03.05.2017.
Otvoreno predavanje: "Masovne pesme u ideologiji jugoslovenskog socijalizma"

Otvoreno predavanje Centra za jugoslovenske studije

Četvrtak, 11. maj 2017. u 19:00h

Fakultet za medije i komunikacije, IV sprat, sala 8a

Masovne pesme u ideologiji jugoslovenskog socijalizma

dr Srđan Atanasovski, Muzikološki institut SANU

Žanr masovne pesme predstavlja jedan od temeljnih fenomena u estetici i praksi socijalističkog realizma. Masovne pesme ne samo što su komponovane tako da njihov izraz bude pristupačan i otvoren za participaciju muzičkih amatera, već su kroz institucije državnog socijalizma postale jedno od važnih mehanizama za normalizaciju određenih ideoloških sadržaja. Na predavanju će biti predstavljena istorija žanra masovne pesme u socijalističkoj Jugoslaviji, sa akcentom na institucionalnim okvirima u kojima se praktikovala diseminacija i reprodukcija masovne pesme, te na specifičnosti koje je ovaj žanr imao u jugoslovenskim okvirima. Pokazaću na koji način se kroz praksu masovne pesme može pratiti suštastvena nekompatibilnost između projekta besklasnog društva i institucije umetnosti. Konačno, biće reči o današnjim praksama masovnih pesma u Jugoslaviji i njihovom novom političkom potencijalu.

Dr Srđan Atanasovski je naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU. Pored toga, angažovan je kao predavač na programu SIT Study Abroad: Peace and Conflict Studies in the Balkans u Beogradu i kao saradnik Trećeg programa Radio Beograda. Nosilac je postdoktorske stipendije Austrijske agencije OeAD i saradnik je na međunarodnom projektu Sonic Ecology: Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana, and Belgrade. Bavi se pitanjima muzike i nacionalizma i neomarksističkom kritikom zvukova grada.

Centar za jugoslovenske studije (Cejus) osnovan je 2016. godine pri Fakultetu za medije i komunikacije (FMK) Univerziteta Singidunum u Beogradu. Centar je usmeren na umrežavanje istraživača/ica iz različitih disciplina, te na stvaranje platforme u transdisciplinarnom akademskom i medijskom prostoru za dalja istraživanja političkih, društvenih i kulturalnih aspekata Jugoslavije i postjugoslovenskog prostora. 

OSTALE VESTI