20.01.2015.
Serija predavanja u Kući kulture: Transdisciplinarnost u savremenoj teoriji i umetnosti
Kuća kulture Fakulteta za medije i komunikacije, Terazije 34

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na seriju predavanja na temu »Transdisciplinarnost u savremenoj teoriji i umetnosti«, koja će biti održana tokom marta, aprila i maja 2015. godine u Kući kulture, Terazije 34 u Beogradu. Predavanja su besplatna i otvorena za sve zainteresovane studentkinje i studente.

TRANSDISCIPLINARNOST U SAVREMENOJ TEORIJI I UMETNOSTI

Predavačice i predavači: prof. dr Miodrag Šuvaković, doc. dr Žarko Cvejić, doc. dr Andrija Filipović, doc. dr Sanela Nikolić, doc. dr Rade Pantić, doc. dr Ana Petrov, doc. dr Vladimir Stevanović, doc. dr Aneta Stojnić, doc. dr Dragana Stojanović, dr Lada Stevanović, naučni saradnik i studenti/studentkinje doktorskih studija Marija Maglov i Marija Milanović.

Kroz seriju predavanja na odabrane teme studentkinje i studenti će upoznati savremene škole teorijskih mišljenja koje, istražujući savremene recepcije teorija strukturalizama, poststrukturalizama, novih materijalizama, te teorija teksta i studija reprezentacije u najširem smislu tih reči upućuju na potrebu za transdisciplinarnim pristupom analizi područja umetnosti. U okviru ove serije predavanja studentkinje i studenti imaće priliku da čuju niz predavačica i predavača koji studijama teorije umetnosti pristupaju iz različitih teorijskih perspektiva, što dodatno naglašava transdisciplinarni karakter pristupa, pri čemu transdisciplinarnost ne (p)ostaje samo teorija, već se ukazuje na licu mesta, kroz direktno izvođenje predavanja. Predavanja su zamišljena interaktivno, sa dosta primera i prikaza studija slučaja. Teme predavanja će se kretati kroz područja teorije umetnosti, studija obrazovnog obrta, muzikologije i studija popularne muzike, do analize pojedinačnih pokreta, pravaca i epoha (antička umetnost, realizam), a uključivaće i osvrte na konkretne teorijske pristupe – studije izvođenja, studije marksizma, psihoanalize, novih materijalizama i studija roda/tela. Otvoreni dijalozi zaokruživaće svaku temu i otvoriti prostore za diskusiju o primeni datih teza na individualna istraživanja i interesovanja studentkinja i studenata.

Program:

1. četvrtak, 12. mart 2015. , 19h

dr Miodrag Šuvaković – Zašto se savremena umetnost/teorija razlikuje od moderne i postmoderne teorije/umetnosti

2. četvrtak, 19. mart 2015., 19h 

dr Sanela Nikolić - Black Mountain College i koncepcija 'celokupnog obrazovanja' čoveka

3. četvrtak, 26. mart 2015., 19h

dr Vladimir Stevanović - Realizam u modernim i postmodernim umetnostima i teorijama

4. četvrtak, 2. april 2015. , 19h

dr Lada Stevanović - Recepcija antičke umetnosti

5. četvrtak, 9. april 2015., 19h 

dr Ana Petrov - Popularna muzika kao savremeni kulturalni fenomen

6. četvrtak, 16. april 2015., 19h

dr Žarko Cvejić - Zašto je transdisciplinarnost neophodna savremenoj muzikologiji kao humanističkoj disciplini?

7. četvrtak, 23. april 2015., 19h

dr Aneta Stojnić - Transdisciplinarnost studija izvođenja: Da li je izvođenje opšta paradigma savremenog sveta?

8. četvrtak, 30. april 2015., 19h 

dr Rade Pantić - Marksizam, psihoanaliza i (post)strukturalistička kritika subjekta reprezentacije

9. četvrtak, 7. maj 2015., 19h

dr Andrija Filipović – Ontopolitike razlike

10. četvrtak, 14. maj 2015., 19h 

dr Dragana Stojanović – Transdisciplinarni pristupi prikazivanju, izlaganju i izvođenju orodnjenog tela u teoriji (i) umetnosti

11. četvrtak, 21. maj 2015., 19h

dr Dragana Stojanović, Marija Maglov i Marija Milanović – Telo kao agens diskurzivnog (kon)teksta u području umetnosti

12. četvrtak, 28. maj 2015., 19h

Dodatne diskusije sa polaznicama/polaznicima kursa, konsultativni termin

 

Redovni profesor dr Miodrag Šuvaković jedan je od najaktivnijih i najuglednijih teoretičara umetnosti na regionalnom prostoru bivše Jugoslavije. Baveći se kako teorijom umetnosti, tako i umetničkom praksom, prof. dr Šuvaković izvodi savremenu diskurzivnu analizu teoretizacije polja umetnosti i medija. Poslednjih godina bavi se pitanjima interpretacije istorija umetnosti XX veka, diskurzivnim analizama različitih umetničkih i medijskih praksi, kao i pitanjima epistemologije umetnosti. Profesor je na predmetu Primenjena estetika na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a u školskoj 2015./2016. godini predavaće na novim programima master i doktorskih studija na FMK.

Docentkinje i docenti angažovani u okviru serije predavanja Transdisciplinarnost u savremenoj teoriji i umetnosti pripadaju mlađoj generaciji teoretičarki i teoretičara okupljenoj oko savremenih transdisciplinarnih pristupa teoretizaciji, interpretaciji i tumačenju aktuelnih i istorijskih pojava u savremenim umetničkim i izvođačkim praksama. Njihova aktivnost u području spisalačkog, pedagoškog i umetničkog rada otkriva svestrani pristup i otvorenost u komunikaciji u radu sa studentkinjama i studentima.

Profesor dr Šuvaković i ostale predavačice i predavači će u školskoj 2015./2016. godini uz brojne saradnike iz regiona i Evrope na FMK voditi doktorske akademske studijske programe SAVREMENA TRANSDISCIPLINARNA HUMANISTIKA I TEORIJA UMETNOSTI i SAVREMENE TRANSDICIPLINARNE UMETNOSTI I MEDIJI, kao i master diplomski program SAVREMENA TRANSDISCIPLINARNA HUMANISTIKA I TEORIJA UMETNOSTI.

OSTALE VESTI