji, poslužili smo se modelom deljene vulnerabilnosti. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 150 ispitanika, starosti od 18 do 22 godine. Dobijene su značajne korelacije između originalnosti i skorova na subskalama anksioznost, trauma i generalno prisustvo psihopatoloških simptoma. Multipla regresiona analiza je pokazala  da se kao značajan prediktor originalnosti ističe faktor Sklonosti ka novim i neobičnim iskustvima (otvorenost ka iskustvu i sinestezija), dok se kao marginalno značajan prediktor ističe faktor Kognitivne efikasnosti (visoka inteligencija i snižena latentna inhibicija). Kao značajan prediktor psihopatologije (u negativnom smeru) izdvojio se faktor Zadržavanja i manipulacije informacijama (slabi kapaciteti radne memorije i niska kognitivna fleksibilnost), dok se kao marginalno značajan prediktor izdvaja faktor Sklonosti ka novim i neobičnim iskustvima. Rezultati generalno pružaju podršku postavkama modela koje se odnose na deljene faktore vulnerabilnosti, ali otvaraju i neka nova pitanja od značaja.

Tribina će biti održana u sredu, 11. 12. u 18.30 časova u sali 8a.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI