11.02.2015.
Otvoreni seminari Departmana za digitalne umetnosti FMK

Fakultet za medije i komunikacije i departman Digitalne umetnosti vas pozivaju na dva otvorena seminara koja će se održati tokom letnjeg semestra 2015. godine na FMK. Seminare vode prof. dr Jovan Čekić i doc. dr Maja Stanković. Učešće na seminaru je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane studente, a prijavu možete poslati na mejl fmk@singidunum.ac.rs. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, godinu studija i fakultet na kome studirate. Seminari nose po 5 ESPB i otvoreni su za prvih 20 prijavljenih učesnika.

VIDEO ART: POKRETNE SLIKE I UMETNOST
Predavači: prof. dr Jovan Čekić i doc. dr Maja Stanković
letnji semestar školske 2014/2015. godine

Kako su pokretne slike izmenile shvatanje umetnosti? Koji umetnici među prvima počinju da koriste pokretne slike u svom radu i po čemu se oni razlikuju od rada na filmu? Šta je pojava videa promenila u načinu funkcionisanja pokretne slike? Kako je video prozvan narcisističkim medijem? Zašto se verovalo da video može promeniti našu percepciju sveta? Kako pokretne slike funkcionišu danas kada svako može da napravi video i postavi ga na mrežu? Da li je time pokretna slika izgubila ili dobila na značaju? Da li je video tek danas zaista otvoren za eksperiment i drugačije mišljenje?

Kurs je koncipiran kao kombinacija istorijskog, teorijskog i praktičnog rada. Studenti i studentkinje će biti upoznati sa umetnicima koji su u svom radu koristili pokretne slike (film, video, digitalne medije) od avangardnih umetnika sa početka 20. veka, preko pojave video umetnosti do savremenih umetničkih praksi. Akcenat će biti na sličnostima i razlikama u radu sa pokretnim slikama između vizuelnih i filmskih umetnika u produkciji, distribuciji i prezentaciji rada. Studenti će biti upoznati sa  istorijskim kontekstom vezanim za pojavu videa kao novog medija i njegovom aproprijacijom unutar polja vizuelnih umetnosti.  

Svi polaznici kursa će tokom semestra raditi praktične radove. Završni rad na kursu je video rad za koji je predviđeno da se realizuje do kraja kursa. Uspešni radovi realizovani na kursu biće prezentovani na izložbi u organizaciji departmana Digitalne umetnosti.

Literatura
J. Čekić i M. Stanković, Slika/Pokret/Transformacija. Pokretne slike u umetnosti, Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd 2013.

Rok za prijavu je 20. februar 2015.

 

OD POSTMODERNOG DO POSTHUMANOG
Predavač: Profesor dr Jovan Čekić
Letnji semestar  2014/2015. 

Koji su prvi simptomi prelaska postmodernog u posthumano stanje? Koji je mogući odgovor Hajdegeru na njegovo “pismo o humanizmu”? Kada je došlo do zamućivanja graničnih linija između čoveka i mašine i kako? Da li su time sve postojeće dihotomije – duh i telo, životinja i čovek, organizam i mašina, javno i privatno, priroda i kultura, muškarac i žena, primitivno i civilizovano – dovedene u pitanje? Šta je to rizom? Šta je biopolitika? Gde se rasizam pojavljuje u sistemu biopolitike? Kakva je razlika između bios i zoe? U kakvoj su vezi logor i moderna? Šta razlikuje tehnologiju XXI veka od tehnologije XX veka? Kako Dona Haravej objašnjava promenu iz “sve je rad” u “sve je igra” – i to smrtonosna?

U okviru kursa studenti će se, kroz proučavanje teorijskih tekstova i interpretaciju filmova koji se dotiču nekih od pomenutih tema, upoznati sa mogućim mapiranjima prelazaka iz postmodernog u posthumano stanje. Kroz istraživanja i konkretne vežbe studenti će ovladati osnovnim teorijskim konceptima, kao i  detektovanjem različitih simptoma koji upućuju na različita kodiranja unutar umreženog sveta. 

Rok za prijavu je 23. februar 2015.

OSTALE VESTI