11.02.2018.
Otvoreni kursevi modula Društvena teorija za kritiku kapitalizma

Nakon održana prva dva kursa modula "Društvena teorija za kritiku kapitalizma” u prošlom semestru (Politička epistemologija humanistike i društvenih nauka i Teorija ideologije), Fakultet za medije komunikacije vas poziva na dva nova otvorena kursa prof. dr Rastka Močnika i doc. dr Radeta Pantića:

★ Analiza kapitalističkog svetskog sistema
★ Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura, umetnost

Modul Društvena teorija za kritiku kapitalizma održava se u okviru master studijskog programa Kritičke studije politike. Kursevi modula su takođe otvoreni kao izborni predmeti za studentkinje i studente svih visokoškolskih ustanova i studijskih programa svih nivoa. Kursevi su otvoreni i za svu zainteresovanu javnost. 

Suočavanje sa savremenim društvenim procesima traži integrisano znanje iz humanističke i društvene teorije. Na predmetima modula Društvena teorija za kritiku kapitalizma biće predstavljene metode putem kojih klasične i savremene teorije analiziraju nastanak i razvoj kapitalističkog svetskog sistema te njegovu sadašnju krizu. Modul prezentuje različite teorijske pristupe aktuelnim problemima, kao što su zaoštravanje klasnih suprotnosti u nacionalnim i u svetskim razmerama, vladavina finansijskog kapitala, državni dug itd. Program modula proizilazi iz zamisli integracije društvenih nauka u jedinstvenu teorijsku platformu koja bi mogla poslužiti kao osnova za transformacione društvene prakse. Posebna pažnja polaže se na predstavljanje i obrazlaganje političko-ekonomskih teorija i na njihovo povezivanje sa ostalim društvenim i humanističkim disciplinama. Studentkinje i studenti stiču sistematično znanje uz pomoć koga su u mogućnosti da sagledaju aktuelne društvene procese kao deo istorijskih procesa „dugog trajanja“, kao i sposobnost za kritičku analizu savremenih problema mimo ustaljenih i opšte prihvaćenih interpretacija.

PREDAVANJA 

Analiza kapitalističkog svetskog sistema:

1. Uvod u analizu svetskog sistema (Volerstin, Arigi) 

2. Teorije prelaska iz feudalizma u kapitalizam (Brener, Kržan)

3. Nejednaka razmena: proizvodnja i raspodela vrednosti u svetskom sistemu (Amin)

4. Teorije monopolnog kapitalizma (Hilferding, Baran, Svizi)

5. Kriza države blagostanja i neoliberalni kapitalizam

6. Od fordizma ka postfordizmu: pojam vitke proizvodnje i transformacija rada i socijalne politike

7. Marksova teorija rente i politička ekonomija urbanizma (Harvi)

8. Evropska unija i kriza državnog duga

9. Socijalistički način proizvodnje (Preobraženski, Samari)

10.  Jugoslovenski projekat radničkog samoupravljanja

11. Postsocijalizam i periferni kapitalizam

12. Fašizam, post-fašizam, neo-fašizam

 

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura, umetnost:

1.  Šta su to simboličke formacija? (primeri iz likovne umetnosti) 

2.  Sofokleova tragedija Edip tiranin kao simbolička formacija

3.   Istorijske transformacije žanrovske simboličke formacije na primeru tragedije

4.   Od idola ka statui u antičkoj Grčkoj

5.   Upotreba helenističke umetnosti u simboličkim formacijama Rimskog carstva

6.   Problematika ikone

7.   Renesansa: slika i ideologija

8.   Politička ekonomija umetnosti i problem umetničke autonomije

9.   Nacija, nacionalni jezik i lirska poezija

10.  Od akademizma do Manea: liberalna demokratija i estetizam

11.  Avangardne prakse i problem angažovane umetnosti u socijalizmu

12.  Od moderne ka savremenoj paradigmi u umetnosti

*Studenti koji su učestvovali na prethodna dva kursa i žele da nastave da pohađaju modul, nisu u obavezi da ponovo pošalju prijavu.

Pozivamo sve zainteresovane studente i javnost da se prijave za učešće na modulu Društvena teorija za kritiku kapitalizma. Za sve dodatne informacije možete se obratiti docentu Radetu Pantiću na mejl rade.pantic@fmk.edu.rs.

Dobro došli na FMK!

OSTALE VESTI