12.04.2017.
Otvoreno predavanje Centra za jugoslovenske studije FMK

Otvoreno predavanje Centra za jugoslovenske studije

Četvrtak, 27. april 2017. u 19:00

Fakultet za medije i komunikacije IV sprat sala 8a

Holokaust with(out) bullets: Javnost i imovina šabačkih Jevreja i Jevreja iz Kladovskog transporta, 1941–1944

dr Sanja Petrović Todosijević, Institut za noviju istoriju Srbije

Pitanje odnosa društva prema kolaboraciji za vreme Drugog svetskog rata danas se u javnom prostoru ali i naučnom diskursu prepoznaje kao jedno od onih pitanja kroz koje se definiše odnos, ne samo prema jugoslovenskom prostoru u periodu od 1941. do 1945, već i prema socijalističkoj Jugoslaviji ali i različitim vidovima fašizma i fašizacije društva danas. Analiza rada “samo jednog” gradskog poglavarstva na teritoriji nemačke okupacione zone u Srbiji odnosno Gradskog poglavarstva u Šapcu kao studija slučaja, poslužiće da se ukaže na “anatomiju” Holokausta koji je bez obzira na svoju jedinstvenost imao i određene specifičnosti na različitim okupacionim zonama širom Evrope pa i jugoslovenske države. Analiza rada “samo jedne” institucije kao dela kolaboracionističkog režima u Srbiji ukazaće na odnos šire društvene zajednice personifikovane u liku tzv. “malih” odnosno “običnih” ljudi ili posmatrača prema zločinu bez presedana. Prikazivanjem odnosa javnosti prema nepokretnoj imovini ali i ličnim predmetima “bivših” komšija i Jevreja emigranata koji su boravili u gradu od septembra 1940. godine, ukazaće se na ulogu koju je kolaboracionistički režim oličen u vladi Milana Nedića imao u “pacifikovanju” i normalizaciji zločina kao i u definisanju odnosa prema “drugom” i “drugačijem”.

Dr Sanja Petrović Todosijević (1977) je član Projektnog tima Radne grupe Republike Srbije za obnovu bivšeg jugoslovenskog paviljona u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau i jedan od autora izložbe Poslednje odredište Aušvic (Istorijski muzej Srbije, 2015). Koordinator je arhivskih istraživanje Muzeja Holokausta iz Vašingtona u Srbiji i član Nacionalne grupe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za implementaciju edukativnih materijala o antisemitizmu  ODIHR i Kuće Ane Frank (Amsterdam). Autor je monografije Za bezimene. Delatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954 (INIS, 2008). Doktorsku tezu pod nazivom „Socijalizam u školskoj klupi. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944–1959“ odbranila je na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum 2016. godine.

Centar za jugoslovenske studije (Cejus) osnovan je 2016. godine pri Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu. Centar je usmeren na umrežavanje istraživača/ica iz različitih disciplina, te na stvaranje platforme u transdisciplinarnom akademskom i medijskom prostoru za dalja istraživanja političkih, društvenih i kulturalnih aspekata Jugoslavije i postjugoslovenskog prostora. 

OSTALE VESTI