17.03.2014.
Poziv na tribinu Laboratorije za psihološka istraživanja FMK

Laboratorija za psihološka istraživanja Fakulteta za medije i komunikacije organizuje tribinu na temu:

Validnost Testa Implicitnih Asocijacija (IAT) u proceni stavova prema homoseksualnosti
Ljiljana Lazarević
Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Beograd

Poslednjih godina autori su pored postojećih implicitnih tehnika (kao što je npr. afektivno primovanje) razvili i nove, među kojima je najpoznatiji Test Implicitnih Asocijacija (IAT). IAT bi trebalo da omogući prevazilaženje ograničenja tradicionalnih, eksplicitnih tehnika u proceni važnih psiholoških konstrukata. Prvobitno je razvijen za procenu stavova, ali se njegova upotreba proširila i na druge konstrukte iz oblasti individualnih razlika. 

U izlaganju će biti predstavljeni rezultati nekoliko studija sprovedenih sa ciljem da se proveri validnost Testa Implicitnih Asocijacija (IAT) u ispitivanju stavova prema homoseksualnosti. Prva studija razmatra konvergentnu validnost IAT i zadatka afektivnog primovanja u proceni stavova. Druga studija je bila posvećena konvergentnoj validnosti IAT i mera spontane verbalne produkcije (tj. lingvističkih mera). Poslednja studija ispituje ulogu emocija u implicitnim procesima, odnosno mogućnosti IAT-a u detekciji automatskih procesa.

Razultati studija su ukazali na mogućnosti i ograničenja IAT u proceni različitih psiholoških konstrukata i pružaju uvide za buduća istraživanja.

Tribina će biti održana u četvrtak, 20.03.2014. u 18.30h u sali 8a Fakulteta za medije i komunikacije.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju.

OSTALE VESTI